Unable to connect to the remote server Ayun Pa: Chọn lựa các nội dung đột phá nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
09/07/2020 - Lượt xem: 2932
Qua 04 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, các tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể thị xã Ayun Pa đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh.


Một góc Thị xã Ayun Pa

Ngay sau khi tiếp thu Chỉ thị số 05-CT/TW, của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Ban Thường vụ Thị ủy đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 13-KH/TU, ngày 10/11/2016 thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đồng thời chỉ đạo cho các tổ chức cơ sở đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã tổ chức triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.

Ban Thường vụ Thị ủy đã chỉ đạo các cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế, có các biện pháp, hình thức phù hợp để quán triệt, triển khai và xây dựng kế hoạch học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo” đảm bảo thiết thực, phù hợp, hiệu quả. Đưa việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thị xã và nghị quyết đại hội của cấp ủy cấp mình; gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và giải quyết tốt các vấn đề bức xúc, nổi cộm của từng cơ quan, đơn vị.

Nội dung kế hoạch toàn khóa và hằng năm của tập thể các cấp ủy cơ sở căn cứ vào những nội dung cơ bản trong kế hoạch toàn khóa của Thị ủy, có sự cụ thể hóa phù hợp với đặc điểm tình hình thực tiễn và chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương (khóa XI). Xác định nhiệm vụ, giải pháp và phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện. Đến nay, tất cả 43 tổ chức cơ sở đảng đều xây dựng Kế hoạch toàn khóa và hàng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thị ủy đã xác định các nội dung trọng tâm đột phá toàn khóa, hàng năm phù hợp với tình hình thực tiễn và gắn liền với việc giải quyết dứt điểm, kịp thời, có hiệu quả các vấn đề nổi cộm, gây bức xúc ở các địa phương. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và làm mất niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy đảng và chính quyền như: công tác quản lý bảo vệ rừng, tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông; quản lý, bảo vệ tài nguyên, khoáng sản; cấp giấy quyền sử dụng đất… gắn với quyết tâm hoàn thành chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới của 04 xã trên địa bàn để tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ thị xã.

Cụ thể, năm 2017, Ban Thường vụ Thị ủy chọn một số khâu đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”, cụ thể: tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ nhân dân của các cơ quan hành chính nhà nước, nhất là hoạt động của bộ phận một cửa thị xã. Không ngừng củng cố, kiện toàn, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ thị xã đến cơ sở có đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao; đổi mới tác phong công tác theo hướng gần dân, sát dân, trọng dân, lắng nghe nhân dân, thực hiện “nói đi đôi với làm”; nêu cao tinh thần, trách nhiệm “phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân”; phát huy vai trò của Nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, cùng chung sức thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ở các xã và xây dựng đô thị văn minh trên các phường, nhất là việc thực hiện nghiêm sự phân công của Thị ủy giúp xã Ia Rtô hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong năm 2017; Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn với việc nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ thị xã đến cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Năm 2018, Ban Thường vụ Thị ủy lựa chọn việc xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thị xã, trong đó tập trung vào những khâu đột phá: xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ thị xã đến cơ sở có phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học và nêu gương để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, trong đó chú trọng tập trung mọi nguồn lực để giải phóng mặt bằng và xây dựng xong hạ tầng kinh tế cụm công nghiệp xã Ia Sao trong năm 2018; tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó đặc biệt chú trọng tới chất lượng sinh hoạt chuyên đề hàng quý của chi bộ; thực hiện tốt chủ đề: “Năm Ban công tác Mặt trận và chi hội, chi đoàn thôn, tổ dân phố”, nâng cao chất lượng “Ngày cơ sở thứ năm” tập trung hướng về cơ sở để củng cố tổ chức và xây dựng phong trào, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Ban công tác Mặt trận và chi hội, chi đoàn thôn, tổ dân phố, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thị xã đề ra.

Năm 2019, Ban Thường vụ Thị uỷ chọn 03 nội dung trọng tâm, đột phá để lãnh đạo, chỉ đạo: Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là việc xây dựng phong cách, tác phong làm việc khoa học, hiệu quả, “gần dân, sát dân, tôn trọng Nhân dân”; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp và tinh thần trách nhiệm, ý thức tôn trọng Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; các tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy vai trò của Nhân dân, cùng chung sức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở các xã và xây dựng đô thị văn minh tại các phường. Tập trung mọi nguồn lực giúp xã Chư Băh và xã Ia Sao hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong năm 2019.

Qua 04 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các nội dung kinh tế - xã hội, tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh của địa phương, trọng tâm đột phá toàn khóa, hàng năm, Đảng bộ thị xã Ayun Pa đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong việc xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Đảng bộ thị xã đã đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng quyết liệt, chặt chẽ, bám sát thực tiễn với quyết tâm chính trị cao. Xây dựng chương trình hành động, kế hoạch về xây dựng chỉnh đốn Đảng, phát triển đảng viên và xây dựng đội ngũ cán bộ. Chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội bám sát các chương trình, kế hoạch, kết luận của cấp trên và cấp mình, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, những hạn chế, khuyết điểm trên các lĩnh vực, để đề ra giải pháp phù hợp, tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị đạt hiệu quả. Nâng cao chất lượng sinh hoạt, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, phát huy hiệu quả hoạt động của tổ dân vận thôn, tổ dân phố. Mặt trận, đoàn thể hướng mạnh về cơ sở, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; các phong trào, hoạt động bám sát thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nhìn chung, hầu hết các tổ chức cơ sở đảng đều chọn một số nội dung đột phá để chỉ đạo thực hiện, tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); đề ra nhiều giải pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế, tồn tại; chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề còn bức xúc, nổi cộm ở cơ quan, đơn vị, địa phương; công khai hóa việc nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trên sóng Truyền thanh thị xã; với trên 70.000 nhiệm vụ của đảng viên đăng ký thực hiện tốt trong nhiệm kỳ đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, tận tụy với công việc, phục vụ nhan dân của cán bộ, đảng viên.

Trí Dũng

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG