Unable to connect to the remote server An Khê: Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư
25/10/2018 - Lượt xem: 16788
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, vừa qua, Ban Thường vụ Thị ủy An Khê đã ban hành Kế hoạch để triển khai thực hiện.

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị các cấp về việc phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 cuả Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”; Quyết định số 553-QĐ/TU, Quyết định số 554-QĐ/TU ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh; Quy định trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền trong việc tiếp thu ý kiến đóng góp xây dựng đảng, xây dựng chính quyền; chủ động nắm bắt tâm tư, đánh giá, dự báo diễn biến tư tưởng, tâm trạng, đời sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân; phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” của cấp uỷ, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân. Đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận trong xã hội.

Việc tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ phải được tiến hành sâu rộng, đồng bộ, thường xuyên, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp phải gương mẫu, nghiêm túc thực hiện, cầu thị, lắng nghe ý kiến, chịu sự giám sát của nhân dân.

Căn cứ Kế hoạch này, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và tình hình của đơn vị, địa phương; các cấp uỷ, tổ chức đảng từ thị xã đến cơ sở xác định nội dung, giải pháp để tổ chức thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức; định kỳ (6 tháng, một năm) tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm, đề ra nội dung, giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực, đồng bộ, hiệu quả trong việc thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng của đơn vị, địa phương.

Quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên về phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” của cấp uỷ, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII); Quyết định số 99-QĐ/TW và Kế hoạch này đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Vận động, hướng dẫn các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ về quyền, trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; nhận diện đúng 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ của cấp uỷ, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; Quy định những điều đảng viên không được làm và các quy định của Trung ương, của tỉnh, thị xã về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; tích cực phản ánh, tố giác những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Nội dung công khai để nhân dân biết, gồm: Công khai 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, Quy định những điều đảng viên không được làm; các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khoá XI, khoá XII), của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Thị ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt, đứng đầu các cấp; về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; các chủ trương, chính sách, quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII).

Hình thức công khai: Trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài phát thanh, truyền hình); cổng thông tin điện tử; niêm yết công khai tại nơi công sở, đơn vị, địa phương; thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, trưởng thôn, làng, tổ trưởng tổ dân phố thông báo đến nhân dân.

Cơ quan thực hiện: Ban Tuyên giáo Thị uỷ, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã và các cơ quan chức năng có liên quan thông qua các hoạt động, các phương tiện thông tin của từng tổ chức để triển khai thực hiện.

Công khai kết luận kiểm toán, kiểm tra, thanh tra; kết quả giải quyết những vấn đề bức xúc, phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức và công dân; kết quả xử lý các vụ, việc tiêu cực, tham nhũng, lãng phí đã được kết luận; hoạt động và kết quả điều tra, truy tố, xét xử (trừ những vụ, việc phải giữ bí mật theo quy định của pháp luật).

Công khai nội dung và kết quả tiếp thu ý kiến của nhân dân; quy trình, thủ tục giải quyết công việc; danh tính, chức vụ, quyền hạn, thông tin liên hệ, trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức trực tiếp giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân.

Hình thức công khai: Trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài phát thanh, truyền hình); cổng thông tin điện tử; niêm yết công khai tại nơi công sở, đơn vị, địa phương; thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, trưởng thôn, làng, tổ dân phố thông báo đến nhân dân.

Bản cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” của cán bộ, đảng viên; bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ lãnh đạo, quản lý và người kê khai theo quy định.

Hình thức công khai: Thông qua hệ thống phát thanh của địa phương,  trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị (đối với cán bộ chủ chốt, người đứng đầu); thông qua hội nghị, sinh hoạt chi bộ...

Cơ quan thực hiện: Cấp uỷ và các cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, đảng viên cam kết rèn luyện, kê khai tài sản theo quy định từ thị xã đến cơ sở.

Nhất Gia

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG