The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Tiến độ Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Tiến độ Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025

8/12/2022 5:06:53 PM

 (Tính đến ngày 05 tháng 8 năm 2022)

TT Đảng bộ Tổng số chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở Đã đại hội Bầu bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, làng, tổ dân phố Tổng số chi bộ chưa đại hội
Tổng số Trong đó: Tổng số Trong đó:
Đại hội điểm Đại hội đại trà theo Điều lệ Đảng Thôn Làng Tổ dân phố
1 Đảng bộ thị xã An Khê 135 62 16 46 32 14 1 17 73
2 Đảng bộ thị xã Ayun Pa 97 9 6 3  4 2    2 88
3 Đảng bộ huyện Chư Prông 273 20 4 16 14 4 10   253
4 Đảng bộ huyện Chư Pưh 135 4 4   4 4     131
5 Đảng bộ huyện Đak Pơ 98 32 11 21 9 4 4 1 66
6 Đảng bộ huyện Đức Cơ 148 24 16 8 10 6 4   124
7 Đảng bộ huyện Ia Pa 112 26 5 21 6 6     86
8 Đảng bộ huyện Kông Chro 147 74 16 58 37 8 26 3 73
9 Đảng bộ huyện Chư Păh 208 53 16 37 24 15 7 2 155
10 Đảng bộ huyện Chư Sê 234  12 5 7 7 2 5   222
11 Đảng bộ huyện Đak Đoa 232  22 5 17 4 2 1 1 210
12 Đảng bộ huyện Ia Grai 251 32 7 25 10 3 7   219
13 Đảng bộ huyện Kbang 200 39 14  25  19 9 10   161
14 Đảng bộ huyện Mang Yang 148 63 16 47 30 7 22 1 85
15 Đảng bộ huyện Phú Thiện 156 49 11 38 21 20   1 107
16 Đảng bộ huyện Krông Pa 163 3 3   2 2     160
17 Đảng bộ thành phố Pleiku 316 37 13 24 13  7 4 2 279
18 Đảng bộ Công an tỉnh 65  4  4   X X X 61
19 Đảng bộ Quân sự tỉnh 33 6   6  X X X 27
20 Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh 31 1  1    X X X  X 30
21 Đảng bộ Khối các cơ quan
và doanh nghiệp tỉnh
316 16    16  X  X X  X 300
Tổng 3.495 588 173 415 246 115 101 30 2.910

 

LÊN ĐẦU TRANG