Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
09-TT/TU 21/01/2019 Thông tri về lãnh đạo đại hội hội liên hiệp thanh niên các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Số 08-TT/TU 31/8/2018 Thông tri về Công an nhân dân thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy
Số 07-TT/TU 05/4/2018 Thông tri về lãnh đạo đại hội mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp
Số 06-TT/TU 09/02/2018 Thông tri về công tác của hội luật gia các cấp
Số 05-TT/TU 10/01/2017 Thông tri về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023
Số 04-TT/TU 10/01/2017 Thông tri về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023
Số 03-TT/TU 06/10/2016 Thông tri về lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022
Số 19-TT/TU 26/02/2014 Thông tri của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn 2014-2015
Số 20-TT/TU 03/3/2014 Thông tri của Ban Thường vụ về kê khai tài sản
Số 22-TT/TU 08/4/2014 Thông tri về thu ngân sách
Số 23-TT/TU 19/6/2014 Thông tri về việc giúp đỡ người mù và Hội Người mù
LÊN ĐẦU TRANG