Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1785-QĐ/TU 14/02/2020 Quyết định về hủy bỏ kết quả trúng tuyển công chức, Kỳ thi tuyển công chức, viên chức các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2019.
Danh sách trúng tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2019
379-TB/BTCTU 21/11/2019 Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển Kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh và cấp huyện năm 2019
1684-QĐ/TU 19/11/2019 Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển Kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh và cấp huyện năm 2019
Kết quả điểm thi Vòng 02
16-TB/HĐTT 27/9/2019 Thông báo điểm thi vòng 02, Kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2019
Danh sách phòng thi, số báo danh thí sinh thi vòng 2
15-TB/HĐTT 17/9/2019 Thông báo kết quả thi vòng 01 và triệu tập thí sinh có kết quả thi đạt ở vòng 01, tham dự thi vòng 02, kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2019
Kết quả thi Vòng 1
Danh sách phòng thi, ca thi, số báo danh của thí sinh thi môn Kiến thức chung
Danh sách phòng thi, ca thi, số báo danh của thí sinh thi môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh)
Hướng dẫn thí sinh làm bài
14-TB/HĐTT 06/9/2019 Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung thông tin thí sinh dự thi, kỳ thi tuyển công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh và cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2019.
10-QĐ/HĐTT 20/8/2019 Quyết định về việc ban hành Nội quy kỳ thi tuyển công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh và cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2019
Phiếu yêu cầu điều chỉnh thông tin
1503-QĐ/TU 05/8/2019 Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh và cấp huyện của tỉnh năm 2019
229-KH/TU 14/5/2019 Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh và cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2019
LÊN ĐẦU TRANG