The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Toàn văn bài phát biểu bế mạc tại Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 5, khóa XV
24/06/2016 - Lượt xem: 2252
Như đã đưa tin, ngày 23/6, tại Hội trường 2-9 thành phố Pleiku, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV (mở rộng) đã họp và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng; Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh Gia Lai xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc tại Hội nghị.

Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành,

Thưa các đồng chí dự Hội nghị,

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Qua phân tích, thảo luận, đánh giá, hầu hết các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, có chất lượng vào các dự thảo văn bản, đồng thời, biểu thị sự thống nhất cao với các dự thảo văn bản trình Hội nghị.

Ban Chấp hành giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu, hoàn chỉnh và ban hành theo quy định.

Thưa các đồng chí,

Để kết thúc Hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin khái quát, làm rõ thêm một số vấn đề để thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian đến:

1- Về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016

Về những kết quả đạt được và hạn chế khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, Dự thảo báo cáo đã phân tích rõ. Trên cơ sở đó, tôi đề nghị các cấp ủy, chính quyền, sở, ban, ngành của tỉnh tiếp tục bám sát nội dung Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Tỉnh ủy về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2016 lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình trong 6 tháng cuối năm 2016, trọng tâm là:

- Khẩn trương hoàn chỉnh Đề án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Pleiku đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch phát triển chăn nuôi tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu; Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016 - 2020.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Chủ động ứng phó kịp thời, hiệu quả với các tình huống thời tiết cực đoan trong mùa mưa lũ sắp đến gây ảnh hưởng xấu đến sản xuất và đe dọa tính mạng, tài sản của nhân dân.

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Đẩy mạnh công tác thu ngân sách, chú trọng nuôi dưỡng nguồn thu, chống thất thu; đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, phấn đấu đến cuối năm 2016 nợ thuế không vượt quá 5% so với tổng thu trên địa bàn.

- Chỉ đạo tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học cao đẳng, trung học chuyên nghiệp năm 2016; thực hiện có hiệu quả các biện pháp nhằm huy động học sinh đến trường và hạn chế tình trạng học sinh bỏ học. Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2016 - 2017. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Khẩn trương hoàn chỉnh Đề án xây dựng bệnh viện vệ tinh trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, trong đó chú trọng đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ biên giới, phòng, chống vượt biên, xâm nhập trái phép; kiểm soát tội phạm ma túy, ngăn chặn ma túy lây lan trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ma túy thẩm lậu từ Lào, Campuchia. Tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Thực hiện quyết liệt các biện pháp đấu tranh xóa bỏ tà đạo Hà Mòn, ngăn chặn hiện tượng “thuốc thư“, nhất là ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện các kết luận về công tác nội chính, nhất là các vụ án, vụ việc phức tạp kéo dài trên địa bàn tỉnh. Rà soát, kiểm tra tình hình và kết quả xử lý các vụ việc liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

- Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Quan tâm công tác xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, đảm bảo vững mạnh, toàn diện; chú trọng nâng cao chất lượng đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên theo tinh thần Công văn số 326-CV/TU ngày 31 tháng 5 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế.

- Triển khai xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh về công tác dân vận. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, nhất là các thôn, làng trọng điểm; chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tuyên truyền.

 2- Về dự thảo các văn bản:

2.1- Dự thảo Nghị quyết về tăng cường công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Đây là một trong những nội dung quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong thời gian tới, đề nghị các đảng bộ trực thuộc; các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn; mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Nghị quyết phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị. Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và chỉ đạo các ngành, các địa phương triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách, phát huy các nguồn lực, tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường, thu hút đầu tư. Xây dựng định hướng tổng thể và ban hành danh mục dự án kêu gọi đầu tư hàng năm để tổ chức thực hiện...

2.2- Dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy khóa XV thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đây là nội dung có ý nghĩa hết sức quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh từ nay đến năm 2020. Căn cứ vào chương trình hành động của Tỉnh ủy, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh khẩn trương xây dựng chương trình hành động cho địa phương, đơn vị mình và tập trung sức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Trong đó, phải xác định đúng những vấn đề bức xúc, tồn đọng cần tập trung giải quyết, lựa chọn những giải pháp hiệu quả nhằm tạo sự chuyển biến cụ thể, thiết thực trên tất cả các lĩnh vực ở từng địa phương, đơn vị.

2.3- Dự thảo Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 19 tháng 7 năm 2011 của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2020. Sau 5 năm triển khai thực hiện, công tác xây dựng nông thôn mới đã được những kết quả đáng ghi nhận. Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến năm 2020, đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, phấn đấu  đến năm 2020 cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trên cơ sở các văn bản triển khai thực hiện chương trình của Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh chủ động rà soát và kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện các cơ chế chính sách và văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình.

Cuối cùng, giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến tham gia, tu chỉnh các dự thảo văn bản, ký ban hành để tổ chức triển khai thực hiện.

Thưa các đồng chí,

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV đã thành công tốt đẹp. Ngay sau Hội nghị này, tôi đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội theo chức trách, nhiệm vụ và phạm vi trách nhiệm của mình, phát huy tinh thần đoàn kết nhất trí, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV. Chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

Đồng chí Dương Văn Trang
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

 

 

 

 

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG