The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng Đảng ngang tầm nhiệm vụ
03/02/2017 - Lượt xem: 1485
Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập. Đây là bước ngoặt lịch sử, là mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc.

Gắn liền với tên tuổi Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp; là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lê-nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của dân tộc Việt Nam.


Hội nghị cán bộ toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

 

Từ ngày có Đảng lãnh đạo, cách mạng nước ta thoát khỏi tình trạng khủng hoảng về đường lối, cả dân tộc triệu người như một, vượt qua đêm dài nô lệ, đem sức ta mà tự giải phóng cho ta, đánh đuổi thực dân, đế quốc xâm lược, bảo vệ vững chắc độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng cam, cộng khổ, đẩy lùi đói nghèo, lạc hậu, tiến hành thắng lợi công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, đạt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nhìn lại chặng đường đấu tranh đầy hy sinh gian khổ, nhưng vô cùng oanh liệt của Đảng, chúng ta càng trân trọng, giữ gìn những thành quả của cách mạng; càng biết ơn vô hạn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu, sự hy sinh, đóng góp to lớn của các bậc tiền bối cách mạng, những người con ưu tú của Đảng và bao thế hệ anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã hy sinh xương máu, tô thắm thêm mầu cờ đỏ tươi của Đảng.

Thực tế đất nước 87 năm qua khẳng định, sự lãnh đạo sáng suốt và đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng đã không ngừng rèn luyện, trưởng thành, dày dạn thêm kinh nghiệm để vững vàng chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua thác ghềnh đến bến bờ vinh quang, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng khẳng định bản chất của một đảng cách mạng, khoa học và chân chính, là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc.

Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng là dịp để chúng ta phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng và những bài học kinh nghiệm quý báu trong quá trình đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó là, phải chủ động, không ngừng sáng tạo trên cơ sở kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kế thừa và phát huy truyền thống dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, vận dụng kinh nghiệm quốc tế phù hợp với Việt Nam. Phải luôn luôn quán triệt quan điểm “dân là gốc”, vì lợi ích của nhân dân, phát huy vai trò làm chủ, sức sáng tạo và mọi nguồn lực của nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đổi mới phải toàn diện, đồng bộ, có bước đi phù hợp; tôn trọng quy luật khách quan, xuất phát từ thực tiễn, bám sát thực tiễn, coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề do thực tiễn đặt ra. Phải đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết; kiên định độc lập, tự chủ, đồng thời chủ động và tích cực hội nhập quốc tế trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi; kết hợp phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực và phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, và của cả hệ thống chính trị; tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân.

Năm nay, là năm thứ hai toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, thời cơ và thách thức đan xen, đặt ra nhiệm vụ vô cùng nặng nề và khó khăn, đòi hỏi cả dân tộc phải nêu cao khí thế cách mạng, đoàn kết quanh Đảng, tạo nên sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XII của Đảng đề ra. Mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị hãy biến niềm tin yêu với Đảng thành hành động, việc làm cụ thể, quyết liệt thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quyết liệt đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, có trách nhiệm, năng lực, luôn đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, thật sự là công bộc của nhân dân.

87 năm qua, toàn Đảng luôn đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng, gắn bó với nhân dân, tạo nên sức mạnh không gì ngăn cản nổi. Bài học ấy vẫn nguyên giá trị trong mọi hoàn cảnh. Giai đoạn cách mạng mới khó khăn phức tạp bộn bề, đòi hỏi Đảng ta phải phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng Đảng ngang tầm nhiệm vụ./.

Theo ĐCSVN

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG