29/11/2021 - Lượt xem: 1527
Chiều 27/11, Đoàn Khảo sát của Ban chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế do đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai để nắm tình hình công tác quản lý biên chế giai đoạn 2016 – 2021 và đề xuất biên chế giai đoạn 2022 – 2026 của tỉnh Gia Lai theo Nghị quyết số 39 ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đoàn Khảo sát của Ban chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đón tiếp và làm việc với Đoàn, về phía tỉnh Gia Lai có đồng chí Hồ Văn Niên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo báo cáo, sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 39 và Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức quán triệt, triển khai và lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương theo đúng quy định. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 156 ngày 20/7/2015 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2015 - 2021 và Chương trình số 24 ngày 07/10/ 2016 về nâng cao chất lượng gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.

Đồng thời, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 383 ngày 25/4/2016 phê duyệt kế hoạch tinh giản biên chế hành chính - sự nghiệp của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2015 – 2021. Trong đó, xác định kế hoạch tinh giản từng năm và lộ trình tinh giản từ năm 2015 đến năm 2021. Gắn với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quản lý, sử dụng, tinh giản biên chế và xây dựng vị trí việc làm từ cấp tỉnh đến cấp xã.

Đồng chí Huỳnh Quang Thái báo cáo tóm tắt về tình hình, kết quả thực hiện quản lý biên chế giai đoạn 2016-2021.

Trong giai đoạn 2016 – 2021, tỉnh Gia Lai đảm bảo tinh giản 10% chỉ tiêu biên chế theo Nghị quyết số 39 và sắp xếp lại bộ máy theo quy định. Trong đó, khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội giảm 181 biên chế; ở khối cơ quan Nhà nước đã tinh giản, cắt giảm được 3.388 biên chế công chức, người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, hợp đồng lao động theo Nghị định 68 của Chính phủ và giảm được trên 15.500 cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, làng, tổ dân phố. Về tổ chức bộ máy ở khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội giảm 1 đầu mối trực thuộc Tỉnh ủy, giảm 18 cấp phòng và giảm 5 cấp phó của các cơ quan và 35 cấp phó phòng. Đối với tổ chức bộ máy nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện giảm 23 đơn vị phòng và tương đương thuộc các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; giảm 17 đơn vị và 60 cấp phó của các cơ quan chuyên môn cấp huyện. Các đơn vị sự nghiệp công lập được sắp xếp, kiện toàn theo quy định. Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành tạm thời danh mục vị trí việc làm, bảng mô tả vị trí việc làm của công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; Bộ Nội vụ đã phê duyệt thông qua danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Gia Lai; UBND tỉnh Gia Lai đã phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Qua 6 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, tổ chức bộ, biên chế của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tại tỉnh Gia Lai từng bước được đổi mới, kiện toàn, sắp xếp, cơ cấu lại theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn.

Tại buổi làm việc, các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại diện các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Gia Lai kiến nghị với Đoàn Khảo sát nghiên cứu và có ý kiến đối với Ban chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế trong quá trình xây dựng báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 39 cần có những điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tiễn ở cơ sở vì hiện nay ở từng đơn vị, cơ quan, địa phương tương đồng song định mức biên chế lại khác nhau cho nên khi thực hiện tinh giản 10% gặp nhiều khó khăn, vướng mắc; cùng với đó, nghiên cứu bổ sung biên chế cho sự nghiệp giáo dục vì hiện nay số lượng giáo viên đứng lớp không đáp ứng được yêu cầu và định mức; việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp sang thực hiện tự chủ tài chính hay thực hiện xã hội hóa ở các tỉnh miền núi, trong đó có Gia Lai gặp nhiều khó khăn và không bền vững.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên cho rằng: Tỉnh Gia Lai đã quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 39 và Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19. Song cũng từ đó xuất hiện những khó khăn, bất cập, như trong việc sát nhập các đơn vị sự nghiệp, các thôn, làng, tổ dân phố… Qua đây, đồng chí Hồ Văn Niên mong muốn qua khảo sát Đoàn chia sẻ khó khăn với Gia Lai và có những kiến nghị, đề xuất với cấp có thẩm quyền để điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện ở cơ sở. Cùng với đó, sớm ban hành bảng mô tả và khung danh mục vị trí việc làm đảm bảo sự thống nhất chung từ Trung ương đến địa phương. Trên cơ sở khung biên chế chung thì Trung ương nên phân quyền cho cấp tỉnh sắp xếp, bố trí để phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương; việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp nên tính toán đến đặc thù của từng địa phương; nên tính toán lại việc sáp nhập văn phòng cấp ủy cấp tỉnh để đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Đoàn khảo sát đánh giá cao công tác chuẩn bị của tỉnh Gia Lai qua 2 ngày làm việc và đã cung cấp cho Đoàn nhiều vấn đề, nội dung sát thực qua thời gian triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 cũng như Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh cho rằng việc tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy là việc làm khó, nhạy cảm song Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã rất nghiêm túc trong lãnh đạo chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả quan trọng, đảm bảo các chỉ tiêu, yêu cầu mà Nghị quyết số 39 đề ra. Trong đó, tỉnh Gia Lai đã gắn kết chặt chẽ giữa việc tinh giản biên chế gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn và có nhiều cách làm mới, sáng tạo.

Cùng với đó, tỉnh Gia Lai đã quan tâm đến việc xây dựng Đề án vị trí việc làm ở các khối và riêng khối Nhà nước đã được phê duyệt. Qua đây, đồng chí Nguyễn Thị Thanh đề nghị tỉnh Gia Lai bổ sung thêm vào báo cáo các ý kiến, kiến nghị được nêu tại buổi làm việc để Đoàn có cơ sở tổng hợp, báo cáo và đề xuất với Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế để góp phần xây dựng Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị một cách sát thực, đảm bảo khung biên chế giai đoạn 2022 – 2026 phù hợp với từng bộ, ngành, địa phương, đơn vị nhằm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Trước đó, sáng nay (27/11), Đoàn Khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế đã làm việc với Sở Nội vụ, Sở Giáo dục – Đào tạo và Sở Y tế Gia Lai để nắm tình hình việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của tỉnh Gia Lai./.

Đức Trí

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,410.0023,750.00
THB674.36700.57
SGD17,316.6017,881.91
SEK2,218.932,314.40
SAR6,253.306,506.85
RUB289.29320.43
NOK2,159.162,252.07
MYR5,208.255,324.76
KWD76,624.3179,731.23
KRW17.2818.95
JPY175.90184.43
INR284.14295.67
HKD2,957.313,053.85
GBP28,399.3229,326.43
EUR24,828.5325,967.46
DKK3,326.683,455.96
CNY3,387.393,498.50
CHF24,905.6325,718.68
CAD16,938.4417,491.41
AUD15,488.8515,994.49
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG