The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Bế mạc Hội nghị lần thứ mười sáu, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020
03/01/2019 - Lượt xem: 1676
Chiều 02/1, Hội nghị lần thứ mười sáu, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã phát biểu bế mạc hội nghị.

 

Thưa các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,

Thưa các đồng chí dự Hội nghị.

Sau 01 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 (khóa XV) đã hoàn thành chương trình đề ra. Tại hội nghị, các đồng chí đại biểu đã tập trung trí tuệ, thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc nhằm phân tích, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh; đặc biệt là đã đóng góp các ý kiến tâm huyết vào dự thảo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy nửa nhiệm kỳ và hướng lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian đến.

Hầu hết ý kiến tham gia của các đại biểu dự Hội nghị đã biểu thị sự nhất trí cao đối với các dự thảo báo cáo trình tại Hội nghị, đồng thời phân tích, bổ sung nhiều vấn đề cụ thể. Những ý kiến tham gia vào các dự thảo báo cáo trình Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin tiếp thu và đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ giao cho Thường trực Tỉnh ủy tu chỉnh các báo cáo và trình ký ban hành.

Để kết thúc Hội nghị, tôi xin thay mặt Ban Chấp hành nhấn mạnh thêm một số vấn đề và khái quát lại những kết quả chủ yếu của Hội nghị.

1. Về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ban Chấp hành đồng thuận cao với Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đối với các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ban Chấp hành khẳng định, việc lấy phiếu tín nhiệm là sự đánh giá, ghi nhận đối với những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay đối với từng đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; đồng thời giúp cho người được lấy phiếu tín nhiệm "tự soi", "tự sửa", tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng nâng cao trình độ, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công tác; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng và Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình hiện nay.

Qua kết quả được công bố trong Ban Chấp hành một lần nữa cho thấy tinh thần trách nhiệm, ý thức xây dựng, thái độ khách quan, công tâm trong việc đánh giá và sự tín nhiệm của Ban Chấp hành đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy. Kết quả đó còn thể hiện sự đoàn kết, thống nhất cao trong Ban Chấp hành. Mỗi đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy coi đây là dịp tốt để nhìn nhận lại mình, phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao, cố gắng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, xứng đáng với niềm tin và hy vọng của Đảng bộ và nhân dân.

2. Về đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh; kiểm điểm Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy từ đầu nhiệm kỳ đến cuối năm 2018

Ban Chấp hành tán thành Báo cáo đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh; kiểm điểm Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy từ đầu nhiệm kỳ đến cuối năm 2018: Có thể khẳng định, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy là một tập thể lãnh đạo đoàn kết, vững vàng về chính trị, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên quyết bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia.

Hơn nửa nhiệm kỳ, trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có những diễn biến phức tạp, khó lường, đất nước còn nhiều khó khăn, thách thức, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã luôn bám sát các quan điểm, đường lối Nghị quyết đại hội toàn quốc của Đảng và tình hình thực tiễn của địa phương để kịp thời có những chủ trương, quyết sách đúng đắn, lãnh đạo toàn Đảng bộ, toàn dân, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với xuất khẩu và công nghiệp chế biến. Các ngành công nghiệp, dịch vụ tiếp tục phát triển; xuất khẩu tăng khá; thu ngân sách vượt chỉ tiêu đề ra tạo nguồn lực đáng kể cho đầu tư phát triển; thu hút đầu tư có nhiều tiến bộ. Các lĩnh vực xã hội từng bước phát triển và ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân. Công tác giảm nghèo bền vững được triển khai tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, cho đến nay không còn hộ nghèo thuộc diện chính sách. Sự nghiệp giáo dục, đào tạo, y tế tiếp tục phát triển; chất lượng dạy và học, khám chữa bệnh được nâng lên; đời sống của nhân dân được cải thiện, góp phần tạo ra động lực mới thúc đẩy kinh tế phát triển. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tuy vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố mất ổn định, có lúc diễn biến phức tạp; song chúng ta đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, tập trung chỉ đạo quyết liệt nên quốc phòng - an ninh cơ bản vẫn giữ được sự ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị từng bước được kiện toàn, củng cố; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được tăng cường. Công tác nội chính, thanh tra, phòng chống tham nhũng được triển khai nghiêm túc theo đúng quy định. Hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp có nhiều tiến bộ. Mặt trận và các đoàn thể đã tập trung hướng về cơ sở, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và tăng cường.

Đồng thời, Ban Chấp hành cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo; Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy xin tiếp thu ý kiến góp ý xác đáng của Ban Chấp hành để có những giải pháp đồng bộ, mạnh mẽ và quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trong những năm sắp tới.

Thưa các đồng chí,

Năm 2019 là năm có vị trí rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi toàn bộ Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015 - 2020), chuẩn bị đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Để thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ của Hội nghị đã xác định cho thời gian đến, tôi đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, lãnh đạo các sở, ban, ngành chung sức đồng lòng, phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được trong năm 2018, tiếp tục thực hiện thật tốt các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh tạo ra khí thế mới, xung lực mới cho việc hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và toàn bộ nhiệm vụ mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đã đề ra góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Nhân dịp năm mới 2019 và chuẩn bị đón tết cổ truyền Kỷ Hợi sắp tới, tôi xin chúc các đồng chí tham dự Hội nghị sức khoẻ, hạnh phúc, hoàn thành tốt trọng trách trước Đảng bộ và nhân dân.

Tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 khoá XV

Xin trân trọng cảm ơn.

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG