The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Sổ tay Xây dựng cơ sở đảng - đảng viên
12/11/2018 - Lượt xem: 11952
Trên cơ sở Điều lệ Đảng, các văn bản quy định và hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, các văn bản của Trung ương cũng như của Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng; Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiến hành tổng hợp nội dung về "Nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng ở cơ sở" với mong muốn giúp cho cấp ủy trực thuộc tra cứu, nắm bắt những nghiệp vụ cần thiết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, đồng thời qua đó cũng từng bước nâng cao về nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.

1- Hướng dẫn nghiệp vụ công tác Xây dựng đảng ở cơ sở

2- Qui định việc kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào đảng

3- Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

4- Công văn hướng dẫn khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên

Link download

5- Công văn đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ hằng năm và Giải đáp vướng mắc tại lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018

Linhk download

6- Công văn đính chính về việc khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên

Link download

7- Kế hoạch nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới

Link download

8- Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng

Link download

9- Kế hoạch thực hiện Kết luận số 38-KL/TW, ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02 tháng 02 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên

Link download

10- Quy định cấp ủy viên dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư

Link download

11- Kịch bản Đại hội đại biểu Đảng bộ

     - Đại hội chính thức: Link Download

     - Đại hội trù bị: Link Download

12- Mẫu Biên bản sinh hoạt chi bộ: Link Download

13- Quy định về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú: Link Download

14- Công văn về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan tới nghi lễ và tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp: Link Download

15- Thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW, của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú: Link download

16- Khung Chương trình đại hội đảng bộ cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025: Link download

17- Hướng dẫn số 33-HD/BTCTW ngày 30/10/2020 thực hiện một số nội dung trong Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú: Link download

           *Mẫu 01: Download

           *Mẫu 02: Download

           *Mẫu 03: Download

           *Mẫu 04: Download

18- Công văn 273-CV/BTCTW, ngày 05 tháng 4 năm 2021 về việc sinh hoạt đảng của đảng viên là công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã: Link download

19- Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW, ngày 12 tháng 4 năm 2021 về tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng: Link download

20- Kế hoạch số 05-KH/BTCTU, ngày 05 tháng 5 năm 2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy kiểm tra về nghiệp vụ công tác đảng viên tại các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy: Link download

21- Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW, ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ tư: Link download

22- Kế hoạch số 02-KH/BTCTU, ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ tư: Link download

23- Công văn số 273-CV/BTCTW, ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Ban Tổ chức Trung ương về việc sinh hoạt đảng của đảng viên là công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã: Link download

24 - Quy định số 258-QĐ/TU, ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ, quyền hạn, quan hệ công tác của cấp ủy viên là cán bộ đồn biên phòng được chỉ định tăng thêm vào cấp ủy các huyện biên giới: Link download

25- Hướng dẫn số 02-HD/TU, ngày 23 tháng 9 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng: Link download

26- Hướng dẫn số 01-HD/BTCTU, ngày 25 tháng 3 năm 2022 về đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2025: Link download

27- Kế hoạch số 70-KH/TU, ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa": Link download

28- Công văn số 3028-CV/BTCTW, ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Ban Tổ chức Trung ương về việc đính chính nội dung Phụ lục Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW: Link download

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG