The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Thị xã An Khê quan tâm chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị
20/08/2019 - Lượt xem: 1657
Sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Bộ Chính trị về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”, Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Nghị quyết.

Các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban ngành thị xã tổ chức quán triệt, tuyên truyền đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn nhằm tạo chuyển biến trong nhận thức về sự cần thiết và mục đích thực hiện công tác cải cách tư pháp tại địa phương, nhất là đối với đội ngũ cán bộ, công chức thực thi công vụ thuộc lĩnh vực tư pháp, hướng tới xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ và nghiêm minh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Căn cứ nội dung Nghị quyết 49-NQ/TW và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thị ủy đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 12-KH/TU, ngày 10 tháng 8 năm 2006 thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị, về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 (giai đoạn 2006 - 2010) và Chương trình trọng tâm công tác tư pháp năm 2006, trong đó xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp của cả nhiệm kỳ và từng năm, đồng thời triển khai thực hiện trong toàn hệ thống chính trị. Ban Thường vụ Thị ủy phân công đồng chí Bí thư Thị ủy trực tiếp phụ trách lĩnh vực nội chính, theo dõi và chỉ đạo công tác cải cách tư pháp của địa phương; chỉ đạo các cơ quan tư pháp thị xã và Văn phòng Thị ủy giúp Ban Thường vụ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết, tham mưu thực hiện nghiêm chế độ báo cáo Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp tỉnh theo yêu cầu.

Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW, Ban Thường vụ Thị ủy luôn bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp của tỉnh để kịp thời nắm bắt tình hình và chỉ đạo hiệu quả, hợp lý. Định kỳ hằng quý, Thường trực Thị ủy tổ chức giao ban công tác khối nội chính để nghe các cơ quan tư pháp thị xã báo cáo tình hình hoạt động, qua đó chỉ đạo, định hướng các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới. Chỉ đạo các cơ quan, ban ngành tổ chức sơ kết việc thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp trong từng giai đoạn, nghiêm túc đánh giá kết quả thực hiện, rút kinh nghiệm đối với những tồn tại, hạn chế, chủ động nắm bắt các văn bản sửa đổi, bổ sung, các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và quy định pháp luật.

Ảnh minh họa

Cấp ủy địa phương thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tư pháp trên cơ sở cho chủ trương, định hướng, không can thiệp cụ thể vào hoạt động chuyên môn của các đơn vị; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đảm bảo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó, cho chủ trương xét xử các vụ án điểm theo đúng tinh thần Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 7 tháng 7 năm 2007 của Bộ Chính trị khóa X về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng.

Công tác phối hợp giữa các cơ quan tư pháp được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, tuân thủ theo Quy chế phối hợp liên ngành. Công an, Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân thị xã định kỳ hàng tháng họp bàn giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và giải quyết án phức tạp. Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã thường xuyên phối hợp, giám sát các hoạt động của các cơ quan tư pháp. Tòa án nhân dân thị xã, Viện kiểm sát nhân dân thị xã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, phường đưa ra xét xử lưu động một số vụ án hình sự nhằm tuyên truyền cho quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật, góp phần tích cực trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm tại địa phương. Hàng năm, các cơ quan đều tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp liên ngành để đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm, thống nhất kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết đối với những khó khăn, vướng mắc còn tồn đọng và đề ra phương hướng phối hợp hiệu quả cho năm tiếp theo.

Nhìn chung, các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan tư pháp thị xã đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, tích cực và toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác cải cách tư pháp thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức trong từng cơ quan, đơn vị, góp phần thiết thực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ chế độ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và công dân.

Nguyễn Hoàng

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG