10/08/2019 - Lượt xem: 2278
Qua 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW, ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm, có hiệu quả các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác kê khai tài sản, thu nhập. Công tác phổ biến, quán triệt chủ trương, quy định của Đảng và Nhà nước về công tác kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản được thực hiện kịp thời, với các hình thức phù hợp, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân trong công tác phòng ngừa tham nhũng.

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập tại các đơn vị được thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian quy định, chưa có trường hợp nào phải xác minh tài sản, thu nhập do kê khai không trung thực; công tác kiểm soát việc kê khai dần đi vào nền nếp, từng bước kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức nhằm ngăn chặn, phòng ngừa và phát hiện các hành vi tham nhũng. Vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị có sự chuyển biến rõ nét trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng nói chung và kê khai, minh bạch tài sản nói riêng. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản được quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả tích cực.

Kết quả kê khai tài sản, tổng số cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tổ chức kê khai: Năm 2014: 79/79 cơ quan, đơn vị; năm 2015: 81/81 cơ quan, đơn vị; năm 2016: 83/83 cơ quan, đơn vị; năm 2017: 81/81 cơ quan, đơn vị; năm 2018: 77/77 cơ quan, đơn vị.

Tổng số người phải kê khai: Năm 2014: 10.345 người; năm 2015: 10.569 người; năm 2016: 10.605 người; năm 2017: 10.539 người; năm 2018: 10.198 người. Tổng số người phải kê khai thuộc diện cấp ủy quản lý: Năm 2014: 3.560 người (chiếm 34,41%); năm 2015: 3.581 người (chiếm 33,88%); năm 2016: 3.598 người (chiếm 33,92%); năm 2017: 3.715 người (chiếm 35,28%); năm 2018: 3.667 người (chiếm 35,95%).

Số người đã thực hiện kê khai: Năm 2014: 10.326 người (chiếm 99,82%); năm 2015: 10.551 người (chiếm 99,83%); năm 2016: 10.593 người (chiếm 99,89%); năm 2017: 10.524 người (chiếm 99,86%); năm 2018: 10.191 người (chiếm 99,93%). Số người chậm, không thực hiện kê khai: 71 người. Trong đó: Số người chậm thực hiện kê khai: 29 người, do nghỉ sinh, đi học tập trung, điều trị bệnh dài ngày. Số người không thực hiện kê khai: 42 người, do bị khởi tố, truy tố, nghỉ việc, buộc thôi việc, bị cách chức và nghỉ hưu sau thời điểm phê duyệt danh sách các đối tượng phải kê khai...

Số bản kê khai được công khai bằng hình thức niêm yết: Năm 2014: 2.446 bản; năm 2015: 3.854 bản; năm 2016: 3.584 bản; năm 2017: 3.395 bản; năm 2018: 3.008 bản. Số bản kê khai được công khai bằng hình thức công bố tại cuộc họp: Năm 2014: 7.880 bản; năm 2015: 6.697 bản; năm 2016: 7.008 bản; năm 2017: 7.117 bản; năm 2018: 7.183 bản. Số bản kê khai chưa được công khai: Năm 2016: 01 bản; năm 2017: 12 bản (do người kê khai nghỉ việc tại thời điểm công khai). Số người được yêu cầu giải trình: Không.

Số người được kiểm tra, xác minh tài sản, trong đó: Số người được xác minh do có đơn tố cáo kê khai tài sản không trung thực trong việc kê khai: Không. Số người được xác minh để có thông tin phục vụ việc bầu cử, bổ nhiệm, bãi nhiệm hoặc kỷ luật: Không. Số người được kiểm tra, xác minh khi có căn cứ cho rằng việc giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm không hợp lý: Không. Số người được kiểm tra, xác minh khi có yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền: Không.

Kết quả xử lý vi phạm quy định về minh bạch tài sản, số người bị xử lý kỷ luật do chậm tổ chức việc kê khai: Không. Số người bị xử lý kỷ luật do không tổ chức việc công khai bản kê khai: Không. Số người bị xử lý kỷ luật do chậm tổng hợp, báo cáo kết quả về minh bạch tài sản: Không. Số người bị xử lý kỷ luật do chậm kê khai tài sản: Không. Số người bị xử lý kỷ luật do kê khai tài sản không trung thực: Không. Số người bị xử lý trách nhiệm trong việc xác minh tài sản không trung thực: Không. Kết quả xử lý: Không.

Hằng năm, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập đảm bảo theo quy định, tỷ lệ kê khai các năm đều đạt trên 99%; 100% bản kê khai của đối tượng thuộc diện phải kê khai được công khai. Đến nay, chưa nhận được phản ánh, đơn,  thư tố cáo về việc kê khai không trung thực; do đó, chưa có trường hợp nào phải kiểm tra, xác minh bản kê khai tài sản, thu nhập và chưa có trường hợp nào bị xử lý vi phạm trong kê khai, công khai tài sản, thu nhập.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát về kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 729-QĐ/TU, ngày 17 tháng 8 năm 2017 về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; hầu hết các huyện ủy, thị ủy, thành ủy đã ban hành quy định của địa phương về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý. Giao các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy theo chức năng, nhiệm vụ giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc chấp hành và triển khai thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW, Thông tri 20-TT/TU. Hằng năm, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW, Thông tri 20-TT/TU.

Trong 05 năm, Ban Nội chính Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 14 cấp ủy (năm 2014: Ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy: Mang Yang, Đức Cơ, Ia Grai, An Khê; năm 2015: Ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy: Kbang, Chư Sê, Krông Pa, Ayun Pa, Pleiku và Cục Thi hành án dân sự tỉnh; năm 2016: Ban thường vụ các huyện ủy: Ia Pa, Mang Yang; năm 2017: Ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy: Krông Pa, An Khê), gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; trong đó có nội dung kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW, Thông tri 20-TT/TU.

Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát công tác kê khai và kiểm soát kê khai tài sản thông qua việc xem xét, đánh giá báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại các kỳ họp. Thanh tra tỉnh thực hiện 45 cuộc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, trong đó có nội dung về kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đã kịp thời chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế trong việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt hơn công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập.

Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện quản lý, sử dụng bản kê khai tài sản, thu nhập đảm bảo đúng quy định. Bản kê khai được lưu cùng hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức; đối với người có nghĩa vụ kê khai thuộc diện cấp ủy quản lý, bản kê khai được lưu giữ tại ban tổ chức cấp ủy (bản gốc) và ủy ban kiểm tra cấp ủy (bản sao) để theo dõi, phục vụ công tác giám sát và xác minh theo quy định.

Hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Nội chính Tỉnh ủy); đồng thời, Ban Nội chính Tỉnh ủy đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng gửi báo cáo đúng thời gian quy định. Trên cơ sở đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW trên địa bàn toàn tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo Ban Nội chính Trung ương đảm bảo đầy đủ, đúng thời gian quy định.

Hương Lan

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,410.0023,750.00
THB679.80706.22
SGD17,348.5617,914.90
SEK2,227.282,323.11
SAR6,257.456,511.17
RUB289.42320.56
NOK2,168.832,262.14
MYR5,216.295,332.97
KWD76,681.8779,791.06
KRW17.3219.00
JPY176.43184.99
INR284.83296.38
HKD2,959.513,056.12
GBP28,464.7329,393.95
EUR24,855.3225,995.45
DKK3,330.833,460.27
CNY3,390.553,501.76
CHF24,983.2825,798.85
CAD16,971.6717,525.70
AUD15,553.4216,061.16
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG