The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản
24/05/2018 - Lượt xem: 1237
Thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được một số kết quả.

Trong năm 2017, cùng với việc lãnh đạo toàn diện công tác phòng, chống tham nhũng trong cả hệ thống chính trị, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, nhất là hoàn thiện hệ thống các văn bản hướng dẫn, đôn đốc thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW. Chỉ đạo ban hành Quy định số 729-QĐ/TU, ngày 17 tháng 8 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Chương trình kiểm tra công tác  lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng gắn với thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW và Thông tri số 20-TT/TU, ngày 03 tháng 3 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản (gọi tắt là Thông tri 20-TT/TU). Định kỳ đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng báo cáo tình hình, kết quả thực hiện việc kê khai tài sản. Chỉ đạo cơ quan chức năng biên soạn tài liệu, tổ chức tập huấn cho trên 800 cán bộ, công chức thuộc 17 huyện, thị xã, thành phố về công tác kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản.

Các cấp ủy, đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục quán triệt về mục đích, yêu cầu, sự cần thiết phải kiểm soát việc kê khai tài sản để phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; đôn đốc việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản theo yêu cầu. Qua triển khai thực hiện, nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong chấp hành, thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kê khai tài sản được nâng lên, góp phần từng bước hạn chế tính hình thức và nâng cao hiệu quả công tác này.

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ đôn đốc, hướng dẫn và yêu cầu các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo Thanh tra Chính phủ. Thanh tra tỉnh ban hành văn bản số 477/TTr-PCTN, ngày 14 tháng 11 năm 2017 về việc hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh thực hiện công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập. Sở Nội vụ ban hành văn bản số 1533/SNV-TTr, ngày 30 tháng 10 năm 2017 hướng dẫn việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 đối với các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc tỉnh.

Các cấp ủy, tổ chức đảng đẩy mạnh công tác phổ biến, quán triệt trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về mục đích, yêu cầu và tầm quan trọng của việc kê khai; sự cần thiết của công tác kiểm soát việc kê khai tài sản để phòng ngừa, phát hiện tham nhũng, nhằm nâng cao, thống nhất về nhận thức trong chấp hành, thực hiện của mỗi cấp ủy, chính quyền, của cán bộ, đảng viên và người có nghĩa vụ kê khai tài sản. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên phát huy quyền giám sát, phát hiện tài sản bất minh để kịp thời phản ánh, kiến nghị với cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, xử lý theo đúng quy định.

Năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát 02 ban thường vụ cấp ủy trực thuộc trong lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW. Ban Nội chính Tỉnh ủy kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn theo chức năng, nhiệm vụ đối với 02 cấp ủy, tổ chức đảng gắn với trách nhiệm của 04 người đứng đầu về lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, việc thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW và Thông tri 20-TT/TU. Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pa, Ban Thường vụ Thị ủy An Khê gắn với trách nhiệm đồng chí bí thư cấp ủy và đồng chí phó bí thư, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, thị xã. Qua kiểm tra, giám sát, hầu hết các cấp ủy, chính quyền và cá nhân người đứng đầu đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 33-CT/TW và Thông tri 20-TT/TU.

Kết quả kê khai tài sản, thu nhập, tổng số cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tổ chức việc kê khai: 81 cơ quan, đơn vị (đạt 100%).  Không có cơ quan, tổ chức, đơn vị chậm tổ chức việc kê khai. Tổng số người phải kê khai: 10.539 người. Tổng số người phải kê khai thuộc diện cấp ủy các cấp quản lý: 3.715 người (chiếm 35,2%). Số người đã thực hiện kê khai: 10.524 người (đạt 99,86%). Số người chậm thực hiện việc kê khai: 15 người (chiếm 0,01%). Gồm: 02 người nghỉ việc, 01 người nghỉ sinh, 01 người bị đình chỉ công tác, 02 người điều trị bệnh dài ngày, 01 người bị buộc thôi việc, 01 người bị cách chức và 07 người nghỉ hưu sau thời điểm phê duyệt danh sách các đối tượng phải kê khai.

Kết quả công khai bản kê khai và giải trình việc kê khai, trong đó, công khai bằng hình thức niêm yết: 19 đơn vị; số điểm niêm yết: 201 địa điểm.  Công khai bằng hình thức công bố tại cuộc họp: 53 đơn vị; số cuộc họp: 881 cuộc. Công khai bằng cả hai hình thức vừa niêm yết vừa tổ chức cuộc họp: 09 đơn vị với 187 địa điểm niêm yết và 378 cuộc họp.

Ưu Ái

 

 
(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG