The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh
07/05/2020 - Lượt xem: 2491
Thời gian qua, công tác đấu tranh, phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong Hệ thống Thi hành án dân sự nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động, đạt những kết quả bước đầu, nhất là trong công tác đấu tranh phòng ngừa, công khai, minh bạch hoá, cải cách thủ tục hành chính, quản lý tài sản công.

 

Cục trưởng Cục THADS làm việc với Chi cục THADS cấp huyện để đôn đốc công tác thi hành án và chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật công vụ

Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã rất quan tâm chỉ đạo triển khai đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của ngành đối với công tác đấu tranh, phòng, chống tiêu cực, tham nhũng; tăng cường giám sát, kiểm tra để phòng ngừa tiêu cực; tiếp tục công khai, minh bạch thủ tục hành chính, quy trình trong công tác; củng cố và kiện toàn tổ chức bộ máy trong Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh; đổi mới công tác đánh giá cán bộ và chuyển đổi vị trí công tác; ban hành nhiều văn bản chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật và sau khi đã chấn chỉnh mà còn vi phạm sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của cán bộ, công chức; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; tăng cường thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; làm tốt công tác dân chủ trong hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, công tác đấu tranh, phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai vẫn còn tồn tại rất nhiều bất cập, hạn chế cần khắc phục: Trong một thời gian dài, việc tuyển dụng, lựa chọn cán bộ công chức trong Hệ thống cơ quan Thi hành án tỉnh Gia Lai chưa được bài bản, mang tính “chắp vá”, việc đào tạo, bồi dưỡng, nhất là nguồn cán bộ quy hoạch làm lãnh đạo nên chất lượng nguồn nhân lực của Hệ thống chưa cao so với mặt bằng các cơ quan tư pháp tỉnh; năng lực chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ của một số cán bộ, chấp hành viên chưa đáp ứng yêu cầu; phẩm chất đạo đức, tính liêm khiết, trách nhiệm với nhân dân một số cán bộ, chấp hành viên chưa được chuẩn mực; việc chủ động phát hiện và xử lý vi phạm ở cấp Chi cục chưa được quan tâm đúng mức; các quy định pháp luật còn có nhiều sơ hở nên có một số cán bộ, công chức, chấp hành viên lợi dụng để nhằm mục đích vụ lợi cá nhân khi thực hiện hoạt động công vụ, gây bức xúc, làm xói mòn lòng tin của người dân…

Với nỗ lực, quyết tâm trong công tác đấu tranh, phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh, ngay từ đầu năm 2020, thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về tăng cường phòng, chống tham nhũng trong thi hành án dân sự và Quyết định số 63/QĐ-TCTHADS ngày 17/01/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2020 trong Hệ thống Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai đã xây dựng Kế hoạch Số 60/CTHADS-KH ngày 15/01/2020 để tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhằm mục đích: Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và người lao động của cả Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; xây dựng đội ngũ công chức có phẩm chất đạo đức, có năng lực và trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác của Ngành được giao. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí theo Chỉ thị số 01/CT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tăng cường phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong thi hành án dân sự; từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tạo sự chuyển biến trong công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong lĩnh vực thi hành án dân sự; phát hiện và xử lý kịp thời hành vi tiêu cực, tham nhũng, tiến tới kiểm soát tiêu cực, tham nhũng, lãng phí một cách có hiệu quả. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng trong công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; xây dựng tổ chức Đảng, các cơ quan Thi hành án dân sự trong sạch, vững mạnh; tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức và người lao động của Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện trong phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Cục và sự phối hợp, giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội thuộc đơn vị như Công đoàn, Đoàn thanh niên, ….

Đây cũng là căn cứ để các Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện xây dựng kế hoạch và lồng ghép trong Kế hoạch công tác theo giai đoạn, hàng năm, tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí nhằm đưa công tác này thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của  đơn vị. Bám sát các nhiệm vụ cụ thể của từng bộ phận, cơ quan, đơn vị; chú trọng những lĩnh vực chuyên môn có nguy cơ tiêu cực, tham nhũng cao; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhất là Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện trong công tác này.  Gắn công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với việc thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp và thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp; chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên.

Chủ động phòng ngừa vi phạm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động công vụ, phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, công chức, chấp hành viên của Hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai, được Cấp ủy, Lãnh đạo Cục luôn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu hàng đầu phải tăng cường chỉ đạo, triển khai trong năm 2020, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trong tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về phòng, chống tham nhũng, Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018, các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Chỉ thị số 01/CT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tăng cường phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong thi hành án dân sự. Cục trưởng, các Phó Cục trưởng, Trưởng, Phó Phòng chuyên môn, Chi cục trưởng, Chi cục phó phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng chống tham nhũng; nếu để xảy ra tiêu cực, tham nhũng tại đơn vị, cơ quan mình thì Cục trưởng, Trưởng phòng chuyên môn, Chi cục trưởng phải chịu trách nhiệm trước Cấp ủy, Lãnh đạo Cục; phải coi đấu tranh phòng, chống tham nhũng là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục, lâu dài, đặc biệt quan trọng và lấy làm tiêu chí để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của từng phòng chuyên môn, Chi cục.

 

Thứ hai, tăng cường tính công khai, minh bạch trong thực hiện chính sách pháp luật về chuyên môn, nghiệp vụ thi hành án dân sự. Thực hiện đúng, đầy đủ trình tự, thủ tục, bảo đảm quyền, nghĩa vụ của các bên trong thi hành án dân sự. Hạn chế thanh toán tiền mặt cho đương sự, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; tập trung chỉ đạo, giải quyết những vụ án lớn, phức tạp và tồn đọng. Nghiêm cấm lợi dụng việc hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ để trì hoãn, kéo dài việc thi hành án dân sự. Công khai quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, tạo điều kiện thuận lợi để người dân có thể thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định. Chủ động giải quyết khiếu nại, tố cáo dứt điểm ngay từ cơ sở; hạn chế và tiến tới chấm dứt tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp, kéo dài. Nghiêm cấm việc lợi dụng việc khiếu nại, giải quyết khiếu nại để trì hoãn, kéo dài việc thi hành án dân sự. Về việc tiếp công dân phải thực hiện theo quy định về tiếp công dân; chỉ tiếp tại phòng tiếp công dân, phòng khách, các địa điểm do pháp luật quy định; nghiêm cấm tiếp công dân tại nhà riêng, những nơi khác không đúng quy định.

Thứ ba, thực hiện công khai quy trình, thủ tục tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách đối với công chức thi hành án dân sự; thực hiện nghiêm các quy định về công khai, dân chủ trong tổ chức, cán bộ. Nâng cao chất lượng thực thi công vụ; đổi mới công tác đánh giá công chức trên cơ sở kết quả, hiệu quả công tác, đảm bảo dân chủ, công bằng, công khai, thực chất. Kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định đối với công chức 02 năm liền không hoàn thành nhiệm vụ. Việc quy hoạch, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức phải dựa trên cơ sở của đánh giá công chức. Thực hiện nghiêm quy định về chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan Thi hành án dân sự để phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu của các bộ phận làm công tác tổ chức cán bộ của Cục Thi hành án dân sự tỉnh; thực hiện tốt việc kiểm soát tài sản, thu nhập của công chức, thực hiện kiểm tra việc kê khai tài sản, thu nhập của công chức, định kỳ hàng năm và đột xuất theo quy định. Thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tư pháp; Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp, chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên; các quy định của pháp luật về việc cưới, việc tang, mừng nhà mới, nhận chức vụ, tổ chức sinh nhật, việc nhận bằng cấp, học hàm, học vị, danh hiệu thi đua, khen thưởng.

Thứ tư, công khai, minh bạch trong lập dự toán, cấp phát kinh phí, đầu tư xây dựng cơ bản; xây dựng, ban hành và công khai chế độ, định mức, tiêu chuẩn liên quan đến việc sử dụng tài sản, vốn và ngân sách nhà nước. Việc lập, phân bổ dự toán ngân sách, thực hiện định mức phân bổ ngân sách; việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công; việc thẩm tra, phê duyệt quyết toán ngân sách vốn đầu tư, xây dựng cơ bản của cơ quan Thi hành án dân sự phải bảo đảm chặt chẽ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đúng quy định của pháp luật.

Thứ năm, tăng cường kiểm tra thực hiện việc tổ chức quán triệt, phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và Kế hoạch Số 60/CTHADS-KH của Cục Thi hành án dân sự tỉnh đến từng cán bộ, công chức, người lao động trong Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh nhằm nâng cao ý thức của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trong việc thực hiện phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Thực hiện kiểm tra phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, kiểm tra việc thực hiện pháp luật đối với hoạt động thi hành án dân sự của các phòng chuyên môn, các Chi cục và thực hiện xử lý nghiêm minh hành vi tham nhũng và những người bao che hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật; tăng cường kiểm tra việc thực hiện và đảm bảo hiệu lực thi hành của các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo, kết luận kiểm tra, đôn đốc việc rà soát các khiếu nại, tố cáo bức xúc, kéo dài và chỉ đạo giải quyết dứt điểm. Tăng cường kiểm tra đảm bảo công khai, minh bạch đối với lĩnh vực mua sắm tài sản công; thu, chi ngân sách; quản lý tài sản công.

Đào Trọng Giáp
Cục trưởng Cục THADS tỉnh

 

 


(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG