22/09/2021 - Lượt xem: 1164
Thời gian qua, việc lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc công tác PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn thành phố Pleiku có nhiều chuyển biến tích cực.

Trên cơ sở các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác PCTN, lãng phí; chỉ đạo các ngành, các cấp ban hành kế hoạch, các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác PCTN, lãng phí trên địa bàn. Ngoài ra, công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện kết luận liên quan đến công tác PCTN thường xuyên được quan tâm. Hằng năm, chỉ đạo tổ chức kiểm tra, giám sát, thanh tra việc thực hiện công tác PCTN, lãng phí để đánh giá vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện công tác PCTN, lãng phí; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác PCTN, lãng phí cũng như xử lý các sai phạm. Qua 05 năm triển khai thực hiện, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn thành phố đối với công tác PCTN, lãng phí được nâng lên.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính tiên phong gương mẫu của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, trước hết là của người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị chú trọng tăng cường công tác PCTN, lãng phí; quán triệt thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN, lãng phí; đề cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN, lãng phí và chịu trách nhiệm khi để cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình lãnh đạo, phụ trách xảy ra tham nhũng, lãng phí. Thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, nhất là trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, không tham nhũng, tiêu cực, không bao che, tiếp tay cho hành vi tham nhũng; lựa chọn bố trí cán bộ, đảng viên có tâm, có bản lĩnh chính trị, đạo đức, có trách nhiệm làm việc ở những khâu thường xuyên tiếp xúc với dân, với doanh nghiệp, ở các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Bên cạnh đó, chú trọng thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ, các cấp, các ngành luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các chương trình hành động của Chính phủ và của tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan, tổ chức, đơn vị như: công khai trong lĩnh vực tài chính, ngân sách, mua sắm công; lĩnh vực quản lý đất đai; công tác tổ chức - cán bộ… Hằng năm, chỉ đạo kiểm tra việc chấp hành các quy định về quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp tại xã, phường. Từ năm 2017 đến ngày 10/6/2021, cơ quan chuyên môn thành phố đã tiến hành 34 cuộc kiểm tra việc xây dựng, thực hiện các quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị thành phố, UBND các xã, phường. Qua kiểm tra, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt các quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện nghiêm quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, lãng phí trong cơ quan đơn vị, tổ chức do mình quản lý, phụ trách. Trong năm 2017, chỉ đạo UBND thành phố kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng tại UBND phường Thắng Lợi (xảy ra trong năm 2016) theo quy định tại Điều 10, Nghị định số 157/2007/NĐ-CP, ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ.

Xây dựng cơ bản là lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng nên công tác thanh tra, kiểm tra ở lĩnh vực này được thành phố Pleiku chú trọng

Cùng với đó, Pleiku tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ cán bộ, đảng viên; hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ để phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo cấp ủy đảng, chính quyền từ thành phố đến các xã, phường thực hiện kịp thời, nghiêm túc Luật Cán bộ, Công chức, Luật Viên chức, các văn bản quy định, hướng dẫn trong công tác quản lý đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức như: Quy hoạch, tuyển dụng, sử dụng, điều động, biệt phái, bổ nhiệm, từ chức, luân chuyển, nâng ngạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc. Thường xuyên rà soát các quy định liên quan đến việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời có kế hoạch kịp thời triển khai thực hiện các quy định mới có liên quan đến cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn; thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình hoạt động công vụ. Thực hiện quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn, hằng năm có 100% cán bộ, công chức, viên chức là đối tượng kê khai tài sản đã tiến hành kê khai tài sản theo quy định. Năm 2021, đã triển khai việc kê khai tài sản thu nhập lần đầu theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. Công tác công khai tài sản được các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị. Số người được xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập; số người bị kết luận kê khai không trung thực là không có.

Thời gian đến, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN; triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước về PCTN, nhất là thực hiện có hiệu quả Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/01/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục rà soát, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ theo Chỉ thị số 12/CT-TTg, ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và các văn bản của cấp trên về PCTN, lãng phí. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong PCTN, tăng cường công tác tự kiểm tra phát hiện kịp thời hành vi tham nhũng trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị và kiên quyết xử lý nghiêm minh cán bộ, công chức, đảng viên vi phạm pháp luật về PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Anh Kiệt

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,410.0023,750.00
THB678.49704.56
SGD17,293.8617,850.84
SEK2,197.392,290.96
SAR6,260.116,511.17
RUB291.59322.83
NOK2,151.942,243.57
MYR5,202.225,316.32
KWD76,689.4179,765.03
KRW17.2718.94
JPY176.40184.88
INR284.95296.37
HKD2,957.713,052.97
GBP28,254.0429,164.00
EUR24,740.5625,864.44
DKK3,314.393,441.73
CNY3,379.953,489.33
CHF25,102.0025,910.45
CAD16,898.5317,442.77
AUD15,485.7615,984.50
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG