28/12/2022 - Lượt xem: 64
Chiều ngày 27/12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tổ chức phiên họp thứ Tư về tình hình, kết quả công tác cải cách tư pháp năm 2022 và giải quyết một số công việc thuộc thẩm quyền. Đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

Năm 2022, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh đã triển khai thực hiện các mặt công tác theo đúng mục tiêu, quan điểm chỉ đạo về cải cách tư pháp của Trung ương, Tỉnh ủy; trong đó, đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp về cải cách tư pháp được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 48-NQTW, Nghị quyết số 49-NQ/TW, Kết luận số 83-KL/TW, Kết luận số 84-KL/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 13-KH/TU, Kế hoạch số 14-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cải cách tư pháp. Kịp thời tham mưu chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong hoạt động của các cơ quan tư pháp; đồng thời luôn tôn trọng và tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan tư pháp thực hiện tốt chức năng, thẩm quyền theo quy định của pháp luật; đôn đốc, theo dõi việc khắc phục những hạn chế, thiếu sót, tình trạng buông lỏng lãnh đạo, quản lý hoặc can thiệp trái quy định vào công tác chuyên môn; thực hiện nghiêm các quy chế, mối quan hệ phối hợp giữa các ngành tư pháp trong xử lý, giải quyết các vụ việc, vụ án đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất vì nhiệm vụ chung, gắn với trách nhiệm thực thi công vụ, nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị, của đội ngũ cán bộ, công chức.

Quang cảnh phiên họp.

Các cấp ủy, chính quyền tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tư pháp nâng cao chất lượng phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện các văn bản của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chiến lược cải cách tư pháp theo thẩm quyền, trách nhiệm, chú trọng công khai, minh bạch các hoạt động, nhất là kịp thời công khai trên cổng thông tin điện tử các văn bản quy phạm pháp luật, bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật; quyết định thi hành án của Cơ quan thi hành án dân sự để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thuận lợi cho việc tra cứu, giám sát... việc thực hiện của các cơ quan chức năng. Các cơ quan tư pháp bám sát yêu cầu, nhiệm vụ được giao, tổ chức thực hiện hiệu quả các văn bản pháp luật hình sự, dân sự, hành chính và thủ tục tố tụng tư pháp, đảm bảo việc điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án đúng quy định của pháp luật. Tích cực nghiên cứu, tham gia góp ý xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác tư pháp theo yêu cầu của ngành, địa phương. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan xây dựng trình tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, ban hành 35 nghị quyết quy phạm pháp luật. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo hợp hiến, hợp pháp đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Quán triệt, thực hiện nghiêm Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân, Luật Công an nhân dân, Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức, bộ máy các cơ quan tư pháp tiếp tục được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng các chức danh tư pháp. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động và thực hiện chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật. Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân 02 cấp đã tiến hành giám sát đối với lãnh đạo các cơ quan tư pháp trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền; giám sát hoạt động bắt, giam giữ, điều tra, truy tố, xét xử và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Thực hiện thẩm tra báo cáo của các cơ quan tư pháp trước khi trình ra các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh. Qua thực hiện chức năng giám sát và thẩm tra báo cáo của cơ quan dân cử cho thấy hoạt động của các cơ quan tư pháp đã có nhiều đổi mới, chất lượng ngày càng được nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầu bảo vệ và thực thi công lý, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý các vụ việc, vụ án.

Các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc, nhà tạm giữ, kho quản lý vật chứng, trang bị các phương tiện kỹ thuật. Đến nay, cơ bản các cơ quan tư pháp đã được trang bị tương đối về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác; duy trì, vận hành, khai thác tốt các trang thiết bị công nghệ thông tin như: Phần mềm quản lý án, phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án; xây dựng các trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ, phục vụ đắc lực cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác xây dựng báo cáo, chuyên đề nghiệp vụ. Cùng với đó, các địa phương, đơn vị đã quan tâm dành một phần kinh phí hỗ trợ cho các cơ quan tư pháp để phục vụ các nhiệm vụ theo tinh thần cải cách tư pháp.

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh đề nghị các cấp ủy, địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quy định Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tư pháp và cải cách tư pháp; nâng cao chất lượng công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm và tội phạm, nhất là tội phạm tham nhũng, kinh tế. Nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham gia góp ý xây dựng pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật và rà soát văn bản quy phạm pháp luật, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật. Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09 tháng 11 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Tiếp tục xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan tư pháp theo hướng tinh gọn, chuyên sâu. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ, kỷ cương, kỷ luật công vụ, phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm của cán bộ, công chức. Lãnh đạo thực hiện tốt việc phát hiện, tiếp nhận và xử lý kịp thời các vụ việc, vụ án; tập trung chỉ đạo giải quyết hiệu quả các vụ án tham nhũng, kinh tế, các vụ việc, vụ án dư luận xã hội quan tâm.

Nâng cao chất lượng tranh tụng, chú ý đảm bảo quyền bào chữa của bị cáo, Luật sư, người bào chữa cho bị cáo, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự. Rà soát, tìm biện pháp khắc phục các nguyên nhân tạm đình chỉ vụ án; hạn chế thấp nhất tỷ lệ án bị hủy, bị cải sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các chế định bổ trợ tư pháp, nhất là hoạt động đấu giá tài sản, chú trọng hoạt động giám định, định giá tài sản Nhà nước, định giá tài sản trong tố tụng hình sự. Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tham mưu Thường trực Ban Chỉ đạo ban hành kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện tổ chức các đoàn kiểm tra tại một số địa phương, đơn vị trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp theo Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo./.

Bảo Ngọc

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,410.0023,750.00
THB679.80706.22
SGD17,348.5617,914.90
SEK2,227.282,323.11
SAR6,257.456,511.17
RUB289.42320.56
NOK2,168.832,262.14
MYR5,216.295,332.97
KWD76,681.8779,791.06
KRW17.3219.00
JPY176.43184.99
INR284.83296.38
HKD2,959.513,056.12
GBP28,464.7329,393.95
EUR24,855.3225,995.45
DKK3,330.833,460.27
CNY3,390.553,501.76
CHF24,983.2825,798.85
CAD16,971.6717,525.70
AUD15,553.4216,061.16
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG