The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Một số phương hướng trọng tâm công tác phòng, chống tham nhũng thời gian tới
15/05/2018 - Lượt xem: 1209
Thực hiện đúng vai trò lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của cấp ủy đối với công tác phòng, chống tham nhũng; xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt trong phát triển kinh tế - xã hội, thông qua việc tổ chức thực hiện nghiêm túc, triệt để các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng. Huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, tạo sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Thực hiện dân chủ, tạo đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân.

Hình ảnh có liên quan

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Tập trung tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, nhất là mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X). Đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị về tác hại của tham nhũng; xác định rõ trách nhiệm của công dân trong đấu tranh chống tham nhũng. Có chính sách truyền thông đúng đắn, lên án, phê phán mạnh mẽ hành vi tham nhũng đi đôi với biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình và khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước trong việc ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí.

Nêu cao vai trò, trách nhiệm, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức trong phòng, chống tham nhũng; chủ động thực hiện các giải pháp phòng ngừa, tự phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng trong nội bộ. Gắn công tác phòng, chống tham nhũng với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng, kiên quyết xử lý các tổ chức đảng và đảng viên không chấp hành quy định về phòng, chống tham nhũng, có biểu hiện, hành vi tham nhũng. Thực hiện tốt chế độ thanh tra trách nhiệm thực thi pháp luật phòng, chống tham nhũng và thanh tra chuyên đề về phòng, chống tham nhũng.

Tiếp tục hoàn thiện công tác tổ chức, cán bộ; thực hiện luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý có dư luận, có biểu hiện tham nhũng; kiên quyết không đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu tái cử những người bao che cho tham nhũng. Thực hiện cải cách hành chính theo mô hình “một cửa liên thông”, “một cửa điện tử”, công khai đầy đủ, chính xác hoạt động của cơ quan công quyền; các chủ trương, chính sách, dự án gắn với các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Tiếp tục rà soát các quy định hiện hành về quản lý kinh tế; kịp thời sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế quản lý, nhất là các ngành, lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Ban hành quy định về kiểm soát quyền lực trong hoạt động của cơ quan công quyền.

Kiện toàn các cơ quan chuyên trách chống tham nhũng, đảm bảo độc lập trong điều tra, khách quan trong xử lý; nâng cao hiệu quả phát hiện, đấu tranh, xử lý các vụ án tham nhũng trong nội bộ; xử lý nghiêm minh, đồng bộ về kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính, hình sự; tăng cường công tác giải quyết đơn, thư tố cáo về tham nhũng. Làm tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường công tác kiểm tra việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng và rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội.

Nâng cao vai trò của hội đồng nhân dân, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể  chính trị - xã hội và nhân dân trong tham gia giám sát, phản biện xã hội việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hoạt động của cơ quan công quyền, công tác phòng, chống tham nhũng; việc thực thi công vụ, phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ trong cơ quan.

Nhất Gia

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Du lịch Gia Lai
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG