The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Mang Yang: Quan tâm chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng trên địa bàn
15/08/2021 - Lượt xem: 1621
Những năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Mang Yang quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực và đạt được kết quả tích cực đã góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng bằng các hình thức thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, gắn với vận động tăng cường ý thức chấp hành pháp luật và công tác phòng ngừa tham nhũng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện. Qua đó, tạo sự đồng thuận, tích cực thực hiện quyền của công dân trong việc giám sát hoạt động của cơ quan công quyền, việc thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên; phát hiện, tố giác các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy giao UBND huyệnchỉ đạo Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ tình hình thực tế của đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện. Từ năm 2016 đến nay, đã triển khai 72cuộc tuyên truyền, phổ biến GDPL cũng như các quy định của Đảng về công tác PCTN với hơn 2.221 lượt người tham gia; in ấn và cấp phát 747 cuốn đề cương tài liệu tuyên truyền pháp luật về PCTN.

Chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện rà soát tổng thể hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung những nội dung không phù hợp với các quy định hiện hành. Chú trọng ban hành sửa đổi, bổ sung cụ thể hóa các quy định mới của Trung ương, của tỉnh quy định về chế độ, định mức trong quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; đầu tư - xây dựng; quy định về quản lý kiểm soát việc thu chi ngân sách, chi tiêu công; chi phí hội nghị, tiếp khách...

Mang Yang phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong hệ thống chính trị các cấp

Trong những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát luôn được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt. Hàng năm,Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành, chỉ đạo ban hành các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát trên tất cả các lĩnh vực; chú trọng những lĩnh vực có dư luận, đơn thư để kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn vi phạm. Qua đó đã tiến hành 06 cuộc kiểm tra tổ chức Đảng, 05 đảng viên; 12 cuộc thanh tra phòng chống tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Qua công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát nhìn chung các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tương đối tốt các quy định của pháp luật về quản lý tài chính, ngân sách và phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số hạn chế, khuyết điểm, sai phạm nhưng chưa đến mức phải xử lý; đã ban hành kết luận yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục các sai phạm, khuyết điểm nhằm ngăn ngừa các biểu hiện tiêu cực có khả năng phát sinh hành vi tham nhũng. Các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm việc công khai, minh bạch hoạt động theo quy định của pháp luật. Chú trọng công khai hoạt động công quyền, hoạch định chính sách, xây dựng và thực hiện pháp luật; các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội. Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân tiếp cận thông tin, tham gia giám sát, phản biện xã hội; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định về công khai, minh bạch hoạt động trong cơ quan, đơn vị.mCác thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại bộ phận “Một cửa”từ huyện tới xãvà bộ phận “Một cửa” điện tử của UBND huyện nhằm giúp người dân thuận tiện trong việc tra cứu và thực hiện.

Các cơ quan, đơn vị đã ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan. Việc thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp đã được các cơ quan, đơn vị quan tâm, chú trọng, xác định đây là trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, là tiêu chí để xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa vi phạm, nâng cao hiệu quả, chất lượng làm việc của cán bộ, công chức, viên chức. Quán triệt, thực hiện Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc không được sử dụng ngân sách Nhà nước mua quà tặng, quà biếu nhằm mục đích cá nhân; cán bộ, công chức không được nhận quà biếu của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân dưới mọi hình thức. Qua kiểm tra việc triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử tại các cơ quan, đơn vị huyện, bước đầu đã tạo sự chuyển biến tích cực về tác phong, lề lối làm việc, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, nâng cao ý thức trách nhiệm với công việc và kỹ năng giao tiếp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử đã được ban hành, gắn liền với công tác phòng, chống tham nhũng và cải cách hành chính. Trong những năm qua, chưa phát hiện trường hợp nào dùng ngân sách Nhà nước mua quà biếu vì mục đích cá nhân.

Công tác giám sát của Hội đồng nhân dân đối với hoạt động liên quan đến việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng và việc phát hiện, tố giác, lên án hành vi tham nhũng, lãng phícủa các cơ quan tư pháp được tăng cường. Tại các kỳ họp HĐND, các cơ quan tư pháp đều có báo cáo cụ thể kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan mình và trả lời khi có ý kiến chất vấn của đại biểu. Thông qua việc tiếp xúc cử tri, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp quan tâm, ghi nhận những phản ảnh, kiến nghị của cử tri về các vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng của địa phương, đơn vị; công tác phát hiện, đấu tranh, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, lãng phí; tổng hợp, báo cáo cử tri và định hướng dư luận về kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong đấu tranh chống tham nhũng, tạo sự đồng thuận, tích cực tham gia thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước và phát hiện, tố giác tham nhũng, tiêu cực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của địa phương, đơn vị.

Nhìn chung, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng được quan tâm, chú trọng; nhận thức, ý thức chấp hành các quy định pháp luật nói chung, các quy định về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nói riêng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực thi nhiệm vụ được nâng cao; việc chỉ đạo, phối hợp, theo dõi, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện thường xuyên, cụ thể và triệt để hơn; các cơ quan, đơn vị thuộc huyện thực hiện khá tốt các quy định của pháp luật về chế độ kế toán, tài chính, ngân sách, quản lý tài sản công... Qua các cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực chưa phát hiện sai phạm lớn, đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh các cơ quan, đơn vị khắc phục các tồn tại, hạn chế. Đối với một số sai phạm về tài chính, ngân sách với số tiền lớn, đa số là do nhận thức và năng lực của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, không mang tính phổ biến và không có lỗi cố ý mang tính tư lợi cá nhân. Chưa phát hiện trường hợp tham nhũng gây thiệt hại, thất thoát tài sản của Nhà nước, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Nguyễn Hoàng

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG