29/08/2021 - Lượt xem: 1368
Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pa luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc tinh thần Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 17 tháng 02 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí để lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 04-CT/TU, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng Kế hoạch số 85-KH/HU ngày 13 tháng 7 năm 2017 về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; trong đó, xác định các giải pháp nhằm thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo tinh thần văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị; vai trò, trách nhiệm, sự chủ động, tích cực của các cơ quan chuyên môn, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương và ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức và các tầng lớp Nhân dân đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tích cực lồng ghép các nội dung chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong các Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy, các hội nghị giao ban hằng quý về công tác nội chính hay trong các buổi làm việc của các đồng chí Thường trực Huyện ủy với các cơ quan, đơn vị, địa phương; trong đó, nhấn mạnh vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đặc biệt trong công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện công khai minh bạch trong các hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương, trong công tác tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ, ... Qua đó, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực về nhận thức và hành động của các cơ quan, đơn vị và trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí nói riêng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội. Cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí; từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng có hiệu quả. Các đơn vị, địa phương đã gắn công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng với thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn đảng; phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tăng cường trách nhiệm của các tổ chức cơ sở Đảng trong công tác quản lý, giáo dục đảng viên, thực hiện tốt công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí. Chú trọng phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị trong công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

 Lãnh đạo tỉnh trong một lần làm việc với cán bộ chủ chốt huyện Krông Pa

Chỉ đạo nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng thông qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, giải quyết tố cáo, xử lý tố giác, tin báo tội phạm, kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra luôn chú trọng lồng ghép kiểm tra việc thực hiện các giải pháp, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kiểm tra 14 tổ chức đảng và 37 đảng viên, giám sát 13 tổ chức đảng và 33 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiểm tra 05 tổ chức đảng và 10 đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, trong đó có nội dung kiểm tra, giám sát về thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tiến hành 10 cuộc kiểm tra về tài chính đối với cấp ủy cấp dưới và cơ quan quản lý tài chính cấp ủy cùng cấp. Qua công tác kiểm tra, giám sát chưa phát hiện các vi phạm liên quan đến tham nhũng, lãng phí.

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện đẩy mạnh các hoạt động thanh tra kinh tế - xã hội, thanh tra theo nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo. Từ năm 2016 đến năm nay, Thanh tra huyện đã hoàn thành 56/59 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất. Trong quá trình thanh tra phát hiện chủ yếu là vi phạm các quy định về quản lý nhà nước trên các lĩnh vực dẫn đến phải thu hồi về tài chính, đất đai, … chưa phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. Kết quả, đã chỉ đạo thu hồi nộp vào ngân sách nhà nước số tiền trên 3,85 tỷ đồng; thu hồi đưa vào quản lý đất công 12.573m2 đất; trả lại cho người dân 5.879m2 đất; thu hồi 03 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sai diện tích 2.442m2 đất; cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định diện tích 18.595 m2. Qua công tác giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và công tác điều tra, xử lý tội phạm của các cơ quan chức năng chưa phát hiện các vụ việc, hành vi tham nhũng. Qua công tác tự kiểm tra trong nội bộ, cấp ủy cơ sở đã phát hiện 01 vụ với 01 người lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm dụng tiền của Công đoàn cơ sở để sử dụng vào việc cá nhân; cấp ủy cơ sở đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, đồng thời thu hồi toàn bộ số tiền 70.460.000 đồng...

Qua 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quan điểm chỉ đạo của Đảng về phòng, chống tham nhũng. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục được duy trì thực hiện có hiệu quả tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong phòng, ngừa tham nhũng góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và kịp thời chấn chỉnh những sai phạm, tồn tại trong công tác quản lý tài chính, đất đai, đầu tư xây dựng; đồng thời, có biện pháp xử lý nghiêm túc đối với những tập thể, cá nhân có sai phạm, góp phần từng bước phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, lãng phí tài sản nhà nước. Đa số cán bộ, công chức, viên chức có ý thức rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, có ý thức phục vụ Nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Nguyễn Hoàng

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,410.0023,750.00
THB678.49704.56
SGD17,293.8617,850.84
SEK2,197.392,290.96
SAR6,260.116,511.17
RUB291.59322.83
NOK2,151.942,243.57
MYR5,202.225,316.32
KWD76,689.4179,765.03
KRW17.2718.94
JPY176.40184.88
INR284.95296.37
HKD2,957.713,052.97
GBP28,254.0429,164.00
EUR24,740.5625,864.44
DKK3,314.393,441.73
CNY3,379.953,489.33
CHF25,102.0025,910.45
CAD16,898.5317,442.77
AUD15,485.7615,984.50
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG