The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Góp ý nghị quyết của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm
07/06/2014 - Lượt xem: 2031
Để khắc phục những hạn chế, vướng mắc đối với vấn đề lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, Quốc hội tổ chức xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn để thay thế cho nghị quyết đã ban hành trước đây. Qua nghiên cứu bản dự thảo Nghị quyết, cá nhân tôi thấy rằng nghị quyết lần này được xây dựng một cách chặt chẽ, điều chỉnh một cách cơ bản việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Bản thân tôi cơ bản thống nhất với hình thức, bố cục và nội dung của dự thảo Nghị quyết. Qua phạm vi bài viết này, tôi xin bổ sung thêm một số ý kiến như sau:

Thứ nhất, về đối tượng lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm quy định tại Điều 1 - Dự thảo Nghị quyết: Về đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 1 đề nghị bổ sung thêm điểm e vào khoản 2 quy định: “ Quốc hội quyết định lấy phiếu tín nhiệm đối với người đứng đầu các cơ quan khác do Quốc hội thành lập nếu xét thấy cần thiết”. Việc quy định như vậy vừa đảm bảo tính linh hoạt khi Quốc hội thành lập các cơ quan mới, vừa đảm bảo tính chặt chẽ và dân chủ vì khi những người đứng đầu các cơ quan này năng lực điều hành, quản lý không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hoặc có vấn đề về phẩm chất đạo đức, lối sống, dư luận không đồng tình (ví dụ như dư luận phản ánh, có đơn thư,...) nhưng theo quy định của pháp luật về kỷ luật cán bộ, công chức thì chưa thể xử lý được. Do đó việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ tạo ra một cơ chế mở để Quốc hội có hướng xử lý đối với người đứng đầu các cơ quan đó.

Mặt khác, về đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 1 đồng ý bổ sung đối tượng là các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Đồng thời, bổ sung thêm đối tượng là chánh án tòa án nhân dân, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và thủ trưởng các cơ quan chuyên môn ngành dọc như: Thi hành án dân sự, kho bạc nhà nước, thuế, hải quan,... Vì các cơ quan là các cơ quan ngành dọc thuộc các cơ quan chuyên ngành Trung ương quản lý nhưng đóng chân và thực hiện nhiệm vụ công tác tại địa phương. Do đó, phải có sự giám sát của hội đồng nhân dân các cấp ở địa phương và được hội đồng nhân dân lấy phiếu tín nhiệm đối với người đứng đầu các cơ quan này để làm cơ sở cho các cơ quan chuyên ngành Trung ương đánh giá năng lực điều hành, quản lý, phẩm chất đạo đức, lối sống,... trong quá trình công tác thực tế ở địa phương.

Thứ hai, về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm quy định tại Điều 6 - Dự thảo Nghị quyết: Tại khoản 2 Điều 6 đề nghị chỉnh sửa đoạn: “Đại biểu Quốc hội ... ; cân nhắc thận trọng, khách quan, công tâm, công bằng khi thể hiện mức độ tín nhiệm.” thành như sau: ““Đại biểu Quốc hội ... ; dựa trên cơ sở năng lực thực tiễn, phẩm chất đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm từ khi được bầu hoặc phê chuẩn đến khi lấy phiếu để đánh giá một cách khách quan, công tâm, công bằng khi thể hiện mức độ tín nhiệm”. Vì dùng cụm từ “cân nhắc thận trọng” không mang tính chất ngôn ngữ pháp lý, khó xác định được mức độ “thận trọng”.

Thứ ba, về các trường hợp bỏ phiếu tín nhiệm quy định tại Điều 11 - Dự thảo Nghị quyết: Theo quản điểm của Ban soạn thảo đã chọn phương án 2 của Điều 10, vì vậy cả phương án 1 và 2 của điểm d, đ khoản 1 và điểm c, d của khoản 2 Điều 11 đều không phù hợp với Điều 10 (phương án 2). Do đó, đề nghị chỉnh sửa điểm d, đ khoản 1 và điểm c, d của khoản 2 Điều 11 lại như sau:

- Điểm d khoản 1 Điều 11: “d) Người được lấy phiếu tín nhiệm có trên hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội đánh giá “tín nhiệm thấp” ngay tại kỳ họp đó” (ngay tại kỳ họp lấy phiếu tín nhiệm);

- “đ) Người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa đến hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội đánh giá “tín nhiệm thấp” của kỳ họp trước” (kỳ họp lấy phiếu tín nhiệm trước đó);

- Điểm c khoản 2 Điều 11: “d) Người được lấy phiếu tín nhiệm có trên hai phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân đánh giá “tín nhiệm thấp” ngay tại kỳ họp đó” (ngay tại kỳ họp lấy phiếu tín nhiệm);

- d) Người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa đến hai phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân đánh giá “tín nhiệm thấp” của kỳ họp trước” (kỳ họp lấy phiếu tín nhiệm trước đó).

Trọng Giáp

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Du lịch Gia Lai
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG