The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Hội Luật gia tỉnh tích cực tham gia công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, phòng, chống vi phạm, tội phạm
06/10/2021 - Lượt xem: 1503
Những năm qua, Hội Luật gia tỉnh tham gia tích cực vào hoạt động thực hiện chiến lược cải cách tư pháp, cải cách hành chính, phòng, chống vi phạm, tội phạm, nhất là phòng, chống tham nhũng ở đơn vị, địa phương.

Ngay sau khi Trung ương ban hành các luật, văn bản dưới luật quy định về các vấn đề liên quan hoặc trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của tỉnh, Hội Luật gia tỉnh quán triệt và chỉ đạo các chi hội trực thuộc và hội luật gia các huyện, thị xã, thành phố thực hiện thông tin, phổ biến đến hội viên và nhân dân với hình thức phù hợp. Các hình thức được triển khai chủ yếu thông qua việc tham gia ý kiến cho các cấp, các ngành liên quan đến cải cách tư pháp, cải cách hành chính, phòng, chống vi phạm, tội phạm; thực hiện tư vấn pháp luật; biên soạn và phát hành tài liệu tuyên truyền pháp luật đến cán bộ hội viên và nhân dân. Hội Luật gia tỉnh biên soạn và phát hành 74.470 bản tài liệu pháp luật các loại, trong đó có 3.570 bản tài liệu có quy định pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng. Các huyện, thị, thành hội biên soạn và phát hành được 110.209 tài liệu pháp luật các loại.

Bên cạnh đó, để nâng cao nhận thức của lãnh đạo, cán bộ, hội viên hội luật gia các cấp đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác phòng, chống tham nhũng của các cấp hội, Hội Luật gia tỉnh ban hành các kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong hệ thống tổ chức hội luật gia các cấp. Các cấp hội tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng tuyên truyền, phổ biến về tác hại của tham nhũng; quyền và trách nhiệm của cán bộ, hội viên và nhân dân trong phòng, chống tham nhũng; lên án mạnh mẽ hành vi tham nhũng; biểu dương, nhân rộng gương điển hình, dũng cảm trong đấu tranh chống tham nhũng; tạo và định hướng dư luận xã hội tích cực đấu tranh phòng,  chống tham nhũng. Đồng thời, quán triệt các cấp hội tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng, nghiên cứu và đề ra các chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể để thực hiện nghiêm, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 3 khóa X; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Quy định số 65-QĐ/TW,  ngày 03 tháng 02 năm 2017 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng. Gắn công tác phòng, chống tham nhũng với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thực hiện nghiêm việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; xem xét tiêu chí thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng khi bình xét thi đua, khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân của cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, Hội còn tích cực tham gia hoạt động tư vấn, giám sát giải quyết khiếu nại. Hoạt động tư vấn, giám sát giải quyết khiếu nại là một trong những hoạt động quan trọng, góp phần giảm bớt khiếu kiện, tăng cường khối đoàn kết toàn dân, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Hội Luật gia tỉnh đã cử 01 luật gia là Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh tham gia làm thành viên Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại của tỉnh và đã tích cực tham gia, giải quyết nhiều vụ việc đạt chất lượng, hiệu quả.

Thực hiện chủ trương tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở, các cấp hội ở địa phương đã giới thiệu nhiều hội viên có năng lực, uy tín tham gia các tổ hòa giải; các hội viên đã tích cực tham gia các tổ hòa giải ở thôn, làng, tổ dân phố. Các cấp hội chú trọng gắn công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý với công tác hòa giải, tham gia hòa giải nhiều vụ việc tranh chấp về dân sự, đất đai, hôn nhân gia đình…, góp phần thiết thực vào việc giải quyết thành công nhiều vụ việc tranh chấp ở cơ sở. Đến nay, hội viên hội luật gia các cấp đã tham gia hòa giải 7.509 vụ. Qua công tác hòa giải ở cơ sở đã góp phần giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nhân dân, hạn chế vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng dân cư, hạn chế khiếu kiện vượt cấp, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Anh Kiệt

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG