The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Hiện đại hóa hành chính - Bước đột phá trong cải cách hành chính
21/10/2021 - Lượt xem: 1302
Hiện đại hóa nền hành chính là nền tảng để xây dựng chính quyền điện tử. Việc đẩy mạnh đầu tư hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan hành chính góp phần quan trọng giảm chi phí hoạt động, tiết kiệm thời gian, cung cấp dịch vụ công tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Mặc dù còn có nhiều khó khăn so với các địa phương khác trong cả nước, nhưng trong những năm qua, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh luôn quan tâm đầu tư hạ tầng, kỹ thuật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan hành chính nhằm đáp ứng đòi hỏi của công cuộc đổi mới. Hằng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Gia Lai và chỉ đạo, triển khai thực hiện.

Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin được quan tâm đầu tư; tỷ lệ máy tính/cán bộ, công chức đạt trên 95%. Tất cả các đơn vị đều đã xây dựng mạng nội bộ (LAN) và các máy tính tại các phòng/ban chuyên môn thuộc các đơn vị đều được kết nối Internet (trừ các máy tính được sử dụng để soạn thảo các văn bản theo chế độ mật). Hệ thống mạng diện rộng của tỉnh (WAN) đã được triển khai kết nối các hệ thống thông tin dùng chung giữa các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh và hoạt động ổn định, đảm bảo an toàn an ninh mạng. 100% sở, ban, ngành tỉnh, ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và một số cơ quan nhà nước khác đã sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (Văn phòng điện tử). Giai đoạn 2016 - 2020, trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử, trong đó tỷ lệ văn bản được gửi hoàn toàn dưới dạng điện tử (sử dụng chữ ký số, chứng thư số và gửi trên môi trường điện tử) luôn đạt từ 90% trở lên.

Mô hình “Một cửa điện tử liên thông” (Một cửa hiện đại): Có 17/17 ủy ban nhân dân cấp huyện, 20 đơn vị cấp sở đã được triển khai mô hình “Một cửa điện tử liên thông”; hệ thống hoạt động hiệu quả, giảm thời gian xử lý công việc, tăng tính công khai, minh bạch đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, ủy ban nhân dân cấp huyện đã triển khai nhân rộng đến 100% cấp xã; đồng thời, kết nối với Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.gialai.gov.vn; đang được tích hợp với các hệ thống của Trung ương như: Cổng hỗ trợ thanh toán quốc gia, các dịch vụ công trực tuyến của Trung ương (lý lịch tư pháp, thông báo hoạt động khuyến mại, cấp giấy phép lái xe...), năm 2020 đã hoàn thành việc kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của quốc gia (NGSP). Hệ thống đã tiếp nhận 219.665 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 98,89%. Đến nay, cả tỉnh đã triển khai 1.962 thủ tục hành chính, tất cả đều được cung cấp ở mức độ 2, trong đó có 191 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 349 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được tích hợp tại Cổng Dịch vụ công của tỉnh, 214 dịch vụ công trực tuyến tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và kết nối với hệ thống một cửa điện tử các đơn vị.

Hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh (có địa chỉ truy cập https://mail.gialai.gov.vn) với hơn 11.976 cán bộ, công chức, viên chức đã được tạo lập và cấp hộp thư điện tử. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử dụng thư điện tử cho công việc đạt khoảng hơn 80%. Hệ thống Hội nghị truyền hình qua mạng của tỉnh hoạt động ổn định, phục vụ công tác hội họp trực tuyến giữa tỉnh với các địa phương. Đến nay, Hệ thống được triển khai tại 20 điểm cầu; trong thời gian thực hiện các biện pháp cách ly xã hội phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường sử dụng các hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn, trong đó có hình thức họp trực tuyến sử dụng phần mềm, các ứng dụng trên thiết bị di động; đã nghiên cứu, phát triển hệ thống hội nghị trực tuyến sử dụng giải pháp mã nguồn mở “Gia Lai eMeeting” phục vụ nhu cầu tổ chức họp trực tuyến của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Hằng năm, tỉnh đều ban hành kế hoạch kiểm tra tình hình áp dụng duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Hiện nay có 276 đơn vị đang tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng áp dụng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Có 47/57 cơ quan, đơn vị, địa phương đã chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 (đạt 82,45%). Đến nay, tỉnh đã tổ chức áp dụng hệ thống quản lý chất lượng điện tử (ISO điện tử) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các sở: Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông.

Cùng với đó, công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính của tỉnh được thực hiện thường xuyên, liên tục, phong phú về nội dung và hình thức theo hướng thiết thực, hiệu quả đến tất cả tổ chức, cá nhân về cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về vị trí, tầm quan trọng của việc thực hiện cải cách hành chính đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh... Hằng năm, tỉnh ban hành kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính; trong đó, xác định đầy đủ mục đích, yêu cầu, đối tượng, nội dung, hình thức, biện pháp tuyên tuyền, phân công cơ quan chủ trì thực hiện đối với từng nội dung cụ thể nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương; cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ, tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai cải cách hành chính và giám sát quá trình thực hiện của các cơ quan, địa phương.

Anh Kiệt

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG