The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
22/04/2023 - Lượt xem: 49
Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09 tháng 11 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới và Kế hoạch số 11-KH/TW, ngày 28 tháng 11 năm 2022 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW, Tỉnh ủy Gia Lai ban hành Chương trình hành động thực hiện với 07 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Theo đó, mục tiêu của Chương trình nhằm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện đầy đủ, toàn diện, đồng bộ Nghị quyết 27-NQ/TW và Kế hoạch 11-KH/TW; đẩy mạnh thực hiện các quy định, cơ chế về kiểm soát quyền lực trong các cơ quan nhà nước và hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế thực hiện pháp luật, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; tiếp tục đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp. Xây dựng hệ thống các cơ quan tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, liêm chính, nghiêm minh, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Xây dựng ý thức, lối sống thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, gắn với việc thực hiện các quy định của pháp luật về quyền con người, quyền công dân, đáp ứng yêu cầu về đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030: Ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử của mọi tổ chức, cá nhân trong cộng đồng xã hội. Bảo đảm quyền lực Nhà nước là thống nhất, được kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan nhà nước. Bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hội đồng nhân dân ba cấp; tăng cường công tác giám sát đối với hoạt động của chính quyền các cấp và các cơ quan tư pháp trong thực thi pháp luật. Tích cực nghiên cứu, tham gia hiệu quả vào việc xây dựng hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, đồng bộ, thống nhất, ổn định, minh bạch, khả thi, người dân dễ tiếp cận, là tiền đề cho đổi mới, sáng tạo, phát triển bền vững và tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh, nhất quán. Xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp phục vụ nhân dân; chính quyền kỷ luật, kỷ cương, tinh gọn, hiệu lực, năng động, sáng tạo và từng bước hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền địa phương; phân cấp, phân quyền hợp lý giữa các cấp, các ngành...

Chương trình hành động của Tỉnh ủy đã xác định 07 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đó là: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, tôn trọng, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh, hiệu quả; thực hiện đổi mới toàn diện tổ chức và hoạt động của chính quyền; xây dựng nền hành chính Nhà nước phục vụ nhân dân, chuyên nghiệp, pháp quyền, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; kiểm soát quyền lực nhà nước; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, Chương trình hành động, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm chính trị và thống nhất cao trong nhận thức, hành động; thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Giao các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thực hiện này phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cụ thể hóa, xây dựng, ban hành các kế hoạch, đề án, cơ chế, chính sách có liên quan để thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã xác định.

Đảng ủy Công an tỉnh, Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp thuộc trách nhiệm của ngành; tiếp tục quán triệt và thực hiện các quan điểm, định hướng cải cách tư pháp; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động tư pháp; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan tư pháp trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, đẩy mạnh vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và giám sát việc thực hiện./.

Bảo Ngọc

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG