The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh
15/01/2014 - Lượt xem: 3054
Các kết quả sau 10 năm thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh

Ngay sau khi có Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc, thể hiện được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Các cấp ủy, chính quyền địa phương xem công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị; đã xây dựng chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trong từng giai đoạn theo hướng tập trung về cơ sở, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những địa bàn phức tạp, tình hình an ninh trật tự không ổn định, với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, sát hợp tình hình thực tế tại địa phương.

Tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật của đơn vị lực lượng vũ trang. Ảnh: TUGL/Đăng Vũ

Hằng năm, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đều ban hành quyết định phê duyệt chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trong năm, tập trung vào 05 đối tượng ưu tiên là các tầng lớp nhân dân nói chung, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số; cán bộ, công chức, viên chức; thanh, thiếu niên; người lao động, người quản lý và cán bộ công đoàn trong doanh nghiệp; cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cùng với các ban, ngành, đoàn thể và địa phương cũng đã có sự phối hợp chặt chẽ hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ chung, tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến cán bộ, nhân dân ở địa phương góp phần chuyển biến tích cực, nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật.

Nguồn nhân lực tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh hiện có: 25 cán bộ lãnh đạo; 28 cán bộ, công chức của các sở, ban, ngành, đoàn thể; 44 cán bộ quản lý tổ chức pháp chế; 179 cán bộ, Hội viên Hội luật gia; 06 phóng viên, biên tập viên pháp luật các cơ quan báo, đài địa phương; 07 giáo viên dạy môn pháp luật tại Trường Chính trị tỉnh; 238 cán bộ, hội viên Hội phụ nữ; 05 cán bộ, hội viên Hội Nông dân; 11.207 hoà giải viên, 60 Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 381 báo cáo viên pháp luật cấp huyện, 2.526 tuyên truyền viên cấp xã, 158 Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý; 129 cộng tác viên trợ giúp pháp lý; 17 đội thông tin lưu động thuộc sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Các đơn vị công an, quân đội và cấp uỷ thành lập các đội công tác, tăng cường về cơ sở vận động quần chúng chấp hành pháp luật, xoá đói, giảm nghèo, ổn định nông thôn. Ngoài ra còn có đội ngũ cán bộ của các tổ chức chính trị xã hội, đội ngũ già làng, trưởng thôn cùng tham gia tuyên truyền pháp luật.

Nội dung tập trung phổ biến, tuyên truyền là các văn bản pháp luật mới, thiết thực đối với đời sống nhân dân như: Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Hòa giải ở cơ sở; Luật xử lý vi phạm hành chính; Luật khiếu nại; Luật tố cáo; các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai; trình tự thủ tục tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; an toàn giao thông; bảo vệ môi trường; bảo vệ rừng; phòng, chống các tệ nạn xã hội, ma tuý, mại dâm; các chính sách, chế độ mà người dân được hưởng, các nghĩa vụ mà người dân phải thực hiện; các quy định về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; chính sách về dân tộc, tôn giáo; an ninh biên giới; hôn nhân và gia đình; bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy và mua bán người;…

Một số hình thức phổ biến pháp luật như: Đối thoại trực tiếp thông qua công tác tiếp dân định kỳ của lãnh đạo, tiếp xúc cử tri; trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật; các mô hình Câu lạc bộ “Tuyên truyền pháp luật và phòng chống tội phạm”, câu lạc bộ “Trợ giúp pháp lý”; thông qua công tác “Vận động quần chúng chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư”; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của chính quyền các cấp; công tác hoà giải ở cơ sở; biên tập, phát hành tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật dưới nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng loại đối tượng và từng địa bàn, trong đó chú trọng biên dịch, ghi đĩa CD phổ biến văn bản mới, các chính sách pháp luật mà người dân quan tâm phát qua hệ thống loa truyền thanh, giới thiệu tại các buổi họp dân... mang lại hiệu quả thiết thực.

Các cơ quan thành viên của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh cũng như các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị đã có sự phối hợp chặt chẽ hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Từ đó, nhận thức về pháp luật của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân có sự chuyển biến tích cực; hiệu quả, chất lượng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được nâng cao, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Các huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện tốt công tác phối hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn. Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật kết hợp với việc tư vấn, trợ giúp pháp lý, hòa giải các tranh chấp khiếu nại, tố cáo của công dân; lồng ghép hợp lý công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với việc tổ chức thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội ở địa phương, sử dụng đội ngũ tuyên truyền viên là những già làng, trưởng thôn để thực hiện việc phổ biến pháp luật tại thôn, làng, khu dân cư.

Bên cạnh một số kết quả đạt được thì vẫn còn một số ngành, địa phương chưa chủ động trong việc triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, việc thực hiện còn mang tính hình thức, tuy đã có nhiều đổi mới song chưa đáp ứng với yêu cầu thực tiễn. Đội ngũ làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật không thông thạo tiếng Jrai, Bahnar…, do đó khi tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các vùng có người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống không hiệu quả. Nhận thức của một bộ phận cán bộ và nhân dân còn hạn chế, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật chưa cao, đặc biệt là ở những vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống. Lực lượng làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tuy đã hình thành từ tỉnh đến cơ sở nhưng chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm, ít đầu tư vào việc nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt các quy định của pháp luật cũng như kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, trình độ, năng lực còn nhiều hạn chế, chưa đồng đều, đặc biệt là đối với đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cấp xã.

Nguyên nhân của những hạn chế trên là do lực lượng làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở  yếu về nghiệp vụ, khả năng phân tích, giải thích pháp luật còn hạn chế, chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên.Công tác tham mưu, chỉ đạo của các cơ quan chuyên môn thuộc cấp ủy, chính quyền một số nơi có lúc chưa chủ động, kịp thời. Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật thực hiện chưa tốt. Ngoài ra, một số sở, ban, ngành và chính quyền địa phương có lúc, có nơi chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, ý nghĩa của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; thiếu chủ động trong việc triển khai thực hiện; lực lượng làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là ở cơ sở yếu về nghiệp vụ, khả năng phân tích, giải thích pháp luật, song chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ một cách có hệ thống; việc tổng kết mô hình, nhân rộng các biện pháp phổ biến pháp luật hay chưa được thực hiện; hệ thống pháp luật thường xuyên thay đổi và mâu thuẫn nhau, nhất là Luật đất đai tạo ra phức tạp trong áp dụng và vận động thi hành pháp luật. 

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế nêu trên, trong thời gian tới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cần có sự chỉ đạo quyết liệt hơn, quán triệt đầy đủ và sâu sắc ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đến từng cán bộ, đảng viên trong các tổ chức cơ sở đảng, tổ chức chính quyền và nhân dân; mỗi cán bộ, đảng viên phải nắm vững pháp luật, gương mẫu chấp hành pháp luật, đặc biệt là phải nắm chắc các quy trình, trình tự thực hiện các thủ tục hành chính để từ đó hướng dẫn, giải thích cho nhân dân để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra; xác định công tác vận động quần chúng, công tác chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của các cấp, các ngành để tăng cường quản lý xã hội bằng pháp luật, nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, tránh dàn trải, thực hiện mang tính hình thức. Gắn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với việc thực hiện hương ước, quy ước ở địa bàn khu dân cư, phát huy vai trò của già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng dân cư; xây dựng, củng cố, hoàn thiện đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cả về số lượng và chất lượng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Cần có cơ chế phối hợp thực hiện chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa giữa các cơ quan, ban, ngành, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các cơ quan thành viên của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp, các cơ quan thông tin đại chúng tạo nên sức mạnh tổng hợp, toàn diện để thực hiện công tác này.

Mạnh Định

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Du lịch Gia Lai
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG