The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)
03/09/2018 - Lượt xem: 3220
Vận động nhân dân giám sát thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng là một chủ trương đúng đắn để nhằm giám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của chỉ trị, nghị quyết ấy đi vào cuộc sống một cách có hiệu quả nhất.

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/BDVTW, ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Ban Dân vận Trung ương về vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện vận động các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh phát huy quyền làm chủ và vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc giám sát cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong việc đổi mới, sắp xếp, kiện toàn t chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Việc ban hành các văn bản nhằm lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và Kế hoạch số 120-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp.

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW; Kế hoạch 120-KH/TU chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp.

Thông qua Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể chính trị - xã hội để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân, đoàn viên, hội viên và nhân dân, các phương tiện thông tin đại chúng về những vấn đề liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và kế hoạch, đề án của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp. Trực tiếp nhận đơn, thư phản ánh, kiến nghị của nhân dân.

Trách nhiệm của các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy là xây dựng kế hoạch vận động nhân dân giám sát việc thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Kế hoạch 120-KH/TU, đề án của địa phương, đơn vị phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, địa phương.

Công khai nội dung, giải pháp thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Kế hoạch 120-KH/TU của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; tuyên truyền, phổ biến kế hoạch thực hiện nghị quyết, kế hoạch; vận động, hướng dẫn, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân phát huy quyền, trách nhiệm trong tham gia giám sát thực hiện nghị quyết, kế hoạch.

Tiếp nhận và kịp thời trả lời kiến nghị, phản ánh của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân.

Định kỳ hằng năm tổ chức gặp mặt đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể chính trị - xã hội để thông báo kết quả thực hiện nghị quyết, kế hoạch, đề án.

Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội là xây dựng kế hoạch vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân giám sát việc thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Kế hoạch 120-KH/TU và kế hoạch, chương trình, đề án thực hiện của cấp ủy, tổ chức đảng, đơn vị, địa phương.

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và nhân dân về nghị quyết, kế hoạch và đề án thực hiện nghị quyết của cấp ủy, tổ chức đảng; có giải pháp và hình thức phù hợp để vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia giám sát việc thực hiện nghị quyết và kế hoạch đảm bảo hiệu quả.

Tổ chức giám sát bằng các hình thức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể chính trị - xã hội; kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm, phổ biến nhân rộng các mô hình, phương thức có hiệu quả nhằm phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong giám sát thực hiện nghị quyết, kế hoạch, đề án.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao cho Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc, rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về Trung ương theo quy định. Hằng năm, các cấp ủy, tổ chức đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thực hiện nghiêm chế độ báo cáo kết quả việc tổ chức thực hiện về Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tải Kế hoạch 144-KH/TU TẠI ĐÂY.

Ưu Ái

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG