Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị nhằm thông qua Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2018, chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2019; thông qua tờ trình về nội dung báo cáo chính trị, dự thảo bổ sung, sửa đổi Điều lệ, đề án Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 15 (khóa VIII) có ý nghĩa rất quan trọng nhằm thảo luận, cho ý kiến vào những nội dung cơ bản chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX theo đúng nội dung Chỉ thị 17 của Ban Bí thư Trung ương Đảng là: Đảm bảo quá trình tổ chức Đại hội trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam; đồng thời, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận, nhất là cán bộ chủ chốt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Thông tin với Hội nghị về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, năm 2018, đất nước ta đạt nhiều thành công lớn, 9/12 chỉ tiêu vượt và 3 chỉ tiêu đạt. Từ năm 2008 đến nay, lần đầu trong 10 năm, nền kinh tế chúng ta đã không chỉ đạt mà còn vượt mức tăng trưởng từ 6,7% lên mức 7,08%. Quy mô GDP lên hơn 245 tỉ đôla, bình quân đầu người 2.580 USD, tăng thêm gần 200 USD so với năm 2017. Thu ngân sách vượt trên 6% so với dự toán khoảng 3,5 tỷ USD. Dự trữ ngoại hối đạt kỷ lục trên 60 tỷ USD; nợ xấu giảm sâu. Nếu năm 2017, chúng ta xuất siêu đạt mức kỷ lục 2,1 tỷ USD thì năm 2018, chúng ta dự kiến đạt mức xuất siêu kỷ lục trên 7 tỷ USD, gấp hơn 3 lần kỷ lục chúng ta đã xác lập được. Lần đầu tiên trong lịch sử, nông nghiệp nước ta đã xuất khẩu hơn 40 tỷ USD. Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt kỷ lục 15,5 triệu lượt, tăng 19,9% so với năm 2017.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, trong kết quả chung đó, có sự đóng góp của MTTQ Việt Nam trong việc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát sự lãnh đạo của Đảng, các chương trình, mục tiêu của Nhà nước và tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân; có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong hoạt động; thể hiện chính kiến trong tham mưu đề xuất; xác định rõ nội dung trọng tâm, trọng điểm, rõ việc, rõ kết quả; luôn trân trọng lắng nghe, tiếp thu và kịp thời báo cáo, kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước và các cơ quan có liên quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương cơ sở… 

Các đại biểu trao đổi tại Hội nghị.

Tuy nhiên, từ thực tiễn hoạt động, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, hệ thống Mặt trận cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế về hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, lắng nghe, nắm bắt tình hình và giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; việc giải quyết những vấn đề phức tạp phát sinh từ cơ sở có phần lúng túng; công tác giám sát, phản biện xã hội chưa thật đầy đủ; hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua chưa cao; công tác dân tộc, tôn giáo, đối ngoại kiều bào chậm đổi mới; đội ngũ cán bộ một số nơi chưa thật sự theo kịp yêu cầu của đất nước và công tác Mặt trận trong giai đoạn mới…

Khẳng định sự lắng nghe, cầu thị của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam với ý kiến tâm huyết của các cụ các vị trong Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, việc thảo luận thật kỹ lưỡng, thấu đáo, tạo sự thống nhất cao trong nhận định về tình hình, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, nhất là những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân của các đại biểu sẽ đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cho năm 2019 và chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 - 2024 một cách đúng đắn, chính xác, sát hợp với thực tiễn và đạt được kết quả, hiệu quả nhất.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đã trình bày tờ trình xin ý kiến vào Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2018, chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2019; tờ trình xin ý kiến góp ý dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị Đại hội IX MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực trình bày tờ trình xin ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa VIII; Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh trình bày tờ trình xin ý kiến Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024; Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng trình bày tờ trình xin ý kiến Đề án nhân sự Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX và tờ trình xin ý kiến Đề án đại biểu Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024…/.