The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Nâng cao vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
17/01/2017 - Lượt xem: 8496
Theo đánh giá của Ban Dân vận Tỉnh ủy, sau 3 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh đã tích cực triển khai các hình thức giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đạt được những kết quả bước đầu.

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12 tháng 12 năm 2013 về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quyết định số 218- QĐ/TW, ngày 12 tháng 12 năm 2013 về ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các quyết định trên đến đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh, huyện. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện đến đội ngũ cán bộ chủ chốt của đoàn thể mình; đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo cơ sở tổ chức quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện rộng rãi đến đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã hướng hoạt động về cơ sở, tổ chức các hoạt động giám sát những vấn đề khó khăn, vướng mắc của cơ sở, cũng như các vấn đề dư luận xã hội quan tâm như: Việc thực hiện các quy định về đảm bảo kinh phí hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, nhất là cấp xã theo Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh; việc chấp hành pháp luật của các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; giám sát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; giám sát việc thực hiện Nghị định 150/2006/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh; việc thực hiện các Chương trình phát triển Thanh niên đến năm 2020, Luật Thanh niên; việc thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp; về đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; việc cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; việc thực hiện Nghị định số 42/2012-NĐ-CP của Chính phủ; việc thực hiện bảo hiểm y tế đối với trẻ em dưới 6 tuổi, hộ nghèo, cận nghèo, người cao tuổi; việc xây dựng nông thôn mới; xóa đói giảm nghèo; thực hiện bình đẳng giới; thực hiện pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội, bảo hiểm ý tế đối với người lao động trong các doanh nghiệp; giám sát việc sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn gia súc, gia cầm; chăm sóc sức khỏe cho nhân dân…

Cùng với việc tổ chức giám sát, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã tích cực triển khai các hoạt động tham gia nhận xét, đánh giá, nêu chính kiến, kiến nghị đối với dự thảo các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương khi được yêu cầu phù hợp với chức năng của mình. Tích cực tổ chức lấy ý kiến nhân dân tham gia các dự thảo luật của Quốc hội, nghị quyết hội đồng nhân dân cùng cấp và các dự thảo quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của ủy ban nhân dân cùng cấp khi được yêu cầu. Đặc biệt, đã tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020; giới thiệu, hiệp thương nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021; phối hợp tổ chức để các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử; có 3.494 cuộc tiếp xúc với hơn 222.614 lượt cử tri tham dự và có hơn 12.812 ý kiến tham gia đối với hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp về các vấn đề quốc kế dân sinh. Nội dung, quy trình và quyền, trách nhiệm phản biện xã hội được thực  hiện đảm bảo theo quy định.

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã triển khai tích cực việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng, hiệu lực quản lý điều hành của chính quyền các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Mặt trận và các đoàn thể đã tham gia ý kiến đóng góp cho tổ chức đảng trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ, quyền hạn cũng như góp ý cán bộ, đảng viên về phát huy vai trò tiền phong gương mẫu trong việc thực hiện các quy định của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, mối quan hệ giữa đảng viên với nhân dân hàng năm và trước khi kết thúc nhiệm kỳ... Định kỳ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã tham gia góp ý xây dựng chính quyền trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật; việc thể chế hóa tổ chức thực hiện các nghị quyết của hội đồng nhân dân cùng cấp; việc cải cách thủ tục hành chính, phòng chống quan liêu tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác; về thực hiện dân chủ ở cơ sở; công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định. Tích cực vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 đạt kết quả; định kỳ bỏ phiếu tín nhiệm cán bộ chủ chốt cấp xã, thôn, làng, tổ  dân phố theo quy định.

Những ý kiến đóng góp được thực hiện bằng nhiều hình thức như: Tổ chức hội nghị, tọa đàm, góp ý bằng văn bản ... Qua đó, tạo điều kiện cho đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia. Đa số ý kiến tham gia đều thẳng thắn, dân chủ, thể hiện tinh thần trách nhiệm và tính xây dựng cao. Chất lượng, hiệu quả đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân từng bước được nâng lên, từ đó đã tạo môi trường dân chủ, cởi mở, thẳng thắn giữa nhân dân với cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể; nhân dân được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, phản ảnh, kiến nghị với thái độ tích cực; hiệu quả giải quyết các bức xúc, nhu cầu chính đáng của nhân dân được kịp thời hơn trước; niềm tin của nhân dân với Đảng và chế độ được nâng lên, người dân hiểu rõ và chấp hành tốt hơn các chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước, yên tâm lao động sản xuất, tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Mặc dù vẫn còn một số hạn chế, khó khăn nhất định do trong quá trình triển khai thực hiện còn nhiều lúng túng, tuy nhiên, có thể khẳng định rằng: Những kết quả đạt được của Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp sau 3 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị đã góp phần phát huy dân chủ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh; vai trò vị trí của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, năng lực thực hành của đội ngũ cán bộ cơ sở được khẳng định và nâng lên so với trước; khối đại đoàn kết các dân tộc và mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân tiếp tục được củng cố và tăng cường.

Trong thời gian tới, tiếp tục quán triệt sâu sắc các quyết định của Bộ Chính trị, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp xác định sẽ cố gắng phát huy những kết quả đạt được, nâng cao hơn nữa vai trò của mình trong việc tuyên truyền, vận động và tổ chức cho đoàn viên, hội viên và nhân dân nhằm thực hiện tốt hơn công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền các cấp.

Thanh Hằng

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG