The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Một số kết quả nổi bật qua 5 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị (khoá X)
18/12/2014 - Lượt xem: 3834
Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong giai đoạn cách mạng mới chuyển biến tích; xác định rõ quan điểm đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể là một trong những nhiệm vụ quan trọng của toàn bộ hệ thống chính trị.

Sau khi có Kết luận số 62-KL/TW ngày 08 tháng 12 năm 2009 của Bộ Chính trị (khoá X) về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”; ngày 31 tháng 12 năm 2009, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 1110-CV/TU về thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị (khoá X) lãnh đạo, hướng dẫn các cấp ủy đảng, đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức nghiên cứu, quán triệt, phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Qua 05 năm triển khai thực hiện đã đạt được một số kết quả tích cực.

Ảnh minh họa, nguồn Internet

 Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong giai đoạn cách mạng mới chuyển biến tích; xác định rõ quan điểm đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể là một trong những nhiệm vụ quan trọng của toàn bộ hệ thống chính trị.

Cấp ủy các cấp đã đề cao trách nhiệm, tăng cường hơn sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Kịp thời phổ biến các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước gắn với Kết luận số 62-KL/TW và các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của của địa phương để định hướng cho các hoạt động của mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp. Đồng thời, thường xuyên quan tâm lãnh đạo, kiểm tra, đôn đốc việc  thực hiện cũng như sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, hội quần chúng. Xây dựng quy chế hoạt động của cấp ủy, đưa nội dung lãnh đạo mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể là một nhiệm vụ quan trọng; duy trì nề nếp chế độ làm việc và giao ban Khối mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; chỉ đạo phân loại đánh giá chất lượng tổ chức và hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể hàng năm. Kịp thời giải quyết các đề xuất, kiến nghị của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

Chính quyền các cấp đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc quản lý Nhà nước, giáo dục cán bộ, công chức xây dựng và thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân”,“nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”; thực hiện tốt các chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, công tác dân tộc, tôn giáo, thực hiện dân chủ ở cơ sở. Quan tâm, tạo điều kiện cho mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt các chương trình phối hợp giữa ủy ban nhân dân với mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể.

Mặt trận và các đoàn thể, hội quần chúng đã tích cực phối hợp triển khai các hoạt động, các phong trào nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Nội dung công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ngày càng có sự đổi mới, phù hợp với từng địa phương, đơn vị, qua đó đã phát huy hiệu quả các phong trào và các cuộc vận động. Nhiều phong trào đã được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức phong phú và nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tích cực củng cố, mở rộng tổ chức và đổi mới phương thức hoạt động theo hướng phong phú, đa dạng, thiết thực. Năm 2009, mặt trận Tổ quốc tỉnh từ 17 tổ chức thành viên đến nay có 25 tổ chức thành viên. Nhìn chung, các thành viên mặt trận Tổ quốc các cấp luôn quan tâm củng cố tổ chức, phát triển đoàn viên, hội viên. Coi trọng công tác xây dựng lực lượng nòng cốt; phát triển nhiều hình thức tập hợp quần chúng, nhất là vùng sâu, vùng dân tộc, tôn giáo. Phát hiện và đề xuất cấp ủy, chính quyền các cấp cụ thể hóa thực hiện cũng như sửa đổi, bổ sung các chính sách của Đảng và nhà nước, đồng thời vận động nhân dân thực hiện các chính sách đó.

Thường xuyên quan tâm chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, hội từ tỉnh đến cơ sở, bảo đảm cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, hoạt động hiệu quả. Giới thiệu, bố trí những cán bộ, đảng viên có đủ trình độ, năng lực và kinh nghiệm, tâm huyết với công việc đảm nhiệm các chức danh chủ chốt của mặt trận Tổ quốc và đoàn thể. Công tác xây dựng, phát huy vai trò lực lượng nòng cốt là đoàn viên, hội viên tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, chức sắc các tôn giáo được quan tâm, góp phần làm nòng cốt tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Bồi dưỡng giới thiệu 25.735 quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp đảng viên mới.

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chính sách đối với cán bộ mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được chú trọng. Quan tâm phát hiện, bồi dưỡng cán bộ trưởng thành từ phong trào, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số; đồng thời từng bước chuẩn hóa trình độ và trẻ hóa đội ngũ cán bộ; hằng năm, mặt trận Tổ quốc và đoàn thể phối hợp với Trường Chính trị tỉnh và trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã và thành phố mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn công tác mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, hội; tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề để nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ. Đến nay, đã xóa thôn, làng, tổ dân phố trắng về tổ chức cơ sở mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. So với năm 2009, chất lượng tổ chức cơ sở mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể qua phân loại đạt vững mạnh và xuất sắc tăng từ 3-5%.

Về chính sách hiện nay đối với cán bộ mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh, huyện, ngoài hưởng lương theo quy định còn được hưởng phụ cấp 30% theo Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW, ngày 01 tháng 7 năm 2011 của Ban Tổ chức Trung ương; Chủ tịch mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã, thị trấn được hưởng lương theo quy định; Phó chủ tịch mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các xã, thị trấn được hưởng chế độ bán chuyên trách (hưởng phụ cấp bằng mức lương tối thiểu)...

Huy Bảo

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG