The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Kết quả sau 01 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới
03/01/2020 - Lượt xem: 7092
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, sau 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20 tháng 01 năm 2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới, nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về vai trò, vị trí của phụ nữ và công tác phụ nữ có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt, những kết quả đạt được thực sự mang lại những hiệu quả thiết thực trong đời sống xã hội.

Kế thừa những kết quả đạt được qua 10 năm từ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW và ngay sau khi Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 21-CT/TW, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 35-CT/TW; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ tỉnh; đồng thời, tổ chức Hội nghị toàn tỉnh quán triệt đến đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn tỉnh; chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cụ thể hóa triển khai thực hiện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Chỉ thị đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân, góp phần làm chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác phụ nữ và bình đẳng giới; vị thế của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội ngày càng được khẳng định; bình đẳng giới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội từng bước được bảo đảm.

Thường trực Tỉnh ủy đối thoại với cán bộ, hội viên Phụ nữ tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đ.V

Các hoạt động hỗ trợ xây dựng người phụ nữ phát triển toàn diện; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc văn minh được thực hiện khá toàn diện và mang lại hiệu quả thiết thực: Các cấp ủy, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống, đạo đức, phẩm chất cho phụ nữ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương IV (khóa XII); Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII... công tác phối hợp hành động giữa chính quyền, các ban ngành đoàn thể với hội liên hiệp phụ nữ các cấp ngày càng hiệu quả, các hoạt động chăm lo, phát triển toàn diện cho phụ  nữ, nhất là việc chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy con, tổ chức cuộc sống gia đình phụ nữ ấm no, tiến bộ, hạnh phúc văn minh được các cấp Hội chú trọng thực hiện. Thông qua các phong trào, các cuộc vận động các cấp hội từ tỉnh đến cơ sở đã vận động nguồn lực giúp 51.821 hộ hội viên phụ nữ, 1.226 tổ tiết kiệm vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội với số tiền 1.655.178 triệu đồng; từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 238.288 triệu đồng. Quỹ hỗ trợ phụ nữ tỉnh với số tiền 6.006 triệu đồng với 3.262 thành viên, nâng tổng dư nợ là 22.466 triệu đồng... góp phần đẩy lùi nạn vay vốn lãi suất cao đối với hội viên phụ nữ nghèo, nhất là phụ nữ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác cán bộ nữ từng bước được nâng cao: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng, sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy chế, quy định về công tác cán bộ, chỉ đạo các cấp ủy đảng rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ, nhất là cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ cấp ủy quản lý, đồng thời chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ theo tiêu chuẩn chức danh, vị trí được quy hoạch gắn với luân chuyển, điều động cán bộ nữ để rèn luyện, đào tạo qua môi trường thực tiễn. Công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ nữ, nhất là cán bộ chủ chốt được thực hiện nghiêm túc ở cả 3 cấp. Công tác chuẩn hóa các chức danh theo vị trí việc làm của cơ quan chuyên trách hội liên hiệp phụ nữ các cấp được chú trọng, tỉnh Hội 15/15 đồng chí (đạt 100%); cấp huyện 70/73 đồng chí (đạt 95,8%), cấp xã 188/221 đồng chí (đạt 85%).

Việc thực hiện chính sách pháp luật về bình đẳng giới, tạo điều kiện cho sự phát triển của phụ nữ trên lĩnh vực đời sống xã hội đạt được một số kết quả tích cực. Quyền bình đẳng, kỹ năng nghề nghiệp của phụ nữ được nâng lên, trình độ dân trí được nâng cao, sức khỏe phụ nữ, trẻ em được quan tâm, nhất là phụ nữ ở vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các cấp ủy, chính quyền đã ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa nhằm tạo mọi điều kiện để phụ nữ được phát triển toàn diện; triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đối với công tác phụ nữ và bình đẳng giới; tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong thực hiện chính sách, pháp luật liên quan tới phụ nữ, bình đẳng giới, gia đình và trẻ em. Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát việc thực hiện: Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình, các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, đã có 09 đề nghị đến các ngành chức năng, nhằm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho phụ nữ, trẻ em, nhất là các vụ việc liên quan đến xâm hại trẻ em gái; 17/17 hội liên hiệp phụ nữ cấp huyện đã ký kết phối hợp với Công an, Tòa án Nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp trong công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái giai đoạn 2019 - 2022; đồng thời, đề nghị lồng ghép các chỉ tiêu về bình đẳng giới và công tác phụ nữ vào các chương trình, kế hoạch của địa phương.

Nhìn chung, với sự thay đổi về mặt nhận thức của toàn xã hội, vai trò của người phụ nữ trong gia đình và xã hội từng bước được nâng lên, tạo điều kiện thuận lợi cho chị, em phụ nữ học tập, lao động, tham gia các hoạt động, tổ chức xã hội, từng bước khẳng định bản thân trong xã hội và đây cũng chính là một trong những mục đích mà Chỉ thị 21-CT/TW nói riêng và toàn xã hội nói chung hướng đến.

Phạm Hòa

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG