The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Chào mừng Đại hội MTTQ tỉnh Gia Lai lần thứ IX (Nhiệm kỳ 2014 - 2019): Tổ chức tốt Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp xã và cấp huyện là cơ sở cho sự thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc tỉnh khoá IX
30/06/2014 - Lượt xem: 4187
Thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp nhiệm kỳ 2014 - 2019, cùng với cả nước, tỉnh Gia Lai đã xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2014. Đến nay tất cả 17/17 huyện, thị xã, thành phố đã hoàn thành Đại hội MTTQ hai cấp xã và huyện, theo đúng tiến độ và kế hoạch chỉ đạo của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

 

Để tổ chức thành công đại hội MTTQ hai cấp, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh đã chỉ đạo các địa phương tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ và sự phối hợp của chính quyền trong quá trình chuẩn bị đại hội. Về mặt nội dung, báo cáo tổng kết nhiệm kỳ qua của MTTQ hai cấp đã đánh giá đúng tình hình xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nêu rõ kết quả đã đạt được, những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của công tác MTTQ – nhất là việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chương trình hành động của nhiệm kỳ 2014-2019 đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị (khoá X) về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội”.

Đồng thời, đã nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, gắn liền với đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ ở các cấp, hướng mạnh về cơ sở, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá XI) “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác DV trong tình hình mới”. Phát huy vai trò thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Để nâng cao chất lượng hoạt động MTTQ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ cấp xã và huyện đã tham mưu cho cấp uỷ cùng cấp về công tác tuyển chọn cán bộ chủ chốt MTTQ theo tinh thần Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý. Trao đồi về vấn đề này, ông Hồ Văn Điềm -  Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Gia Lai cho biết thêm: “Việc chuẩn bị nhân sự Ủy ban MTTQ các cấp đã căn cứ tiêu chuẩn cán bộ và cơ cấu theo quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam, coi trọng tính tiêu biểu, tính đại diện và tính thiết thực; mở rộng thành phần tham gia theo tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 25- CT/TW là những cá nhân tiêu biểu, đại diện cho các giai cấp, các tầng lớp, các dân tộc, các tôn giáo…, tăng số uỷ viên là người ngoài Đảng để Uỷ ban MTTQ các cấp thật sự là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện rộng lớn nhất cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt của MTTQ theo hướng trọng dân, gần dân và có trách nhiệm với dân, có tâm huyết với công tác MTTQ, là người có uy tín đối với cộng đồng, đối với xã hội và hệ thống chính trị ở địa phương; có khả năng tập hợp, vận động quần chúng nhân dân thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tham gia công tác xã hội. Phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nâng cao năng lực hoạt động của Uỷ ban MTTQ các cấp...”.

Nhờ vậy, công tác nhân sự của Đại hội đảm bảo theo yêu cầu, nhân sự Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã và huyện đã được cấp ủy quan tâm bố trí những người có năng lực, tâm huyết với công tác MTTQ. Trong đó, Đại hội MTTQ cấp xã đã hiệp thương cử ra 7.397 vị ủy viên Ủy ban và 733 vị Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã, phường, thị trấn. Riêng đại hội MTTQ cấp huyện nhiệm kỳ 2014-2019 vừa hoàn thành đã hiệp thương cử ra hơn 900 vị vào Ủy viên Ủy ban MTTQ 17 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó nữ chiếm 18,7 %, đồng bào trong tôn giáo chiếm 10,9 %, người ngoài đảng 26%, cá nhân tiêu biểu là 25,35%, dân tộc thiểu số 35,43 %. Đặc biệt các tỷ lệ đều tăng so với khóa trước (Nữ tăng 8,4%, tôn giáo tăng  4%, ngoài đảng tăng 3%, cá nhân tiêu biểu tăng 4,1%....). Đồng thời đại hội đã  hiệp thương cử 79 vị vào Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện, thị xã, thành phố (Gồm 17 Chủ tịch,  34 Phó chủ tịch, 28 Ủy viên Ban Thường trực). Trong đó tỷ lệ nữ chiếm 22,8%, dân tộc thiểu số 29,11%, trình độ học vấn THPT chiếm 93,67%, trình độ chuyên môn đại học chiếm 48,10%. Trình độ lý luận chính trị cao cấp chiếm 44,30%, trung cấp chiếm 46,83%...

Cùng với việc tổ chức đại hội trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đúng tiến độ và đúng quy định, trên cơ sở xác định Đại hội MTTQ các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng được triển khai đến địa bàn dân cư, do vậy MTTQ các địa phương trong tỉnh đã phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền theo chủ đề chung do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề ra là “Tiếp tục nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị, góp phần đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế mục tiêu vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”…Đồng thời, biểu dương những tập thể và cá nhân điển hình qua các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương cơ sở - nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và “Ngày vì người nghèo”… Cũng trong công tác tuyên truyền, đã khẳng định về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, cũng như đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về chiêu bài dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, nhằm phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc đất nước ta.

Qua Đại hội MTTQ hai cấp tại Gia Lai đã tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, nhiệm vụ của MTTQ trong hệ thống chính trị nước ta, nâng cao vị thế, vai trò MTTQ trong giai đoạn cách mạng mới, chính sách đại đoàn kết của Đảng và Nhà nước ta, công tác xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương, đấu tranh phòng chống những âm mưu của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững quốc phòng - an ninh và phát triển kinh tế - xã hội. Đó chính là thành quả thiết thực chào mừng Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ IX và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII, diễn ra vào quý III và quý IV năm 2014 này. 

Bài và ảnh Thanh Nhật

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG