Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số 504-KL/TU 10/10/2018 Kết luận Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV)
Số 460-KL/TU 09/7/2018 Kết luận Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV)
Số 419-KL/TU 14/6/2018 Kết luận tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku
Số 414-KL/TU 12/6/2018 Kết luận tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Pưh
Số 423-KL/TU 05/6/2018 Kết luận tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ia Grai
Số 263-KL/TU 04/4/2018 Kết luận Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV
Số 134-KL/TU 23/6/2017 Kết luận Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV
Số 163-KL/TU 13/11/2017 Kết luận Hội nghị chuyên đề về tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh
Số 95-KL/TU 06/12/2016 Kết luận Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV
Số 76-KL/TU 06/10/2016 Kết luận Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV
Số 07-KL/TU 12/01/2016 Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV
Số 179-KL/TU 05/7/2015 Kết luận Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV)
Số 168-KL/TU 09/12/2014 Kết luận Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV)
LÊN ĐẦU TRANG