Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
75-KH/TU 09/5/2022 Kế hoạch hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022
Số 05-TB/HĐTT 29/3/2022 Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2, kỳ thi tuyển công chức, viên chức các cơ quan Đảng, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2021.
Tài liệu Văn thư - Lưu trữ
Tài liệu Kỹ sư
Tài liệu Kế toán
Tài liệu Kiến thức chung
Tài liệu Chuyên viên tại các cơ quan ĐTNCSHCM
Tài liệu Chuyên viên
Tài liệu ôn thi Biên tập viên
Số 05-QĐ/HĐTT 07/3/2022 Quyết định về việc ban hành Nội quy kỳ thi tuyển công chức, viên chức các cơ quan Đảng, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2021.
Số 04-TB/HĐTT 07/3/2022 Thông báo về việc triệu tập thí sinh dự thi kỳ thi tuyển công chức, viên chức các cơ quan Đảng, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2021.
Số 02-TB/HĐTT 01/3/2022 Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Kỳ thi tuyển công chức, viên chức tỉnh Gia Lai năm 2021.
Số 01-TB/HĐTT 28/01/2022 Thông báo tài liệu ôn thi kỳ thi tuyển công chức, viên chức các cơ quan Đảng, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và cấp huyện tỉnh Gia Lai năm 2021.
Số 59-KH/TU 22/12/2021 Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022
Số 426-QĐ/TU 23/12/2021 Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với huyện ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc đảng bộ công an huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Gia Lai
Số 55-KH/TU 06/12/2021 Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan Đảng, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2021
Số 05-CT/TU 22/11/2021 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025
Số 41-QĐ/TW 03/11/2021 Quy định về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ
37-QĐ/TW 25/10/2021 Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm
24-QĐ/TW 30/7/2021 Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về việc thi hành Điều lệ Đảng.
22-QĐ/TW 28/7/2021 Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
02-NQ/TU 28/6/2021 Nghị quyết về tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tỉnh Gia Lai đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ
02-CT/TU 02/2/2021 Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
33-HD/BTCTW 30/10/2020 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú
151-HD/BTGTW 10/09/2020 Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW ngày 10/9/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Số 616-BC/TU 18/9/2020 Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI
Số 03-NQ/ĐH 01/10/2020 Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh Gia Lai
3259-CV/TU 24/4/2020 Công bố và tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020- 2025
Toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020- 2025
3226-CV/TU 13/4/2020 Thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW, của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú
824/KH-UBND 15/4/2020 Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
213-QĐ/TW 02/01/2020 Quy định về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú
3134-CV/BTGTU 07/4/2020 Công văn về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan tới nghi lễ và tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp
3192-CV/TU 31/3/2020 Công văn về việc tập trung công tác phòng, chống dịch Covid-19.
08-HD/UBKTTW 14/02/2020 Hướng dẫn công tác nhân sự ủy ban kiểm tra tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
1785-QĐ/TU 14/02/2020 Quyết định về hủy bỏ kết quả trúng tuyển công chức, Kỳ thi tuyển công chức, viên chức các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2019.
274-KH/TU 08/01/2020 Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020
05-HD/TU 03/12/2019 Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
Danh sách trúng tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2019
379-TB/BTCTU 21/11/2019 Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển Kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh và cấp huyện năm 2019
1684-QĐ/TU 19/11/2019 Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển Kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh và cấp huyện năm 2019
Kết quả điểm thi Vòng 02
16-TB/HĐTT 27/9/2019 Thông báo điểm thi vòng 02, Kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2019
Danh sách phòng thi, số báo danh thí sinh thi vòng 2
15-TB/HĐTT 17/9/2019 Thông báo kết quả thi vòng 01 và triệu tập thí sinh có kết quả thi đạt ở vòng 01, tham dự thi vòng 02, kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2019
Kết quả thi Vòng 1
Danh sách phòng thi, ca thi, số báo danh của thí sinh thi môn Kiến thức chung
Danh sách phòng thi, ca thi, số báo danh của thí sinh thi môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh)
Hướng dẫn thí sinh làm bài
14-TB/HĐTT 06/9/2019 Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung thông tin thí sinh dự thi, kỳ thi tuyển công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh và cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2019.
250-KH/TU 16/8/2019 Kế hoạch tổng kết Hướng dẫn về thực hiện chi bộ quân sự cấp xã
248-KH/TU 09/8/2019 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
10-QĐ/HĐTT 20/8/2019 Quyết định về việc ban hành Nội quy kỳ thi tuyển công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh và cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2019
Phiếu yêu cầu điều chỉnh thông tin
1503-QĐ/TU 05/8/2019 Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi kỳ thi tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh và cấp huyện của tỉnh năm 2019
223-KH/TU 08/5/2019 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 38-KL/TW, ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02 tháng 02 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên
1385-QĐ/TU 25/4/2019 Quy định cấp ủy viên dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư
229-KH/TU 14/5/2019 Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh và cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2019
84-CTr/TU 03/5/2019 Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới
218-KH/TU 03/5/2019 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng
193-KH/TU 28/3/2019 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
192-KH/TU 27/02/2019 Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 03 tháng 3 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ dân tộc thiểu số và tôn giáo trong tình hình mới
186-KH/TU 20/02/2019 Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã
183-KH/TU 29/01/2019 Kế hoạch sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
09-TT/TU 21/01/2019 Thông tri về lãnh đạo đại hội hội liên hiệp thanh niên các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024
182-KH/TU 22/01/2019 Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW, ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về hội quần chúng
77-CTr/TU 03/01/2019 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
181-KH/TU 21/01/2019 Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019
Số 176-KH/TU Ngày 28/12/2018 Kế hoạch nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới
Số 12-CV/HĐ Ngày 04/01/2019 Thông báo điểm thi nâng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên và tương đương năm 2018
2268-CV/BTCTU Ngày 06/12/2018 V/v đính chính công văn khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên
174-KH/TU 03/12/2018 Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW, ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
2257-CV/BTCTU 29/11/2018 Giải đáp vướng mắc tại lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018
2096-CV/TU 22/11/18 Đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ hằng năm
03-CV/HĐ 26/11/2018 Công văn triệu tập cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên và tương đương; thi thăng hạng viên chức hạng III và thi chuyên viên chính năm 2018
172-KH/TU 27/11/2018 Kế hoạch thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương