The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Cả nước giảm 8 đơn vị hành chính cấp huyện
12/09/2022 - Lượt xem: 223
Đoàn giám sát xác định việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 đạt được những kết quả nổi bật.

<p style="text-align: justify;"><img src="/Uploads/chinh%20tri/ubtvqh.jpg" width="500" height="333" alt="" /></p> <p style="text-align: justify;">Chủ nhiệm Ủy ban Ph&aacute;p luật của Quốc hội Ho&agrave;ng Thanh T&ugrave;ng, đại diện Đo&agrave;n gi&aacute;m s&aacute;t chuy&ecirc;n đề tr&igrave;nh b&agrave;y b&aacute;o c&aacute;o. (Ảnh: Do&atilde;n Tấn/TTXVN)</p> <p style="text-align: justify;">S&aacute;ng 12/9, tại Nh&agrave; Quốc hội, tiếp tục Phi&ecirc;n họp thứ 15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến h&agrave;nh gi&aacute;m s&aacute;t chuy&ecirc;n đề &quot;Việc thực hiện c&aacute;c nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp c&aacute;c đơn vị h&agrave;nh ch&iacute;nh cấp huyện, cấp x&atilde; trong giai đoạn 2019-2021.&quot;</p> <p style="text-align: justify;">Giảm t&aacute;m đơn vị h&agrave;nh ch&iacute;nh cấp huyện v&agrave; 561 đơn vị h&agrave;nh ch&iacute;nh cấp x&atilde;</p> <p style="text-align: justify;">Thay mặt Đo&agrave;n gi&aacute;m s&aacute;t, Chủ nhiệm Ủy ban Ph&aacute;p luật của Quốc hội Ho&agrave;ng Thanh T&ugrave;ng, Ph&oacute; Trưởng Đo&agrave;n thường trực Đo&agrave;n gi&aacute;m s&aacute;t tr&igrave;nh b&agrave;y B&aacute;o c&aacute;o t&oacute;m tắt kết quả gi&aacute;m s&aacute;t &quot;Việc thực hiện c&aacute;c nghị quyết của <a href="https://www.vietnamplus.vn/tags/%e1%bb%a6y-ban-Th%c6%b0%e1%bb%9dng-v%e1%bb%a5-Qu%e1%bb%91c-h%e1%bb%99i.vnp">Ủy ban Thường vụ Quốc hội</a> về việc sắp xếp c&aacute;c đơn vị h&agrave;nh ch&iacute;nh cấp huyện, cấp x&atilde; trong giai đoạn 2019-2021.&quot;</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Ho&agrave;ng Thanh T&ugrave;ng cho biết qua gi&aacute;m s&aacute;t, Đo&agrave;n gi&aacute;m s&aacute;t x&aacute;c định việc thực hiện sắp xếp đơn vị h&agrave;nh ch&iacute;nh cấp huyện, cấp x&atilde; trong giai đoạn 2019-2021 đạt được những kết quả nổi bật.</p> <p style="text-align: justify;">Cụ thể, Ch&iacute;nh phủ, ch&iacute;nh quyền địa phương đ&atilde; khẩn trương, nghi&ecirc;m t&uacute;c triển khai việc r&agrave; so&aacute;t ti&ecirc;u chuẩn của đơn vị h&agrave;nh ch&iacute;nh để x&acirc;y dựng phương &aacute;n, đề &aacute;n sắp xếp đơn vị h&agrave;nh ch&iacute;nh tr&igrave;nh Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban h&agrave;nh 48 Nghị quyết về việc sắp xếp 21 đơn vị h&agrave;nh ch&iacute;nh cấp huyện v&agrave; 1.056 đơn vị h&agrave;nh ch&iacute;nh cấp x&atilde; tại 45 tỉnh, th&agrave;nh phố trực thuộc trung ương.</p> <p style="text-align: justify;">Như vậy từ 2019-2021, cả nước đ&atilde; giảm được t&aacute;m đơn vị h&agrave;nh ch&iacute;nh cấp huyện v&agrave; 561 đơn vị h&agrave;nh ch&iacute;nh cấp x&atilde;.</p> <p style="text-align: justify;">C&ugrave;ng với đ&oacute;, cả nước đ&atilde; giảm được 3.437 cơ quan ở cấp x&atilde; v&agrave; 429 cơ quan ở cấp huyện. Trong đ&oacute;, khối h&agrave;nh ch&iacute;nh giảm 752 cơ quan; khối đo&agrave;n thể giảm 2.856 cơ quan; khối cơ quan thuộc hệ thống ng&agrave;nh dọc của Trung ương đ&oacute;ng tại địa phương giảm 73 cơ quan; khối đơn vị sự nghiệp giảm 185 đơn vị.</p> <p style="text-align: justify;">Tổng số c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức cấp huyện của 21 <a href="https://www.vietnamplus.vn/tags/%c4%91%c6%a1n-v%e1%bb%8b-h%c3%a0nh-ch%c3%adnh-c%e1%ba%a5p-huy%e1%bb%87n.vnp">đơn vị h&agrave;nh ch&iacute;nh cấp huyện</a> thực hiện sắp xếp c&oacute; mặt tại thời điểm sắp xếp l&agrave; 2.411 người; số được bố tr&iacute; theo đ&uacute;ng quy định l&agrave; 1.705 người; số d&ocirc;i dư l&agrave; 706 người.</p> <p style="text-align: justify;">Tổng số c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức cấp x&atilde; của 1.056 đơn vị h&agrave;nh ch&iacute;nh cấp x&atilde; thực hiện sắp xếp c&oacute; mặt tại thời điểm sắp xếp l&agrave; 20.417 người; số được bố tr&iacute; theo đ&uacute;ng quy định l&agrave; 10.712 người; số d&ocirc;i dư l&agrave; 9.705 người.</p> <p style="text-align: justify;">Việc sắp xếp, s&aacute;p nhập c&aacute;c đơn vị h&agrave;nh ch&iacute;nh n&ocirc;ng th&ocirc;n v&agrave;o đ&ocirc; thị kh&ocirc;ng chỉ nhằm tinh gọn tổ chức bộ m&aacute;y, tinh giảm bi&ecirc;n chế m&agrave; c&ograve;n l&agrave; cơ hội để mở rộng kh&ocirc;ng gian ph&aacute;t triển đ&ocirc; thị, ph&aacute;t triển kinh tế đ&ocirc; thị, tạo cơ hội cho c&aacute;c đ&ocirc; thị c&oacute; động lực ph&aacute;t triển.</p> <p style="text-align: justify;">Sau khi sắp xếp, diện t&iacute;ch to&agrave;n đ&ocirc; thị v&agrave; quy m&ocirc; d&acirc;n số đ&ocirc; thị tăng l&ecirc;n so với trước.</p> <p><a href="https://cdnimg.vietnamplus.vn/uploaded/pcfo/2022_09_12/ttxvn_1209_ubtvqh2.jpg" data-desc="Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết chương tr&igrave;nh gi&aacute;m s&aacute;t. (Ảnh: Do&atilde;n Tấn/TTXVN)" data-index="1"><img alt="Uy ban Thuong vu Quoc hoi: Ca nuoc giam 8 don vi hanh chinh cap huyen hinh anh 2" src="https://cdnimg.vietnamplus.vn/t620/uploaded/pcfo/2022_09_12/ttxvn_1209_ubtvqh2.jpg" title="Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Cả nước giảm 8 đơn vị h&agrave;nh ch&iacute;nh cấp huyện h&igrave;nh ảnh 2" data-photo-original-src="https://cdnimg.vietnamplus.vn/t620/uploaded/pcfo/2022_09_12/ttxvn_1209_ubtvqh2.jpg" width="500" height="333" /></a></p> <p>Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết chương tr&igrave;nh gi&aacute;m s&aacute;t. (Ảnh: Do&atilde;n Tấn/TTXVN)</p> <p style="text-align: justify;">Việc r&agrave; so&aacute;t, sửa đổi, bổ sung c&aacute;c quy hoạch đ&ocirc; thị, Chương tr&igrave;nh ph&aacute;t triển đ&ocirc; thị sau khi sắp xếp c&aacute;c đơn vị h&agrave;nh ch&iacute;nh đ&atilde; được thực hiện theo quy định.</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Ho&agrave;ng Thanh T&ugrave;ng cho biết đến thời điểm Đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c đến khảo s&aacute;t tại một số địa phương (th&aacute;ng 3/2022), cơ sở vật chất, trụ sở l&agrave;m việc của c&aacute;c cơ quan, đơn vị đ&atilde; cơ bản đ&aacute;p ứng đủ nhu cầu l&agrave;m việc.</p> <p style="text-align: justify;">Một số địa phương đ&atilde; thực hiện việc chuyển đổi c&ocirc;ng năng, mục đ&iacute;ch sử dụng trụ sở của c&aacute;c cơ quan cấp huyện rất hiệu quả.</p> <p style="text-align: justify;">Đến th&aacute;ng 8/2022, c&oacute; 43/45 tỉnh, th&agrave;nh phố đ&atilde; tổ chức triển khai c&ocirc;ng t&aacute;c lập mới, chỉnh l&yacute; bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới đơn vị h&agrave;nh ch&iacute;nh c&aacute;c cấp c&oacute; li&ecirc;n quan theo quy định, c&ograve;n 2/45 tỉnh chưa triển khai thực hiện (gồm Ki&ecirc;n Giang v&agrave; Vĩnh Long).</p> <p style="text-align: justify;">Theo &ocirc;ng Ho&agrave;ng Thanh T&ugrave;ng, việc chuyển đổi con dấu, giấy tờ cho người d&acirc;n, tổ chức được thực hiện kịp thời, đ&uacute;ng quy định, bảo đảm thuận lợi cho người d&acirc;n, tổ chức v&agrave; kh&ocirc;ng thu ph&iacute;; thực hiện khi người d&acirc;n c&oacute; nhu cầu hoặc kết hợp thực hiện c&ugrave;ng c&aacute;c chương tr&igrave;nh, ch&iacute;nh s&aacute;ch kh&aacute;c...</p> <p style="text-align: justify;">Việc r&agrave; so&aacute;t, đ&aacute;nh gi&aacute;, x&aacute;c định c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch đặc th&ugrave; đối với c&aacute;c đơn vị h&agrave;nh ch&iacute;nh cấp huyện, cấp x&atilde; mới h&igrave;nh th&agrave;nh sau sắp xếp đ&atilde; được c&aacute;c địa phương thực hiện tr&ecirc;n cơ sở quy định tại Nghị quyết số 32/NQ-CP của Ch&iacute;nh phủ (được &aacute;p dụng ch&iacute;nh s&aacute;ch đặc th&ugrave; cao nhất của một trong c&aacute;c đơn vị h&agrave;nh ch&iacute;nh cấp huyện, cấp x&atilde; trước khi sắp xếp).</p> <p style="text-align: justify;">Một số địa phương đ&atilde; r&agrave; so&aacute;t, b&aacute;o c&aacute;o cấp c&oacute; thẩm quyền xem x&eacute;t, ph&ecirc; duyệt danh s&aacute;ch c&aacute;c x&atilde; đặc biệt kh&oacute; khăn, x&atilde; thuộc v&ugrave;ng đồng b&agrave;o d&acirc;n tộc thiểu số v&agrave; miền n&uacute;i, x&atilde; An to&agrave;n khu để l&agrave;m căn cứ thực hiện c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch đặc th&ugrave; tại c&aacute;c đơn vị h&agrave;nh ch&iacute;nh sau sắp xếp tr&ecirc;n địa b&agrave;n cấp tỉnh hoặc tiến h&agrave;nh c&ocirc;ng nhận x&atilde; n&ocirc;ng th&ocirc;n mới theo thẩm quyền.</p> <p style="text-align: justify;">Chủ nhiệm Ủy ban Ph&aacute;p luật của Quốc hội Ho&agrave;ng Thanh T&ugrave;ng, Ph&oacute; Trưởng Đo&agrave;n thường trực Đo&agrave;n gi&aacute;m s&aacute;t, khẳng định việc sắp xếp đơn vị h&agrave;nh ch&iacute;nh giai đoạn 2019-2021 đ&atilde; th&agrave;nh c&ocirc;ng tốt đẹp, bảo đảm ho&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;c mục ti&ecirc;u, y&ecirc;u cầu, nhiệm vụ đặt ra tại Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 kh&oacute;a XII, Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Ch&iacute;nh trị.</p> <p style="text-align: justify;">Lần đầu ti&ecirc;n trong lịch sử từ khi th&agrave;nh lập nước Việt Nam D&acirc;n chủ cộng h&ograve;a đến nay nước ta mới c&oacute; cuộc tổng r&agrave; so&aacute;t, <a href="https://www.vietnamplus.vn/tags/s%e1%ba%afp-x%e1%ba%bfp-c%c3%a1c-%c4%91%c6%a1n-v%e1%bb%8b-h%c3%a0nh-ch%c3%adnh.vnp">sắp xếp c&aacute;c đơn vị h&agrave;nh ch&iacute;nh</a> cấp huyện tr&ecirc;n quy m&ocirc; to&agrave;n quốc như giai đoạn 2019-2021 vừa qua.</p> <p style="text-align: justify;">Kết quả sắp xếp đơn vị h&agrave;nh ch&iacute;nh cấp huyện, cấp x&atilde; kh&ocirc;ng chỉ g&oacute;p phần tinh gọn bộ m&aacute;y, tinh giản bi&ecirc;n chế, cơ cấu lại v&agrave; n&acirc;ng cao chất lượng đội ngũ c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức, người hoạt động kh&ocirc;ng chuy&ecirc;n tr&aacute;ch như chủ trương của Đảng đ&atilde; đề ra m&agrave; hơn thế nữa, c&ograve;n mở rộng kh&ocirc;ng gian ph&aacute;t triển, tập trung được nguồn lực, ph&aacute;t huy tiềm năng, lợi thế sẵn c&oacute; của c&aacute;c địa phương để ph&aacute;t triển bền vững.</p> <p style="text-align: justify;">B&ecirc;n cạnh những kết quả t&iacute;ch cực đ&atilde; đạt được, việc sắp xếp đơn vị h&agrave;nh ch&iacute;nh cấp huyện, cấp x&atilde; giai đoạn 2019-2021 cũng c&ograve;n c&oacute; một số kh&oacute; khăn, vướng mắc.</p> <p style="text-align: justify;">C&ocirc;ng t&aacute;c bố tr&iacute;, sắp xếp, giải quyết chế độ, ch&iacute;nh s&aacute;ch đối với c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức v&agrave; người hoạt động kh&ocirc;ng chuy&ecirc;n tr&aacute;ch d&ocirc;i dư do sắp xếp đơn vị h&agrave;nh ch&iacute;nh c&ograve;n l&uacute;ng t&uacute;ng, số lượng người d&ocirc;i dư cần tiếp tục giải quyết c&ograve;n nhiều.</p> <p style="text-align: justify;">Vẫn c&ograve;n nhiều trụ sở l&agrave;m việc của cơ quan, tổ chức ở c&aacute;c đơn vị h&agrave;nh ch&iacute;nh thực hiện sắp xếp chưa được bố tr&iacute;, sử dụng hiệu quả; việc tổ chức thanh l&yacute;, b&aacute;n đấu gi&aacute; c&aacute;c trụ sở, t&agrave;i sản c&ocirc;ng d&ocirc;i dư sau sắp xếp c&ograve;n chậm v&agrave; gặp nhiều kh&oacute; khăn.</p> <p style="text-align: justify;">C&ocirc;ng t&aacute;c hướng dẫn việc thực hiện chế độ, ch&iacute;nh s&aacute;ch đặc th&ugrave; đối với c&aacute;c đơn vị h&agrave;nh ch&iacute;nh mới được th&agrave;nh lập chưa kịp thời, đồng bộ, chưa c&oacute; sự kết nối đầy đủ với c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch, ph&aacute;p luật kh&aacute;c c&oacute; li&ecirc;n quan.</p> <p style="text-align: justify;">Chất lượng đ&ocirc; thị, mật độ d&acirc;n số đ&ocirc; thị ở một số đơn vị h&agrave;nh ch&iacute;nh đ&ocirc; thị được h&igrave;nh th&agrave;nh tr&ecirc;n cơ sở s&aacute;p nhập với đơn vị h&agrave;nh ch&iacute;nh n&ocirc;ng th&ocirc;n chưa được bảo đảm; sau khi sắp xếp, nhu cầu đầu tư x&acirc;y dựng, n&acirc;ng cấp cơ sở hạ tầng đ&ocirc; thị rất lớn trong khi nguồn ng&acirc;n s&aacute;ch nh&agrave; nước c&ograve;n hạn hẹp, việc x&atilde; hội h&oacute;a, huy động c&aacute;c nguồn lực trong x&atilde; hội c&ograve;n hạn chế.</p> <p style="text-align: justify;">Trong giai đoạn đầu sau khi thực hiện sắp xếp, đời sống sinh hoạt của nh&acirc;n d&acirc;n ở một số địa phương cũng chịu t&aacute;c động, ảnh hưởng nhất định do phải điều chỉnh th&ocirc;ng tin, thay đổi địa chỉ...</p> <p style="text-align: justify;">Tiếp tục sắp xếp đơn vị h&agrave;nh ch&iacute;nh cấp huyện, cấp x&atilde;</p> <p style="text-align: justify;">Để giải quyết dứt điểm c&aacute;c vấn đề tồn tại sau sắp xếp đơn vị h&agrave;nh ch&iacute;nh cấp huyện, cấp x&atilde; giai đoạn 2019-2021 v&agrave; chuẩn bị c&aacute;c điều kiện cần thiết cho việc tiếp tục sắp xếp đơn vị h&agrave;nh ch&iacute;nh giai đoạn 2022-2030, &ocirc;ng Ho&agrave;ng Thanh T&ugrave;ng cho biết Đo&agrave;n gi&aacute;m s&aacute;t đề xuất, kiến nghị ba nh&oacute;m giải ph&aacute;p.</p> <p style="text-align: justify;">Đ&oacute; l&agrave; những nh&oacute;m gồm: Nh&oacute;m giải ph&aacute;p tiếp tục kiện to&agrave;n tổ chức bộ m&aacute;y, c&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute;n bộ, khẩn trương th&aacute;o gỡ c&aacute;c vướng mắc, khắc phục c&aacute;c bất cập trong c&ocirc;ng t&aacute;c sắp xếp đơn vị h&agrave;nh ch&iacute;nh giai đoạn 2019-2021; Nh&oacute;m giải ph&aacute;p tiếp tục ho&agrave;n thiện ch&iacute;nh s&aacute;ch, ph&aacute;p luật phục vụ việc sắp xếp đơn vị h&agrave;nh ch&iacute;nh giai đoạn 2022-2030; Nh&oacute;m giải ph&aacute;p về sắp xếp đơn vị h&agrave;nh ch&iacute;nh giai đoạn 2022-2030.</p> <p style="text-align: justify;">Đối với nh&oacute;m giải ph&aacute;p tiếp tục kiện to&agrave;n tổ chức bộ m&aacute;y, c&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute;n bộ, khẩn trương th&aacute;o gỡ c&aacute;c vướng mắc, khắc phục c&aacute;c bất cập trong c&ocirc;ng t&aacute;c sắp xếp đơn vị h&agrave;nh ch&iacute;nh giai đoạn 2019-2021, <a href="https://www.vietnamplus.vn/tags/%c4%90o%c3%a0n-gi%c3%a1m-s%c3%a1t.vnp">Đo&agrave;n gi&aacute;m s&aacute;t</a> kiến nghị tiếp tục qu&aacute;n triệt v&agrave; thực hiện nghi&ecirc;m t&uacute;c c&aacute;c chủ trương, ch&iacute;nh s&aacute;ch của Đảng, quy định của ph&aacute;p luật về sắp xếp tổ chức bộ m&aacute;y c&aacute;c cơ quan trong hệ thống ch&iacute;nh trị bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đề nghị Ch&iacute;nh phủ thường xuy&ecirc;n đ&ocirc;n đốc, kiểm tra việc bố tr&iacute;, sắp xếp c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức, người hoạt động kh&ocirc;ng chuy&ecirc;n tr&aacute;ch d&ocirc;i dư của c&aacute;c địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị h&agrave;nh ch&iacute;nh trong giai đoạn 2019-2021 để kịp thời chỉ đạo th&aacute;o gỡ kh&oacute; khăn, vướng mắc, đ&aacute;nh gi&aacute; kết quả thực hiện v&agrave; b&aacute;o c&aacute;o Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong qu&yacute; 2/2025, bảo đảm ho&agrave;n th&agrave;nh việc bố tr&iacute;, sắp xếp c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức, người lao động d&ocirc;i dư theo đ&uacute;ng y&ecirc;u cầu./.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Theo TTXVN</strong></p>

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG