12/08/2015 - Lượt xem: 2348
Ngày 11/8, tại Hà Nội, Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh dự Đại hội. Các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Báo cáo chính trị tại Đại hội đã nêu rõ, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng và các cấp ủy đã phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Văn phòng và các đơn vị trực thuộc phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức đảng, tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, sự sáng tạo của cán bộ, đảng viên, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt công tác tham mưu tổng hợp và phục vụ hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các công việc của Đảng và đất nước. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các đại biểu dự Đại hội.

Đảng bộ, Cơ quan và cán bộ, đảng viên trong Văn phòng đã tham mưu, phục vụ và hoàn thành một khối lượng lớn công việc, trong đó có nhiều việc mới, việc khó, phức tạp, nhạy cảm và có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng Đảng, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Trong đó, Đảng bộ đã phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, giữ vững nguyên tắc, tham mưu và phục vụ chu đáo Đại hội XI, các tiểu ban, tổ biên tập chuẩn bị Đại hội XII của Đảng; theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai Đại hội Đảng các cấp; thực hiện tốt công tác thông tin phục vụ lãnh đạo; chủ trì biên tập, thẩm định các đề án trình Trung ương. 

Đồng thời, đã chủ động lựa chọn, tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, có hiệu quả công việc hàng ngày của Đảng và những vấn đề đột xuất, phát sinh về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối nội, đối ngoại, xây dựng Đảng, củng cố và xây dựng hệ thống chính trị.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng có nhiều chuyển biến rõ nét; chế độ sinh hoạt Đảng được duy trì nền nếp; nguyên tắc tập trung dân chủ được giữ vững và tạo được sự thống nhất cao trong Đảng bộ.  

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao Cờ Đảng bộ đạt thành tích xuất sắc, nhiệm kỳ 2010 - 2015 tặng Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng.

Đại hội xác định phương hướng nhiệm kỳ 2015 - 2020: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; xây dựng Đảng bộ, các đoàn thể trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đổi mới, cải tiến lề lối, phong cách, phương pháp làm việc; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ Trung ương; nâng cao bản lĩnh chính trị, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đại hội xác định một số chỉ tiêu: 100% cán bộ, đảng viên được học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Đảng; hàng năm 50% đảng bộ, chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh, 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, mỗi năm kết nạp 60 - 70 đảng viên mới...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ tới, tình hình thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường; tình hình trong nước bên cạnh những thuận lợi vẫn còn nhiều khó khăn. Là cơ quan tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành Trung ương, mà thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức, điều hành công việc của Đảng, phối hợp, điều hòa hoạt động của các cơ quan tham mưu của Trung ương Đảng, nhiệm vụ của Đảng bộ rất nặng nề, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức rõ vinh dự và trách nhiệm, phát huy truyền thống và những thành tích đã đạt được, với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phối hợp với Lãnh đạo Cơ quan tiếp tục đổi mới, thiết thực và hiệu quả hơn sinh hoạt đảng trong toàn Đảng bộ, nhất là sinh hoạt chi bộ. Toàn Đảng bộ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; quan tâm xây dựng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và cơ quan.

Đồng chí Trần Quốc Vượng lưu ý cần đề cao tính chủ động trong công tác, trong điều kiện Văn phòng Trung ương Đảng luôn phải tham mưu, giải quyết các vấn đề phát sinh trong lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư. Mỗi cán bộ, đảng viên phải kịp thời xử lý thông tin, làm tốt công tác dự báo tình hình, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Văn phòng phải làm tốt nhiệm vụ tham mưu về quản lý tài chính, tài sản của Đảng, đảm bảo hậu cần phục vụ các hoạt động của Trung ương Đảng, các ban Đảng ở Trung ương. 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng khóa mới.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh: Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng, là Đảng bộ tham mưu chiến lược, trực tiếp tham mưu, giúp việc cho cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các công việc của Đảng và đất nước. Đảng bộ và cán bộ, đảng viên của Văn phòng có tầm ảnh hưởng rộng lớn không chỉ trong Cơ quan Văn phòng Trung ương Đảng mà cả hệ thống chính trị của cả nước. Trong thời gian tới, nhiệm vụ hàng đầu và thường xuyên của Đảng bộ là làm thật tốt công tác chính trị tư tưởng. Đảng ủy và các cấp ủy cần chủ động và nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp với Lãnh đạo Cơ quan trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của mình, đáp ứng yêu cầu của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. 

Nhiệm vụ của Văn phòng đặc biệt quan trọng, vì đây là công tác rất hệ trọng, phức tạp liên quan đến việc tham mưu, phục vụ hoạt động của các cơ quan lãnh đạo và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng; liên quan đến các mặt của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, các hoạt động đối nội, đối ngoại của đất nước. Đảng bộ cần luôn sát cánh cùng Lãnh đạo Văn phòng nâng cao hơn nữa năng lực công tác, chất lượng nghiên cứu, tham mưu đề xuất đúng tầm với Đảng bộ cơ quan tham mưu chiến lược của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đảng bộ chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, tâm huyết với công việc, giỏi về chuyên môn, tinh thông về nghiệp vụ, nắm và xử lý thông tin chính xác, kịp thời, nâng cao tính chuyên nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên; tiếp tục xây dựng Đảng bộ đoàn kết, thực sự trong sạch, vững mạnh, phấn đấu trở thành đảng bộ tiêu biểu (kiểu mẫu) của Đảng bộ Khối.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 27 đồng chí./. 

(Theo ĐCSVN)

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,340.0023,680.00
THB676.68702.68
SGD17,391.4917,951.70
SEK2,217.802,312.25
SAR6,241.016,491.34
RUB293.01324.41
NOK2,202.822,296.64
MYR5,260.675,376.09
KWD76,611.4879,684.38
KRW17.4419.13
JPY177.60186.14
INR284.71296.13
HKD2,948.403,043.37
GBP28,325.1129,237.51
EUR24,935.4526,068.31
DKK3,338.253,466.52
CNY3,386.643,496.26
CHF25,212.8326,024.98
CAD16,828.7217,370.80
AUD15,423.5615,920.37
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG