The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị BCH lần thứ 14 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy
08/10/2018 - Lượt xem: 2147
Sáng 08/10, Sáng 08/10, tại hội trường 19-5 (Tp. Pleiku), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 14 (mở rộng). Ban Biên tập xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang.

 

Thưa các đồng chí đại biểu các ban đảng Trung ương,

Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,

Thưa các đồng chí dự Hội nghị,

Hôm nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 14 để đánh giá, cho ý kiến về: (1) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác 3 tháng cuối năm 2018; (2) Dự thảo quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề, thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật của Tỉnh ủy; (3) Dự thảo Kế hoạch đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV từ đầu nhiệm kỳ đến cuối năm 2018; (4) Báo cáo những công việc quan trọng Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã giải quyết từ sau Hội nghị lần thứ 13 đến Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa.

Thưa các đồng chí,

Năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết XV của Đảng bộ tỉnh; việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm vô cùng quan trọng, là cơ sở để Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và dự báo được tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh.

Để Hội nghị nhận định, đánh giá, làm cơ sở cho việc đề xuất những giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị những tháng cuối năm 2018 và để các đồng chí có cơ sở thảo luận thật kỹ, toàn diện những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, tôi xin nhấn mạnh, gợi ý thêm một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm 2018

- Việc thực hiện các chỉ tiêu cụ thể của tỉnh trong 9 tháng đầu năm; chỉ tiêu nào đạt, không đạt và tại sao? Các chỉ tiêu nào đạt - vượt - không đạt, tại sao? Trên cơ sở đó, dự báo khả năng thực hiện chỉ tiêu nhiệm kỳ đại hội của tỉnh và trong năm 2018.

- Đánh giá, làm rõ những khó khăn trong sản xuất nông nghiệp? Việc xây dựng nông thôn mới, xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; việc thực hiện cánh đồng lớn ở một số địa phương.

- Chỉ rõ những hạn chế trong việc triển khai một số chương trình, dự án trong sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Hạn chế trong công tác nào, khâu nào?

- Tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo về quản lý, bảo vệ rừng, đã gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác này, tuy nhiên tình trạng phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép ở một số địa phương vẫn còn diễn ra.

- Làm rõ những bất cập trong thực hiện công tác quản lý theo quy hoạch; quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, bất cập ở đâu? khâu nào?

- Làm rõ nguyên nhân một số dự án đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước vẫn chậm hoàn thành thủ tục; công tác giải phóng mặt bằng còn vướng mắc; giải ngân vốn chưa đạt yêu cầu. Một số dự án kêu gọi đầu tư chậm triển khai thực hiện và kéo dài. Một số doanh nghiệp được tỉnh giao đất, cho thuê đất nhưng chưa tiến hành triển khai dự án...v.v....

- Công tác cải cách hành chính chưa được cải thiện (năm sau giảm 25 bậc so năm trước). Đề nghị các ngành chuyên môn đánh giá nguyên nhân? Tại sao giảm và giảm ở đâu, ngành nào?

- Đánh giá thực chất việc thực hiện công tác giảm nghèo? Triển khai các chương trình giảm nghèo? Việc thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 12/4/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về giảm nhanh và bền vững tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đến năm 2025.

- Đánh giá tình trạng hoạt động tín dụng đen, hoạt động tội phạm, các vấn đề phức tạp khác trên địa bàn tỉnh trong thời gian gần đây?

- Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng và dư luận xã hội hiệu quả chưa cao, có lúc chưa kịp thời. Việc định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên như thế nào? Trong thời gian gần đây có hiện tượng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đăng tải, chia sẻ, bình luận những nội dung liên quan đến trật tự an toàn xã hội.

- Đánh giá hiệu quả, tiến độ việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kết luận số 34-KL/TW, ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng về hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản khác của tỉnh trong công tác này.

- Đánh giá những mặt hạn chế của một số cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác dân vận, nhất là công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước. Đi cơ sở xử lý giải quyết công việc ở cơ sở; tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với nhiệm vụ được giao.

- Hoạt động của mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp có nơi vẫn còn mang tính hành chính, chưa sâu sát. Một số nhiệm vụ trọng tâm, nội dung chỉ đạo của tỉnh chưa được quán triệt, thực hiện tốt ở cấp cơ sở. Công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tuy được triển khai nhưng hiệu quả chưa cao, nhất là hoạt động phản biện xã hội.

Đề nghị các đồng chí bám sát nội dung chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong thời gian qua, nhất là Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Tỉnh ủy về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018 và từ tình hình thực tiễn của tỉnh, ngành, địa phương, đơn vị để phân tích kỹ tình hình, chỉ rõ những kết quả đạt được; nêu rõ những vấn đề mới nảy sinh, những hạn chế chưa được khắc phục, từ đó đưa ra các giải pháp để chỉ đạo quyết liệt trong thời gian đến. Riêng các huyện ủy, thị ủy, thành ủy báo cáo thêm các nội dung quan trọng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tại các buổi làm việc ở địa phương trong năm 2018.

2. Về Dự thảo quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề, thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật của Tỉnh ủy

Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Trung ương và tình hình thực tế của địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tham mưu Dự thảo quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề, thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật của Tỉnh ủy (thay thế Quyết định số 601- QĐ/TU, ngày 11 tháng 7 năm 2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV)), đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ nghiên cứu, tham gia ý kiến cụ thể để thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

3. Dự thảo Kế hoạch đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV từ đầu nhiệm kỳ đến cuối năm 2018

Đây là kế hoạch quan trọng, nhằm rà soát những kết quả lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian qua, nhất là các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể mà Nghị quyết đã đề ra, từ đó có những giải pháp, nhiệm vụ tiếp tục phát huy các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đạt hoặc vượt; đồng thời, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đối với chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt hoặc khó đạt trong nhiệm kỳ.

Thưa tất cả các đồng chí,

Thời gian Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng chỉ diễn ra 01 ngày với những nội dung quan trọng; tôi đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí đại biểu với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, tập trung thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện và có nhiều ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn bản để Hội nghị đạt kết quả.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV.

Xin cảm ơn!

-----

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG