Xe tăng của Quân giải phóng húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập hồi  11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975- Ảnh tư liệu
 

Thắng lợi của đường lối đúng đắn của Đảng ta

Thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta (1954 - 1975) để lại cho dân tộc ta nhiều bài học vô giá, không chỉ có ý nghĩa đối với chúng ta hôm nay, mà còn với cả mai sau. Thắng lợi đó là thành quả của một loạt nhân tố, nhưng nguồn gốc của mọi nhân tố ấy chính là chúng ta đã quan tâm chăm lo xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Biểu hiện rõ nét nhất chính là Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nắm chắc so sánh thế và lực giữa ta và địch, nắm vững phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, đề ra đường lối kháng chiến độc lập, tự chủ, đúng đắn, sáng tạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả đường lối đó. Đặc điểm lớn nhất và cũng là nét độc đáo của cách mạng nước ta từ tháng 7-1954 đến tháng 5-1975, đó là Đảng ta đã thực hiện đường lối chính trị, đường lối quân sự độc lập, tự chủ, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng: cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân ở miền Nam và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

 Tháng 01/1959, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng họp Hội nghị (mở rộng) lần thứ 15, đã chỉ ra con đường phát triển của cách mạng Việt Nam ở miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân; ngoài ra không có con đường nào khác nhằm giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, thống nhất đất nước.

Đường lối đúng đắn đó của Đảng đã tạo ra tinh thần khí thế mới, trở thành động lực to lớn thúc đẩy cách mạng miền Nam vững bước tiến lên. Mở đầu là phong trào Đồng khởi vào cuối năm 1959, sau đó nhanh chóng phát triển thành cao trào Đồng khởi trên khắp miền Nam. Đây là cơ sở quan trọng để quyết định đưa cách mạng miền Nam chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công. Tiếp sau Nghị quyết 15 đó là Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng toàn quốc lần thứ III (9-1960), đã hoàn chỉnh đường lối cách mạng Việt Nam ở Miền Nam. Với đường lối ấy chúng ta đã giành thắng lợi trên các mặt trận chính trị, quân sự, ngoại giao… buộc đế quốc Mỹ phải ký kết hiệp định Pa-ri (27/1/1973), quân đội viễn chinh Mỹ rút khỏi miền Nam Việt Nam (29/3/1973). Tiếp đến Hội nghị Trung ương lần thứ 21 (khoá III) họp hai đợt (đợt I từ ngày 19/6 đến ngày 6/7/1973, đợt II từ ngày 1/10 đến ngày 4/10/1973) đã khẳng định và củng cố quyết tâm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trong thời gian sớm nhất.

Quán triệt đường lối chính trị đúng đắn đó, triển khai vào thực tế chiến trường, Đảng ta đặc biệt coi trọng và phát huy hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội, trong đó nhấn mạnh nhân tố chính trị tinh thần “tư tưởng không thông, đeo bình tông không nổi”, làm cho lực lượng tinh thần thâm nhập vào lực lượng vật chất trở thành lực lượng vật chất to lớn trước, trong và sau mỗi trận đánh. Công tác đảng, công tác chính trị đã tập trung quán triệt nhiệm vụ cấp trên, xây dựng quyết tâm chiến đấu, tăng cường bản lĩnh chính trị thể hiện ý trí quyết tâm cao, vượt qua khó khăn nhằm giành thắng lợi trong từng trận và cả chiến dịch.

Công tác đảng, công tác chính trị đã trực tiếp định hướng tư tưởng bộ độị. So sánh ta và địch lúc đó cho thấy Mỹ có tiềm lực kinh tế và tiềm lực quân sự hùng mạnh nhất thế giới, ta vừa thoát khỏi chiến tranh chống thực dân Pháp, kinh tế nghèo nàn lạc hậu, trang bị vũ khí thô sơ, nhưng chúng ta có niềm tin vào chiến thắng chính nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đồng thời công tác đảng, công tác chính trị biết khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, yêu quê hương, sức mạnh ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất của đồng bào miền Nam. Qua đó, tạo động lực chính trị - tinh thần to lớn cho đồng bào và chiến sĩ cả nước trong cuộc đọ sức quyết liệt với kẻ thù xâm lược. Với tinh thần “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, “nhằm thẳng quân thù mà bắn”, “xe chưa qua nhà không tiếc”, “một người làm việc bằng hai”, “tất cả vì miền Nam ruột thịt”…Và rồi sức mạnh ấy trở thành vô địch “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”.

 Chú trọng công tác tổ chức, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức, mà hạt nhân là xây dựng “chi bộ 4 tốt” ở miền Bắc, “3 tốt” ở miền Nam. Tăng cường rèn luyện đảng viên gắn với rèn luyện cán bộ, xây dựng đội ngũ đảng viên, cấp ủy, cán bộ chính trị các cấp trung thành với sự nghiệp của Đảng, của dân, cần cù, dũng cảm, sáng tạo, gương mẫu, không ngại khó khăn gian khổ, luôn đi đầu trong chiến đấu và công tác, tiên phong gương mẫu nêu gương trước quần chúng. Nhiều tấm gương tài năng tiêu biểu, điển hình xuất hiện trên các lĩnh vực kinh tế, quân sự, ngoại giao đã góp phần cổ vũ động viên quân và dân ta chiến đấu giành thắng lợi.

Đặc biệt, Đảng ta hết sức chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược có đủ “tâm”, đủ “tầm” và kinh nghiệm chỉ đạo tác chiến. Trong thực tiễn đã xuất hiện nhiều cán bộ cấp cao, những vị tướng tư lệnh, chính uỷ, chỉ huy các đơn vị trên chiến trường đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, xông xáo, quyết đoán có bản lĩnh chính trị vững vàng, tài thao lược quyết đoán giành chiến thắng. Đã có nhiều vị tướng tài giỏi kẻ thù chỉ cần nghe thấy tên thôi cũng nể phục đầu hàng. Hình ảnh các vị chỉ huy các trận đánh đã để lại cho chúng ta nhiều bài học vô giá tấm gương sáng về lòng quả cảm, thông minh tài giỏi, tình đồng chí, sự hy sinh quên mình vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Ngày nay nhắc đến tên chiến dịch, tên các vị chỉ huy là nhiều người không quên thành tích công lao và tài năng của họ, có những con người, trận đánh trở thành huyền thoại, họ mãi mãi được lịch sử tôn vinh và dân tộc ghi danh. Đây là bài học rất quan trọng có ý nghĩa quan trọng trong tình hình hiện nay.

Có thể nói, công tác xây dựng đảng, đã cùng với các mặt công tác khác đã thực sự làm cho đường lối đúng đắn, sáng tạo của Đảng đi vào thực tiễn chiến đấu của quân và dân ta, tạo nên sức mạnh chính trị - tinh thần to lớn, nhất là trong những thời điểm bước ngoặt, có tính quyết định như cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Xây dựng Đảng theo tinh thần chiến thắng 30/4

Phát huy tinh thần chiến thắng 30/4, bài học thành công về xây dựng Đảng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đứng trước những khó khăn thách thức hiện nay một lần nữa Đảng ta tiếp tục quan tâm và nhấn mạnh đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn đảng, đây là nhiệm vụ có ý nghĩa then chốt sống còn đối với chế độ ta. Tiếp tục kiên định đường lối, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ vững bản chất giai cấp công nhân và củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Từ Đại hội XII của Đảng đến nay, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng đã thu được những kết quả quan trọng; Đảng ta đã ban hành nhiều qui định, hướng dẫn về đánh giá, qui hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, qui hoạch, luân chuyển cán bộ, về kiểm tra giám sát, kỷ luật trong đảng; về xây dựng chiến lược cán bộ… nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác cán bộ, quản lý đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương từ đầu nhiệm kỳ đã tiến hành tới 24 kỳ họp. Sau các kỳ họp có thông cáo báo chí kịp thời, rõ ràng, đáp ứng được yêu cầu công tác xây dựng Đảng, sự quan tâm của xã hội và kỳ vọng của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Đây là quá trình dân chủ, công khai, minh bạch, là bước tiến, đổi mới quan trọng trong công tác kiểm tra của Đảng và hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Mỗi một kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát đi đã tạo sức hút và hiệu ứng lớn đối với toàn xã hội, người dân phần nào được giải tỏa những bức xúc bấy lâu về những việc “ngang tai trái mắt” trước những việc “chạy”, “cả họ làm quan”, “bổ nhiệm thần tốc”, “bổ nhiệm nợ tiêu chuẩn” những “biệt phủ”, “quan tham”, “sân sau” cuộc sống xa hoa, lợi ích nhóm rút ruột ngân sách Nhà nước... của một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức.

Đã có không ít cán bộ tha hóa biến chất, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, ngay hôm qua còn là anh hùng ngày hôm nay trở thành phạm tội, bị vạch mặt, chỉ tên; nhiều cán bộ sai phạm bị xử lý hoặc đang đứng dưới “thanh bảo kiếm” của kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước. “Một bộ phận không nhỏ” cán bộ hư hỏng không còn là khái niệm chung chung trong văn bản nay đã dần bị phơi bày, lộ diện ra trước công luận, được xác định địa chỉ, danh tính rõ ràng.

Có thể nói việc xử lý kỷ luật một số cán bộ cấp cao đương chức, thậm chí có cán bộ nghỉ hưu, cán bộ ở cơ quan bảo vệ pháp luật… là minh chứng cụ thể cho quan điểm không có chuyện “hạ cánh an toàn” không có “vùng cấm” trong xử lý các vụ tham nhũng, được khẳng định rõ trong các nghị quyết của Đảng. Tinh thần thượng tôn pháp luật cũng được nêu cao trong quá trình làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, khẳng định nguyên tắc: Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Những việc làm trên của Đảng trong thời gian qua góp phần quan trọng vào sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng.

Với tinh thần khí thế chiến thắng 30/4, để xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đáp ứng với yêu cầu của tình hình mới, nhất là hiện nay những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, trước sự cám dỗ về tiền, vật chất…đang đặt ra yêu cầu rất cao với đội ngũ cán bộ, đảng viên. Bởi trước kia những nỗi đau và sự tàn khốc của chiến tranh là quá lớn, giữa sự sống và cái chết mà những cán bộ đảng viên chúng ta dám nhận về mình, sẵn sàng hy sinh cho đất nước được độc lập tự do… nhưng trong nền kinh tế thị trường hiện nay nếu không tiếp tục rèn luyện sẽ bị cám dỗ, lôi kéo, mua chuộc sa vào con đường phạm tội.

Do đó, các cấp ủy đảng, đảng viên từ Trung ương đến cơ sở phải làm tốt hơn nữa công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII. Trước hết, cần tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn chỉnh và ban hành các qui định, hướng dẫn… của Đảng nhằm điều chỉnh hoạt động của tổ chức Đảng, đảng viên nhất là công tác sinh hoạt đảng và công tác cán bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng phải thực sự là công bộc của dân, quan tâm đến nguyện vọng và lợi ích chính đáng của người dân; nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu, tự phê bình và phê bình; nâng cao bản lĩnh chính trị; vượt qua cám dỗ về tiền, vật chất; khắc phục và chống mọi biểu hiện quan liêu, xa rời quần chúng, “lợi ích nhóm”, mất đoàn kết nội bộ... Thường xuyên học tập rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng trong mọi hoàn cảnh, dám ủng hộ cái đúng đấu tranh với cái sai giữ vững khí chất của người cách mạng.

Đồng thời, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tích cực đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng và đường lối của Đảng, giữ vững sự lãnh đạo của Đảng.

Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI và khóa XII gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Với tinh thần tự soi, tự sửa đối chiếu 27 biểu hiện xem mình đang có khuyết điểm gì để đề ra kế hoạch khắc phục sửa chữa. Đây là những yêu cầu rất quan trọng trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng./.

(Theo ĐCSVN)