21/06/2018 - Lượt xem: 2183
Trong quý II năm 2018, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh đã có nhiều cố gắng tập trung thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo kế hoạch.

Theo đó, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hộ tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả phương châm “Hằng tuần có 04 ngày làm việc ở cơ quan, 01 ngày làm việc ở cơ sở”; triển khai thực hiện Kế hoạch số 120-KH/TU, ngày 19 tháng 3 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Tiếp tục quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bước đầu có sự đầu tư, sáng tạo trong cách thức tổ chức các hoạt động. Việc chỉ đạo điểm đối với các xã H’ra, huyện Mang Yang, xã An Thành, huyện Đak Pơ, thôn Plei Pông, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện được quan tâm thực hiện. Công tác xây dựng tổ chức, phát triển đoàn viên, hội viên mới được chú trọng. 

Tuy nhiên, hoạt động của mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp còn biểu hiện mang tính hành chính, chưa sâu sát; triển khai thực hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn, chỉ đạo của tỉnh, một số đơn vị chưa có sự chủ động, sáng tạo, phù hợp với tình hình tại địa phương, nên còn mang tính hình thức, hiệu quả còn thấp. Một số nhiệm vụ trọng tâm, chủ trương lớn năm 2018 của tỉnh chỉ đạo chưa được quán triệt, thực hiện tốt ở cấp cơ sở. Công tác phối hợp với chính quyền ở một số địa phương để triển khai các hoạt động chưa thường xuyên. Việc phát huy quyền làm chủ của đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền chưa thường xuyên và thiếu sự chủ động. Việc nghiên cứu văn bản pháp luật để giải đáp chế độ chính sách và hướng dẫn hỗ trợ công đoàn cơ sở trong việc tổ chức Hội nghị người lao động và thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể còn hạn chế. Các kiến nghị, đề xuất giải quyết của các cấp hội nông dân mới chỉ mang tính hình thức bằng miệng, chưa thể hiện được bằng văn bản.

Tại Hội nghị giao ban quý II, ngoài các nhiệm vụ thường xuyên theo kế hoạch công tác, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh đã thống nhất tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến như: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); tổ chức phổ biến, quán triệt Kế hoạch số 131-KH/TU, ngày 29 tháng 5 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03 tháng 10 năm 2017 của Ban Bí thư ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy “Hằng tuần có 04 ngày làm việc ở cơ quan, 01 ngày làm việc ở cơ sở”.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm việc với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

Trên cơ sở chương trình công tác của đơn vị, cần gắn với các nội dung nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua, nghiên cứu, xây dựng được nhiều mô hình mới, cách làm hay, nhất là những nội dung cụ thể trong xây dựng đô thị văn minh, phong trào thi đua lao động - sản xuất giỏi... để nhân ra diện rộng. Đẩy mạnh công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp tục triển khai các nội dung trọng tâm đã xác định đối với xã An Thành, huyện Đak Pơ, xã H’ra, huyện Mang Yang và thôn Plei Pông, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, góp phần xây dựng, củng cố tổ chức vững mạnh; vận động, tuyên truyền trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân giúp đỡ, hỗ trợ thôn Plei Hek, xã Chư A Thai trong việc di dời, bố trí lại dân cư của thôn.

Tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh gắn với triển khai nội dung Công văn số 945/SNNPTNT-VPNTM, ngày 31 tháng 5 năm 2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn một số nội dung về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số để nghiên cứu, giúp thôn Plei Pông và thôn Plei Hek, xã Chư A Thai hoàn thành các tiêu chí làng nông thôn mới. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung giám sát năm 2018, triển khai thực hiện nội dung phản biện xã hội năm 2018 theo Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị khi được Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 120-KH/TU, ngày 19 tháng 3 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Các đơn vị chưa xây dựng xong Đề án cần sớm hoàn thành chuyển về Ban Tổ chức Tỉnh ủy để có ý kiến trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến. Thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp hoạt động giữa Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh với Ủy ban nhân dân tỉnh; đối với các đơn vị chưa ký kết Chương trình phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, khẩn trương xây dựng, tiến hành ký kết và triển khai thực hiện; chủ động đăng ký làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Bài, ảnh: Bảo Hân

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,340.0023,680.00
THB677.27703.30
SGD17,429.4817,990.91
SEK2,227.672,322.54
SAR6,241.016,491.34
RUB294.38325.92
NOK2,213.962,308.25
MYR5,261.865,377.30
KWD76,611.4879,684.38
KRW17.5419.24
JPY176.72185.22
INR285.06296.50
HKD2,948.323,043.29
GBP28,410.7229,325.87
EUR25,058.0726,196.51
DKK3,355.393,484.32
CNY3,410.783,521.18
CHF25,251.3426,064.73
CAD16,875.3517,418.93
AUD15,449.0115,946.65
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG