20/09/2020 - Lượt xem: 1836
Những năm qua, công tác dân vận các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh có nhiều đổi mới, chuyển biến rõ nét. Nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là các cơ quan chính quyền về công tác dân vận được nâng lên.

Các cấp, các ngành đã gắn nội dung công tác dân vận với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân trước khi quyết định các vấn đề liên quan đến cuộc sống người dân; quyền làm chủ của người dân ngày càng được phát huy. Công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đảm bảo quốc phòng, an ninh; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và phát huy; việc phối hợp giữa chính quyền với mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện công tác dân vận được tăng cường.

Cùng với những kết quả đạt được tích cực, một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước; có nơi xem công tác dân vận là nhiệm vụ của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, hòa giải một số nơi hiệu quả chưa cao. Công tác cải cách hành chính chưa thật sự đáp ứng yêu cầu giải quyết công việc của tổ chức, công dân; một số cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước khi thực thi công vụ chưa tận tình, chu đáo trong việc hướng dẫn, giải thích cho người dân hoặc chưa sâu sát cơ sở, xem nhẹ công tác vận động, thuyết phục, có lúc, có nơi còn biểu hiện quan liêu, nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân. Phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” chưa được phát huy tối đa, nhất là trong việc lấy ý kiến nhân dân khi xây dựng, triển khai đề án, dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội còn hình thức...

Chính quyền các cấp tăng cường đối thoại để lắng nghe ý kiến nhân dân. Ảnh: H.B

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dân vận, thời gian đến, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác dân vận; trọng tâm là Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25 tháng 02 năm 2010 của Bộ Chính trị về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Kết luận 114-KL/TW và Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, là một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm đối với tập thể và cá nhân. Tăng cường công tác cải cách hành chính. Thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch thủ tục hành chính theo quy định. Chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ; xây dựng và thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nói ít, làm nhiều, làm có hiệu quả”. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho nhân dân. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác hòa giải trong nội bộ nhân dân.

Tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan nhà nước với mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Tạo điều kiện thuận lợi để mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt công tác khen thưởng, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực…

Huy Bảo

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,330.0023,670.00
THB676.39702.38
SGD17,452.2918,014.46
SEK2,251.132,347.00
SAR6,238.856,489.10
RUB290.75321.91
NOK2,221.392,316.00
MYR5,265.585,381.10
KWD76,654.0279,728.68
KRW17.6519.36
JPY176.63185.12
INR285.28296.73
HKD2,947.373,042.31
GBP28,514.2629,432.78
EUR25,262.5026,410.24
DKK3,384.023,514.06
CNY3,408.133,518.44
CHF25,298.5626,113.49
CAD16,919.9917,465.02
AUD15,585.8216,087.88
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG