25/07/2021 - Lượt xem: 1767
Thời gian qua, cấp ủy các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác dân tộc và chính sách dân tộc để tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng.

Các chế độ, chính sách, chương trình phát triển kinh tế - xã hội được thực hiện tốt, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Văn hóa truyền thống của các dân tộc được bảo tồn, phát huy. Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng nâng cao về chất lượng. Đoàn kết giữa các dân tộc tiếp tục được củng cố. Hệ thống chính trị ở cơ sở được tăng cường, đội ngũ cán bộ được kiện toàn; quốc phòng, an ninh, chính trị được giữ vững, ổn định... góp phần ngăn chặn các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc để phá hoại khối đại đoàn kết, gây mất ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, một số cấp ủy, chính quyền, đơn vị, địa phương nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác dân tộc, việc thực hiện các chính sách dân tộc có lúc, có nơi chưa được quan tâm đúng mức. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ở một số địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn; tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo và nguy cơ tái nghèo cao, thiếu những giải pháp lâu dài cho công tác giảm nghèo và tạo sinh kế bền vững cho người dân. Công tác vận động quần chúng của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có nơi còn hạn chế.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và từng bước khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác dân tộc; đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Công văn số 470-CV/TU để chỉ đạo, yêu cầu các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện tốt Kết luận 65-KL/TW, các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc gắn với thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, đảm bảo thực chất, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thường xuyên rà soát, lồng ghép thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và phát huy tiềm năng, lợi thế, tinh thần tự lực của đồng bào dân tộc thiểu số một cách toàn diện. Tập trung giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức thiết, liên quan đến đời sống đồng bào dân tộc thiểu số. Quan tâm chăm lo đào tạo nghề, tạo việc làm, nâng cao hiệu quả và mở rộng vốn tín dụng ưu đãi đối với các dự án phát triển sản xuất, kinh doanh.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời, cụ thể hóa Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2030 phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số.

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; hình thành và phát triển các vùng chuyên canh cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao phù hợp với điều kiện của từng địa phương và quan điểm, quy hoạch phát triển chung của tỉnh. Quan tâm giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, nhà ở, nước sinh hoạt và tranh chấp, khiếu kiện về đất đai; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và quy hoạch, bố trí, sắp xếp ổn định dân cư. Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Nâng cao đời sống vật chất và văn hóa, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số được tỉnh Gia Lai chú trọng

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh gắn với Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”; tuyên truyền, vận động nhân dân đấu tranh, ngăn chặn hoạt động “tín dụng đen” theo tinh thần Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 14 tháng 6 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ngăn chặn hoạt động mua nợ hàng hóa, vay tiền lãi suất cao trên địa bàn tỉnh.

Triển khai đồng bộ các chính sách, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo đối với vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Duy trì và nâng cao kết quả xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở. Nâng cao chất lượng và mở rộng hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú. Chú trọng bảo tồn và phát huy có hiệu quả giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, nhất là du lịch cộng đồng. Phát huy vai trò làm chủ của đồng bào trong xây dựng đời sống văn hóa, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, bài trừ mê tín dị đoan. Tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của người dân để hạn chế nạn tự tử, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống y tế cơ sở, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ban đầu của nhân dân. Tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ y tế, khám, chữa bệnh thông qua chính sách bảo hiểm y tế. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách về dân số và phát triển các chương trình tiêm chủng mở rộng, phòng, chống suy dinh dưỡng ở trẻ em. Quan tâm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế; đào tạo, thu hút, bố trí, sử dụng cán bộ y tế có trình độ chuyên sâu là người đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương.

Tập trung xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết những mâu thuẫn ngay từ cơ sở, kiên quyết không để xảy ra các “điểm nóng”, “điểm phức tạp” về an ninh trật tự. Tăng cường quan hệ hợp tác, đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân vùng biên giới.

Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân theo quy định pháp luật. Đấu tranh với các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Kiên quyết đấu tranh và từng bước xóa bỏ các loại “tà đạo”, “đạo lạ” xuất hiện và thâm nhập vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tiếp tục đấu tranh xóa bỏ tổ chức phản động FULRO, “Tin lành Đê Ga”. Phát huy có hiệu quả vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, đội ngũ cán bộ cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chú trọng công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số. Quan tâm phát triển nguồn nhân lực và quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số; có giải pháp cụ thể, hiệu quả đảm bảo tỷ lệ cán bộ dân tộc thiểu số nói chung và cán bộ nữ dân tộc thiểu số nói riêng của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị các cấp phù hợp với tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số của địa phương.

Phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động và triển khai thực hiện các chương trình, hoạt động đến tận thôn, làng, khu dân cư. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; mở rộng hoạt động của các mô hình tự quản tại cộng đồng dân cư. Kịp thời biểu dương, tôn vinh, động viên người có uy tín tiêu biểu trong cộng đồng các dân tộc thiểu số có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhằm tạo sự lan tỏa trong đời sống xã hội.

Nguyễn Đông

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,410.0023,750.00
THB674.36700.57
SGD17,316.6017,881.91
SEK2,218.932,314.40
SAR6,253.306,506.85
RUB289.29320.43
NOK2,159.162,252.07
MYR5,208.255,324.76
KWD76,624.3179,731.23
KRW17.2818.95
JPY175.90184.43
INR284.14295.67
HKD2,957.313,053.85
GBP28,399.3229,326.43
EUR24,828.5325,967.46
DKK3,326.683,455.96
CNY3,387.393,498.50
CHF24,905.6325,718.68
CAD16,938.4417,491.41
AUD15,488.8515,994.49
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG