The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Tạo mọi điều kiện thúc đẩy doanh nghiệp phát triển(*)
04/04/2019 - Lượt xem: 1886
Chiều 03/4, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 (mở rộng) đã diễn ra phiên bế mạc. Đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã có bài phát biểu bế mạc quan trọng. Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu bế mạc trên.

 

Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,

Thưa các đồng chí dự Hội nghị,

Sau một ngày làm việc khẩn trương, Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Các đồng chí đại biểu dự Hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận, góp nhiều ý kiến có chất lượng vào việc đánh giá nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác quý I năm 2019 và các dự thảo văn bản trình tại Hội nghị.

Để kết thúc Hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin khái quát, làm rõ thêm một số vấn đề để thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong thời gian đến.

1. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quý I và nhiệm vụ công tác quý II năm 2019

Dự thảo báo cáo đã phân tích, làm rõ những kết quả đạt được và hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ công tác quý I năm 2019. Trên cơ sở đó, tôi đề nghị các cấp ủy, chính quyền, sở, ban, ngành của tỉnh tiếp tục tư duy, sáng tạo, bám sát nội dung các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, nhất là Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Tỉnh ủy về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Một là, các cấp ủy, chính quyền xác định và phát huy các tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương để chỉ đạo khai thác một cách hiệu quả. Đôn đốc triển khai các chương trình, dự án trong lĩnh vực nông nghiệp.

Tập trung theo dõi, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất vụ đông - xuân; triển khai hướng dẫn sản xuất vụ mùa năm 2019. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh hại cây trồng và vật nuôi, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với hạn hán.

Những tháng còn lại tăng cường quản lý, bảo vệ rừng và phòng, chống cháy rừng trong mùa khô. Kiên quyết thu hồi diện tích đất lâm nghiệp mà người dân lấn chiếm. Triển khai các biện pháp để đảm bảo thực hiện đạt kế hoạch trồng mới rừng trong năm 2019.

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tập trung huy động các nguồn lực, lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, dự án để hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới; tăng cường các giải pháp để bảo đảm hỗ trợ các xã khó khăn có số tiêu chí đạt còn thấp; phấn đấu đến cuối năm 2020, huyện Kbang đạt chuẩn nông thôn mới.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp ở tất cả các lĩnh vực, đẩy nhanh tiến độ đầu tư. Hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Nam Pleiku và sớm đầu tư các dự án vào Khu công nghiệp. 

Đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các thủ tục, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để có mặt bằng sạch giao cho đơn vị thi công, kiên quyết không để kéo dài việc giao vốn, chậm triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2019; tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, như: Đường liên huyện Chư Păh - Ia Grai - Đức Cơ - Chư Prông, đường nội thị thành phố Pleiku, hệ thống thủy lợi Hồ chứa nước Plei Thơ Ga, thủy lợi Hồ Tầu Dầu v.v... Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác thu ngân sách; thu hồi kịp thời các khoản sai phạm phát hiện qua kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; có giải pháp giảm nợ đọng thuế.

- Hai là, tiếp tục triển khai thực hiện tốt năm học 2018 - 2019 ở các cấp học. Nâng cao năng lực, chất lượng khám, chữa bệnh; thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Chú trọng công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.

 Tăng cường các hoạt động thông tin, truyền thông, văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh. Quan tâm trùng tu, tôn tạo, phục chế nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa các địa điểm liên quan đến di tích lịch sử Tây Sơn Thượng Đạo. Cùng với đó từng bước đầu tư các di tích, tiếp tục nghiên cứu củng cố tài liệu khoa học để tiếp tục lập hồ sơ đề nghị công nhận di tích cấp Quốc gia đặc biệt và là khu du lịch trọng điểm Quốc gia theo Thông báo số 45/TB-VPCP, ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai.

- Thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, tập trung chỉ đạo giảm nghèo theo chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra. Đẩy mạnh thực hiện công tác tư vấn, giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động.  

- Tiếp tục đẩy mạnh tấn công trấn áp tội phạm; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời hoạt động nhen nhóm phục hồi FULRO, “Tin lành Đê Ga”, vượt biên; tăng cường đấu tranh, triệt phá  tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê. Các cơ quan tư pháp nâng cao tiến độ, hiệu quả và chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, bảo đảm xử lý, thi hành các vụ án kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật; không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

- Ba là, tiếp tục đổi mới phương thức học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Tập trung nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Triển khai thực hiện các giải pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; thực hiện tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên gắn với xây dựng chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy. Tiếp tục rà soát phục vụ công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, kết nạp đảng viên.

Nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các chủ trương, giải pháp, quy định của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc; kiên quyết xử lý triệt để, đúng pháp luật các hành vi tham nhũng; đôn đốc thực hiện nghiêm túc các kết luận, quyết định xử lý sau kiểm tra, thanh tra, kiểm toán.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chủ động nắm chắc tình hình ở các địa phương, đơn vị, nhất là đơn tố cáo, khiếu nại và những vấn đề liên quan. Triển khai có hiệu quả Chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó, chú trọng triển khai các cuộc kiểm tra, giám sát tiến hành trong quý II năm 2019.

- Bốn là, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh chủ động triển khai thực hiện tốt chương trình công tác của đơn vị mình đã đề ra năm 2019. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13 tháng 02 năm 2018 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 04 tháng 3 năm 2018 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về ngăn chặn tình trạng vay tiền, mua nợ hàng hóa, lãi suất cao trên địa bàn.

Triển khai thực hiện tốt hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, hội viên, nhân dân trong năm 2019. Đẩy mạnh công tác dân vận, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; hướng dẫn hộ nghèo tại các địa phương tham gia vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội và sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay để phát triển sản xuất, nâng cao đời sống cho người dân.

Tiếp tục chỉ đạo đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hội liên hiệp thanh niên các cấp đảm bảo tiến độ. Khẩn trương hoàn thành dự thảo Sổ tay Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Tóm lại, năm 2019 mới bước qua 01 quý còn 03 quý nữa là hết năm. Tôi đề nghị Ban Chấp hành quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo, cố gắng phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2012 - 2020 trong năm 2019.

2. Về việc thành lập các tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hội nghị thống nhất quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu, hoàn chỉnh quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

3. Về dự thảo các văn bản: Đa số các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đại biểu dự Hội nghị thống nhất cao với các dự thảo văn bản. Đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến tham gia tại Hội nghị để tu chỉnh, hoàn thiện tất cả các dự thảo văn bản và trình ký, ban hành.

Thưa các đồng chí,

Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV đã thành công tốt đẹp. Ngay sau Hội nghị này, đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội theo chức trách, nhiệm vụ và phạm vi trách nhiệm của mình, phát huy tinh thần đoàn kết nhất trí, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV. Chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn.

_________

(*) Tựa đề do Ban Biên tập đặt

 

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG