19/02/2021 - Lượt xem: 1322
Thời gian qua, thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo cụ thể hóa và triển khai tốt chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Hội đồng nhân dân tỉnh triển khai 179 đợt giám sát, khảo sát, tập trung giám sát một số lĩnh vực, như: Các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án đang triển khai trên địa bàn tỉnh, khảo sát một số vấn đề cử tri và dư luận xã hội quan tâm. Hoạt động tiếp xúc cử tri, lắng nghe ý kiến của nhân dân được duy trì thường xuyên; ý kiến, kiến nghị của cử tri được các cấp chính quyền tập trung giải quyết. Thông qua hoạt động giám sát, khảo sát, kịp thời phát hiện những vấn đề còn vướng mắc, bất cập, những khó khăn, hạn chế để kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành chính sách mới phù hợp với thực tiễn, đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của cử tri và nhân dân, nhất là các chính sách đối với đồng bào các dân tộc thiểu số.

Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp; ban hành văn bản số 1483/UBND-NL, ngày 11 tháng 4 năm 2016 về triển khai thực hiện Thông tri 01-TT/TU và Chỉ thị số 13/CT-UBND, ngày 18 tháng 7 năm 2017 về tăng cường công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp; tập trung làm chuyển biến nhận thức về công tác dân vận của chính quyền các cấp, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hằng năm, cụ thể hóa chủ trương của Đảng về công tác dân tộc bằng chương trình hành động, các cơ chế, chính sách phù hợp, tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế ­- xã hội, xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ định canh, định cư, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo. Nhờ đó, công tác giảm nghèo đạt nhiều kết quả quan trọng, tỷ lệ hộ nghèo từ 19,71% năm 2015 giảm còn dưới 4,5% vào cuối năm 2020; trong đó, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số từ 40,1% giảm còn dưới 6,25%.

Chính quyền huyện Chư Prông tiếp xúc, đối thoại với nhân dân là người dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức triển khai thực hiện  Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; cải cách thủ tục hành chính; từ năm 2016 đến tháng 6 năm 2020, tỉnh đã xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, được tích hợp tại Cổng dịch vụ công của tỉnh. Toàn tỉnh có 1.972 thủ tục hành chính, tất cả đều được cung cấp ở mức độ 2 (trong đó 325 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 150 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4). Thực hiện hiệu quả việc phát huy vai trò của người có uy tín, cốt cán tôn giáo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách, công nhận 995 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2023.

Các cấp chính quyền, sở, ban, ngành đều phân công lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác dân vận; tiếp tục đẩy mạnh nâng cao năng lực quản lý nhà nước, sửa đổi lề lối làm việc, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; quan tâm công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm của cán bộ, công chức; tăng cường chăm lo cải thiện và nâng cao đời sống cho nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, các đối tượng chính sách; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và giải quyết có hiệu quả những bức xúc của nhân dân. Tập trung đổi mới phương thức thực hiện công tác dân vận theo phương châm hướng về cơ sở; tăng cường tiếp xúc, đối thoại, vận động, thuyết phục trong giải quyết các vụ việc phát sinh trong nhân dân với tinh thần cầu thị, tôn trọng ý kiến của nhân dân.

Công tác dân vận của các đơn vị lực lượng vũ trang được đẩy mạnh, đã tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tham gia. Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, nhất là xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; huy động 8.217 cán bộ, chiến sĩ với 78.396 ngày công lao động giúp dân di dời, xây dựng hoàn chỉnh 246 căn nhà, 148 kho thóc, 87 chuồng bò; đào 213 hầm rút, 250 nhà vệ sinh; đào 64 móng nhà; đào và chôn 650 trụ bê tông, 37 trụ điện; lắp đặt 400 m đường dây điện; xây 02 bể chứa nước; xây mới 21 nhà tình nghĩa; đào lắp 650 m đường ống thoát nước; rào 2.910 m lưới B40; đào, trồng 2.285 cây cảnh trên các trục đường dân sinh và trường học; đổ 14,9 km đường bê tông; đổ bê tông sân trường 2.286 m2; sửa chữa 26,5 km đường liên thôn; nạo vét 14 km kênh mương… Tham gia công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, giúp dân phát triển sản xuất, giảm nghèo; giúp nhân dân 12.856 ngày công lao động chăm sóc, trồng trọt, thu hoạch vụ mùa; hỗ trợ 01 tấn gạo cứu đói giáp hạt trích từ quỹ “Hũ gạo vì người nghèo” của các cơ quan, đơn vị; phân bón 12.546 kg; hỗ trợ 79 con bò, 209 con heo; 95 con dê; 17.186 cây giống bời lời, 2.054 trụ tiêu, hỗ trợ vốn và giúp chăm sóc 03 ha cây cao su, 3.219 cây điều, 5.627 cây cà phê, hơn 3,6 ha lúa nước, 1.550 m2 vườn rau xanh; triển khai 6.874 ngày công giúp dân làm mới, sửa chữa nhà. Các cơ quan, đơn vị nhận giúp 128 hộ xóa đói, giảm nghèo, trong đó có 73 hộ thoát nghèo bền vững. Làm tốt việc tuyên truyền, vận động đồng bào định canh, định cư, xóa bỏ các tập tục lạc hậu, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, xây dựng thôn, làng văn hóa, tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Tổ chức 358 lần/3.218 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia hoạt động tuần tra, kiểm soát, chốt chặn dọc tuyến biên giới và nội địa; phát hiện, ngăn chặn 285 trường hợp có hoạt động vượt biên; ngăn chặn 29 vụ tuyên truyền đạo trái phép...

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội được triển khai tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng; bộ mặt nông thôn chuyển biến rõ rệt, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, đặc biệt ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; văn hóa truyền thống của các dân tộc được gìn giữ và phát huy. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, dự kiến đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 84 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới. Mạng lưới cơ sở giáo dục đào tạo tiếp tục mở rộng, chất lượng dạy và học được nâng lên, cơ sở vật chất ngày càng được quan tâm đầu tư. Mạng lưới y tế được củng cố và phát triển. Hệ thống thiết chế cơ sở đã có sự phát triển. Đến nay, toàn tỉnh có 01 Trung tâm Văn hóa tỉnh; 06 nhà văn hóa các ngành; 03 điểm vui chơi trẻ em cấp tỉnh; 221 nhà văn hóa cấp xã; 1.556 nhà văn hóa thôn, làng, tổ dân phố; 17 điểm vui chơi trẻ em cấp huyện; 221 điểm vui chơi trẻ em cấp xã; 14 nhà văn hóa huyện, 673 nhà sinh hoạt cộng đồng thôn, làng, tổ dân phố; 163 điểm bưu điện văn hóa xã. Các hoạt động văn hóa thể thao, thông tin và truyền thông hướng về cơ sở, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Công tác bảo tồn, bảo tàng và phát huy các giá trị di sản văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số được quan tâm gắn với phát triển du lịch địa phương và bảo vệ tài nguyên môi trường. Toàn tỉnh hiện có 22 di tích đã được xếp hạng, trong đó có 13 di tích quốc gia, 09 di tích cấp tỉnh; 03 di sản văn hóa phi vật thể được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Điển hình có các di tích quốc gia, như: Di tích Plei Ơi, Biển Hồ, Quần thể Tây Sơn Thượng đạo, Làng kháng chiến Stơr; Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong, huyện Kbang… Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo xây dựng một số địa danh lịch sử kháng chiến thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ ở một số địa phương có căn cứ cách mạng.

Những kết quả nêu trên cho thấy công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số thời gian qua đã được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và đã mang lại những kết quả rõ nét, tạo chuyển biến tích cực trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phương Anh

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,330.0023,670.00
THB676.39702.38
SGD17,452.2918,014.46
SEK2,251.132,347.00
SAR6,238.856,489.10
RUB290.75321.91
NOK2,221.392,316.00
MYR5,265.585,381.10
KWD76,654.0279,728.68
KRW17.6519.36
JPY176.63185.12
INR285.28296.73
HKD2,947.373,042.31
GBP28,514.2629,432.78
EUR25,262.5026,410.24
DKK3,384.023,514.06
CNY3,408.133,518.44
CHF25,298.5626,113.49
CAD16,919.9917,465.02
AUD15,585.8216,087.88
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG