18/08/2019 - Lượt xem: 1746
Đảng bộ thành phố hiện có 66 tổ chức cơ sở đảng gồm: 28 đảng bộ cơ sở và 38 chi bộ cơ sở. Toàn Đảng bộ thành phố có 315 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với tổng số đảng viên là 8.533 đồng chí. Trong đó: Đảng viên nữ: 3.362 đồng chí (chiếm 39,4%), đảng viên là người dân tộc thiểu số: 449 đồng chí (chiếm 5,3%), đảng viên trong các tôn giáo: 107 đồng chí (chiếm 1,3%), đảng viên dự bị: 238 đồng chí (chiếm 2,8%), đảng viên miễn công tác và sinh hoạt: 767 đồng chí (chiếm 9%).

Cùng với công tác củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, Đảng bộ thành phố luôn quan tâm đến công tác xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng và tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng từ thành phố đến cơ sở; nhất là chỉ đạo đảng ủy 23 xã, phường tăng cường công tác đánh giá, phân tích chất lượng quần chúng để xây dựng kế hoạch, rà soát, lập danh sách tạo nguồn kết nạp đảng viên; chú trọng bồi dưỡng, giúp đỡ, kết nạp vào Đảng những quần chúng ưu tú là người dân tộc thiểu số, đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, lực lượng thanh niên chuẩn bị nhập ngũ, phụ nữ, trưởng, phó các ban, ngành, tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở, lực lượng dân quân, công an viên, bộ đội xuất ngũ, giáo viên, cán bộ y tế, thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố. Trên cơ sở kết quả rà soát nguồn phát triển đảng hằng năm, các tổ chức cơ sở đảng lập danh sách đăng ký tham gia học các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thành phố đã mở 14 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 1.078 quần chúng ưu tú.

Với sự cố gắng của các cấp ủy đảng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thành phố đã phát triển được 627 đảng viên mới đạt 78,4% chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ. Trong đó, từ tháng 8/2015 đến cuối năm 2015 phát triển được 75 đảng viên mới; năm 2016 phát triển được 163 đảng viên mới, năm 2017 phát triển được 164 đảng viên mới, năm 2018 phát triển được 169 đảng viên mới và từ đầu năm 2019 đến nay phát triển được 56 đảng viên mới. Thành phố đã chú trọng công tác phát triển đảng viên ở địa bàn thôn, làng, tổ dân phố, nhằm tăng cường tỉ lệ đảng viên là người tại chỗ và không để “tái trắng” đảng viên và tổ chức đảng ở thôn, làng, tổ dân phố. Hiện nay, 100% thôn, làng, tổ dân phố có chi bộ độc lập; số chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy là 149/175, chiếm 85,1%, vượt 25,1% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XI đề ra. Tỷ lệ thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên 110/175, đạt 62,86%; bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, làng, tổ dân phố 11/175 người, chiếm 6,3%. Có 99,43% chi bộ khu dân cư có đủ số lượng đảng viên là người tại chỗ (chỉ còn 01 chi bộ không đủ đảng viên là người tại chỗ là thôn IaRốc xã Chư HDrông (làng Xã hội) có 03 đảng viên chính thức, 01 đảng viên dự bị, trong đó: có 02 đảng viên là người tại chỗ, 02 đảng viên từ nơi khác chuyển về). Thành phố đã phát triển được 236 đảng viên mới được kết nạp tại thôn, làng, tổ dân phố, chiếm 37,6% (dân tộc thiểu số 49 đồng chí, nữ 152 đồng chí, đoàn viên Đoàn thanh niên 139 đồng chí).

Ảnh minh họa

So với yêu cầu và chỉ tiêu Nghị quyết đề ra trong năm 2019 thì tỷ lệ phát triển đảng viên mới từ đầu năm 2019 đến nay mới phát triển được 56/160 đồng chí, chiếm 35%. Để góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Đảng bộ thành phố, trong đó có nhiệm vụ về phát triển đảng viên mới, ngày 26/6/2019, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Công văn số 1414-CV/TU để chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy tiến hành rà soát, lập danh sách quần chúng để bồi dưỡng, tạo nguồn, phát triển đảng viên; phân công cấp ủy viên, đảng viên thường xuyên giúp đỡ, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra công tác bồi dưỡng, tạo nguồn, phát triển đảng viên. Định kỳ hàng tháng, gắn với trực báo, hội nghị cấp ủy, chi bộ… Qua rà soát, hiện nay Đảng bộ thành phố có 305 quần chúng ưu tú trong danh sách nguồn phát triển đảng, trong đó ở khu dân cư là 132 quần chúng.

Thực tế hiện nay, nguồn kết nạp đảng viên của đảng bộ xã, phường chủ yếu dựa vào đội ngũ đoàn viên, thanh niên, hội viên, công chức, viên chức. Đối với các khu dân cư, công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên mới còn gặp nhiều khó khăn. Thanh niên có trình độ học vấn cao, nhận thức tốt đều đã đi làm việc, công tác ở các cơ, quan đơn vị và học tập tại các trường; số còn lại đang sinh hoạt tại khu dân cư hầu như trình độ thấp, nghề nghiệp không ổn định, thường đi làm ăn xa, nhận thức chính trị còn hạn chế, thiếu ý chí phấn đấu, ngại tham gia sinh hoạt các đoàn thể hoặc không mặn mà nên khó có thể bồi dưỡng trở thành quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng. Bên cạnh đó, những đối tượng khác đều đã lớn tuổi, chưa tốt nghiệp trung học cơ sở,... nên không đủ tiêu chuẩn để kết nạp, có nhiều trường hợp khó bố trí công tác hoặc tham gia công tác của địa phương nhưng không muốn vào đảng do sợ bị ràng buộc về nhiều mặt…

Để triển khai đồng bộ các quy định của trung ương, của tỉnh và thành phố trong việc nâng cao nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, nhất là tăng cường công tác kết nạp đảng viên mới ở khu dân cư. Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Trong đó yêu cầu: Thực hiện chặt chẽ, đúng quy định các khâu, các bước trong công tác kết nạp đảng viên. Phát triển đội ngũ đảng viên phải luôn đi đôi với củng cố tổ chức đảng, coi trọng chất lượng hơn số lượng. Chỉ đạo các cấp ủy cần quan tâm công tác tạo nguồn, phát hiện, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú bằng chương trình, kế hoạch cụ thể trong từng năm và nhiệm kỳ. Thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhất là trong lực lượng thanh niên về vấn đề xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay; thường xuyên rà soát nguồn, lập danh sách theo dõi, bồi dưỡng, phân công đảng viên kèm cặp, giúp đỡ quần chúng ưu tú. Thường xuyên chỉ đạo các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh việc tạo nguồn, giới thiệu; nhất là thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào hành động cách mạng của từng đoàn thể để phát hiện, giáo dục, bồi dưỡng những quần chúng ưu tú, giới thiệu cho Đảng. 

Gắn việc phát triển đảng viên mới với quy hoạch cán bộ, coi trọng việc phát hiện nguồn, bảo đảm thực hiện đúng quy trình, quy định. Chú trọng việc giao nhiệm vụ để thử thách quần chúng, phân công đảng viên có tín nhiệm theo dõi, giúp đỡ thực hiện nhiệm vụ, tạo điều kiện để quần chúng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác tạo nguồn và quy trình thực hiện công tác kết nạp đảng viên mới. Khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác tạo nguồn, giáo dục và kết nạp đảng viên mới, bảo đảm thực hiện đúng Điều lệ Đảng và nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên mới. Quan tâm kết nạp vào Đảng ở những chi bộ nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên, chi bộ có ít đảng viên. Các tổ chức chính trị - xã hội tích cực, chủ động trong việc phối hợp; tham mưu giúp cấp ủy thực hiện công tác phát triển đảng viên; thường xuyên rà soát, kịp thời bổ sung kế hoạch, biện pháp sát với yêu cầu thực tế đặt ra để thực hiện có hiệu quả. 

Nguyễn Hoàng

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,330.0023,670.00
THB676.39702.38
SGD17,452.2918,014.46
SEK2,251.132,347.00
SAR6,238.856,489.10
RUB290.75321.91
NOK2,221.392,316.00
MYR5,265.585,381.10
KWD76,654.0279,728.68
KRW17.6519.36
JPY176.63185.12
INR285.28296.73
HKD2,947.373,042.31
GBP28,514.2629,432.78
EUR25,262.5026,410.24
DKK3,384.023,514.06
CNY3,408.133,518.44
CHF25,298.5626,113.49
CAD16,919.9917,465.02
AUD15,585.8216,087.88
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG