25/10/2021 - Lượt xem: 1625
Nhìn lại 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ thành phố Pleiku đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc xây dựng kế hoạch của tập thể đã gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua yêu nước, hành động cách mạng, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi trong từng tổ chức đảng, từng cơ quan, đơn vị từ thành phố đến cơ sở. Ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp có nhiều chuyển biến tích cực trong thực hiện các quy định nêu gương; tác phong làm việc sâu sát cơ sở, gần gũi, lắng nghe; tăng cường đối thoại, kịp thời giải quyết những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền. Đã có nhiều mô hình, cách làm hay của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đóng góp quan trọng trong việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của thành phố trong thời gian qua.

Đặc biệt, việc xác định các nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị đã mang lại những kết quả rõ nét. Lựa chọn nội dung đột phá, xây dựng tiêu chí cụ thể, đảm bảo tính toàn diện là chủ trương, phương pháp mà Ban Thường vụ Thành ủy xác định trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Kế hoạch toàn khóa thực hiện 4 nội dung đột phá, đó là: (1) Đổi mới phương thức, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo; trọng tâm là nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố trong thời gian tới; (2) Quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; (3) Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; (4) Phát huy vai trò của nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Năm 2019, thực hiện 3 nội dung: (1) Tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp; (2) Phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; (3) Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là những vấn đề nổi cộm, bức xúc, được dư luận quần chúng quan tâm. Năm 2020, thực hiện 2 nội dung trọng tâm, đột phá đó là: (1) Đa dạng các hình thức tập hợp nhân dân và tập trung hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; (2) Đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền các cấp và phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”...

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo tích cực đổi mới nội dung sinh hoạt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện công tác chuyên môn; ban hành Kế hoạch số 108-KH/TU, ngày 13/2/2019 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới, trong đó chú trọng chỉ đạo các tổ chức đảng đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề. Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Thành ủy viên và chỉ đạo phân công cấp ủy viên cơ sở tham dự sinh hoạt các chi bộ trực thuộc, nhất là chi bộ khu dân cư. Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn nội dung tổ chức sinh hoạt chuyên đề hằng năm, sinh hoạt chuyên đề hằng quý gắn với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong hình hình mới.

Pleiku kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05 tại phường Yên Thế

Nhiều địa phương, đơn vị có các hình thức sinh hoạt chuyên đề sáng tạo: các đảng bộ trực thuộc tổ chức các cuộc thi, hội thi nhằm sân khấu hóa hình thức sinh hoạt chuyên đề, phát huy trách nhiệm của cấp ủy, bí thư chi bộ, đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở quán triệt, triển khai các nội dung chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Min. Một số chi bộ ít đảng viên phối hợp tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Gia Lai- Kon Tum, làm báo tường, tổ chức thi hỏi - đáp tìm hiểu các chuyên đề; các đơn vị lực lượng vũ trang tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị “Mỗi câu chuyện - Một bài học”, các buổi tọa đàm tìm hiểu sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; một số đơn vị gắn nội dung học tập chuyên đề với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, thực hiện chủ đề công tác năm: "Năm kỷ cương hành chính", "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị", "Năm dân vận chính quyền", "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển" và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động..., tạo thành phong trào thi đua rộng khắp trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo quyết liệt về công tác cải cách hành chính, tích cực đổi mới lề lối làm việc theo hướng công khai, dân chủ, gần dân, vì dân, có nhiều giải pháp tích cực để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm và phong cách phục vụ nhân dân hướng tới xây dựng văn hóa xin lỗi tổ chức, cá nhân đối với các hồ sơ giải quyết chậm trễ. Đảng bộ Quân sự thành phố tổ chức tọa đàm “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xứng danh “Bộ đội cụ Hồ” trong thời kỳ mới”; Đảng bộ Công an thành phố tổ chức tọa đàm chủ đề “Một số giải pháp thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì dân phục vụ”. Cơ chế “Một cửa”, “Một cửa hiện đại” triển khai có hiệu quả, đồng bộ, 100% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết trên hệ thống một cửa điện tử, góp phần thay đổi phương thức làm việc của các cơ quan hành chính, hiện đại hóa nền công vụ, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch, tiết kiệm chi phí nhà nước và xã hội. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước được quan tâm, đẩy mạnh, 100% các cơ quan, đơn vị và ủy ban nhân dân các xã, phường đã cài đặt và sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành đảm bảo tất cả các văn bản đi, đến đều xử lý trên hệ thống và sử dụng chữ ký số. Đẩy mạnh thực hiện thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cơ sở và thành phố.

Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 11 tháng 8 năm 2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa X) về đầu tư, chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị đến năm 2020 và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới…, nhiều địa phương, đơn vị tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia công tác chỉnh trang đô thị; huy động các nguồn lực trong nhân dân cùng Nhà nước đầu tư các tuyến đường hẻm, đường giao thông nông thôn, lắp điện chiếu sáng, làm vỉa hè, xây dựng các tuyến đường hoa, tuyến đường tự quản; tuyên truyền, giải tỏa việc buôn bán, lấn chiếm vỉa hè lập lại trật tự tại các tuyến đường chính trên địa bàn thành phố.... Nhờ đó, diện mạo của thành phố ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn. Năm 2018, thành phố được Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định công nhận hoàn thành nông thôn mới; năm 2020, thành phố Pleiku trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh Gia Lai.

Bên cạnh đó, bám sát Chỉ thị 05-CT/TW, các cấp, các ngành đã chọn những nội dung học tập, làm theo Bác sát thực tế, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân và đạt được những kết quả thiết thực. Từ năm 2016 đến nay, toàn thành phố có 50 mô hình, phong trào, cuộc vận động; cấp cơ sở có 150 mô hình, phong trào, cuộc vận động được nhân rộng ra gần 800 mô hình, phong trào, cuộc vận động, câu lạc bộ… gắn với học tập và làm theo Bác. Đã khơi dậy sức mạnh tổng hợp trong nhân dân, đưa thành phố Pleiku phát triển đi lên. Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt 83,2 triệu đồng/năm, gấp 2,1 lần so với năm 2016; tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2020 còn 0,28%.

Thời gian đến, các cấp ủy đảng tiếp tục chủ động xây dựng kế hoạch của tập thể gắn với chương trình, kế hoạch nhiệm vụ hằng năm, xác định nội dung đột phá tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề phát sinh ở địa phương, cơ quan, đơn vị, nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, chú trọng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Hoàng Quân

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,340.0023,680.00
THB676.68702.68
SGD17,391.4917,951.70
SEK2,217.802,312.25
SAR6,241.016,491.34
RUB293.01324.41
NOK2,202.822,296.64
MYR5,260.675,376.09
KWD76,611.4879,684.38
KRW17.4419.13
JPY177.60186.14
INR284.71296.13
HKD2,948.403,043.37
GBP28,325.1129,237.51
EUR24,935.4526,068.31
DKK3,338.253,466.52
CNY3,386.643,496.26
CHF25,212.8326,024.98
CAD16,828.7217,370.80
AUD15,423.5615,920.37
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG