Unable to connect to the remote server Pleiku: Chú trọng công tác tự phê bình và phê bình
27/02/2020 - Lượt xem: 2639
Thời gian qua, Đảng bộ thành phố luôn quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố.

Tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, thông tin tuyên truyền về tình hình quốc tế, trong nước và âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, góp phần ổn định chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân, giữ vững niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trong 03 năm (2016 - 2019), thành phố đã tổ chức 35 hội nghị chủ chốt thành phố với 8.750 lượt cán bộ, đảng viên. Các địa phương đơn vị triển khai tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, đoàn, hội viên và Nhân dân. Chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, gắn với bồi dưỡng kỹ năng, cập nhật kiến thức mới theo hướng nâng cao chất lượng, phù hợp với từng đối tượng (từ năm 2017 đến hết năm 2019, Trung tâm Chính trị thành phố đã phối hợp mở 138 lớp bồi dưỡng với 13.107 lượt học viên). Qua đó, nâng cao nhận thức chính trị, giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước.         

 

Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tình hình tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng một cách chặt chẽ, nghiêm túc theo đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên; chấn chỉnh kịp thời những hạn chế thiếu sót trong việc tham gia học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng; quan tâm kiện toàn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên các cấp; thành lập các tổ báo cáo viên theo chuyên đề để nâng cao chất lượng biên soạn tài liệu. Thành lập đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội nhằm nắm bắt thông tin đầy đủ, toàn diện, chính xác, kịp thời các luồng ý kiến của các tầng lớp, nhóm người trong xã hội trước các vấn đề, sự kiện, hiện tượng nổi lên trong xã hội, đặc biệt là đối với các chủ trương, chính sách của cấp ủy, chính quyền các cấp. Bố trí kinh phí thường xuyên và kinh phí đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được quan tâm đầu tư đồng bộ, đủ điều kiện để thực hiện yêu cầu nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nhằm cung cấp thông tin, cập nhập kiến thức mới phù hợp với đội ngũ cán bộ của thành phố, các lớp đào tạo, bồi dưỡng được tổ chức khoa học, chất lượng.

Chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt theo Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (thay cho Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ); thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc trong tổ chức và sinh hoạt Đảng, quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt”.

Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy chế, quy trình về công tác cán bộ, Đảng bộ thành phố đã phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các cơ quan, đơn vị, các xã, phường nhiệm kỳ 2015 - 2020 và giai đoạn 2020 - 2025 theo quy định. Gắn công tác quy hoạch với công tác đào tạo, bố trí, luân chuyển cán bộ. Công tác đánh giá cán bộ được quan tâm chỉ đạo thực hiện, ngày càng cụ thể, rõ ràng và khách quan, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Quy định về tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình ở các cấp đã có những chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Hằng năm, Ban Thường vụ Thành ủy đã gợi ý nội dung kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân, yêu cầu tập thể, cá nhân tiến hành kiểm điểm, xây dựng báo cáo giải trình và phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên phụ trách trực tiếp dự, chỉ đạo kiểm điểm đối với những nơi có vấn đề phức tạp, dư luận bức xúc, có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, hiệu quả công tác tự phê bình và phê bình ở các cấp ủy đảng, ngày càng đi vào nền nếp, thực chất.

Minh Tân

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG