The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Phú Thiện: Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
11/04/2020 - Lượt xem: 1964
Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy trực thuộc đã chỉ đạo, triển khai việc quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII) nghiêm túc, đảm bảo mục đích, yêu cầu đã đề ra. Việc tổ chức thực hiện Nghị quyết được cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch cụ thể sát với tình hình và chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị.

Các nhiệm vụ, giải pháp được triển khai một cách đồng bộ mang lại hiệu quả tốt trong việc đấu tranh ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ các cấp ủy, cơ quan, đơn vị.  Công tác tư tưởng được thực hiện đồng bộ trong Đảng và trong xã hội, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân. Công tác thông tin, tuyên truyền được quan tâm chỉ đạo và có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các cơ quan trong khối tuyên truyền. Nội dung, hình thức tuyên truyền khá phong phú và đa dạng, chất lượng được nâng lên. Đã tập trung tuyên truyền, giáo dục về chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.  

 

Hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở có hiệu quả hơn. Quy chế hoạt động, quy chế phối hợp giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị được sửa đổi, bổ sung hoàn thiện; vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức đảng đối với hệ thống chính trị ngày càng được thể hiện rõ và phát huy hiệu quả. Công tác tư tưởng được quan tâm. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ được tăng cường. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, củng cố cơ sở yếu kém gắn với xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở có chuyển biến tích cực. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của cấp ủy các cấp; chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; kịp thời kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân ban hành văn bản không đúng, không phù hợp hoặc thực hiện không nghiêm túc các nội dung nghị quyết, kết luận của Trung ương, của cấp ủy các cấp; biểu dương, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân thực hiện có hiệu quả.

Hoạt động của bộ máy chính quyền cấp huyện và các xã, thị trấn phát huy tốt hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành. Hoạt động của mặt trận và các đoàn thể đã thể hiện được vai trò là cầu nối giữa đảng với nhân dân, là chỗ dựa vững chắc của chính quyền; nhiều tổ chức mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở đa phát huy được vai trò chủ động, sáng tạo trong công tác tuyên truyền và tập hợp vận động quần chúng, phát động có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở cơ bản được kiện toàn, chất lượng được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay. Phong cách, ý thức trách nhiệm và lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng gần dân, có trách nhiệm với nhân dân, hướng về phục vụ nhân dân, đã góp phần tích cực vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Đại hội Đảng bộ huyện Phú Thiện nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh: N.Đ

Thời gian đến, để việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII thật sự hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Thiện tập trung chỉ đạo đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, rèn luyện cho cán bộ, Đảng viên giữ vững phẩm chất, đạo đức cách mạng, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Đảng, thực hiện tốt đạo đức công vụ; xây dựng hình ảnh người cán bộ đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc lãnh, chỉ đạo đẩy mạnh học tập Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của cấp ủy các cấp; chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; tăng cường kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân ban hành văn bản không đúng, không phù hợp hoặc thực hiện không nghiêm túc các nội dung nghị quyết, kết luận của Trung ương, của cấp ủy các cấp; biểu dương, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân thực hiện có hiệu quả. Rà soát, xử lý, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức những trường hợp suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” Thực hiện nghiêm túc, chu đáo công tác chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo đúng tiêu chuẩn, quy trình, quy định. Chủ động định hướng, cung cấp thông tin thường xuyên hoặc đột xuất cho báo chí, truyền thông. Chú trọng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những thành quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Xử lý nghiêm những tập thê, cá nhân vi phạm quy định về thông tin, báo chí, tuyên truyền.

Trường Xuân

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG