Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu kết luận buổi làm việc.
(Ảnh: TH)

Ngày 11/7, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư về “Lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.”.

Các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì buổi làm việc.

Nhằm từng bước thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Bộ Chính trị, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện theo lộ trình, theo đó, từ 01/04/1018 đã kết thúc hoạt động của 23 đơn vị cấp phòng và tương đương của các Ban tham mưu; thực hiện đề án vị trí việc làm và tổ chức thi tuyển lãnh đạo cấp vụ.

Cùng với đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố đã và đang nghiêm túc triển khai xây dựng Đề án kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, giảm đầu mối theo đúng tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW đã đề ra.

Tại cuộc họp, các đại biểu tham dự đã trao đổi, thảo luận tập trung vào việc thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW để bộ máy chuyên trách của Ủy ban MTTQ các cấp hoạt động hiệu quả, đồng thời đề xuất những giải pháp phù hợp về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết tâm thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW theo hướng đáp ứng đúng yêu cầu Nghị quyết đã đề ra đối với cả nước nói chung và hệ thống MTTQ nói riêng. Trong quá trình thực hiện đảm bảo tính tinh gọn, hiệu quả, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và sự phát triển của đất nước trong giai đoạn hiện nay, trong đó có công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định: “Mặt trận luôn cùng với các tổ chức thành viên và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan thực hiện hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, nâng cao chất lượng việc phản ánh tình hình nhân dân, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước theo hướng sát thực, thẳng thắn.”.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, trong thời gian tới, Ban Tổ chức Trung ương và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ, có hướng dẫn cụ thể, chi tiết để MTTQ Việt Nam có căn cứ chuẩn bị tham mưu cho cấp ủy về công tác nhân sự trước khi tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024 theo đúng tinh thần của Chỉ thị 17 của Ban Bí thư ngày 04/01/2018 và Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương ngày 25/10/2017.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng kiến nghị, trong quá trình tham mưu với Ban Bí thư sửa đổi Quy định 282-QĐ/TW ngày 01/04/2015, Ban Tổ chức Trung ương cần bám sát vào Luật MTTQ Việt Nam và quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam nhằm đảm bảo cho bộ máy hệ thống Mặt trận từ Trung ương tới địa phương hoạt động hiệu quả.

Cũng theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, Nghị quyết 18-NQ/TW cần thực hiện theo hướng nghiêm túc, quyết liệt, trong quá trình thực hiện cần tiến hành sơ kết, tổng kết để đánh giá những ưu, nhược điểm của các đơn vị khi thực hiện, từ đó đưa ra lộ trình cụ thể, hướng dẫn tổ chức và nhân rộng theo đúng tinh thần của Nghị quyết đã đề ra, nhất là việc thí điểm Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp. Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục tuyên truyền, quán triệt nội dung Nghị quyết tới hệ thống Mặt trận các cấp để từ đó xác định đúng vị trí việc làm và đảm bảo tính tinh gọn, hiệu quả theo của Nghị quyết 18-NQ/TW.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đánh giá cao công tác phối hợp giữa Ban Tổ chức Trung ương và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong thời gian qua và nhấn mạnh, hai bên cần mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả và chặt chẽ hơn trong quá trình phối hợp để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc về công tác cán bộ trong quá trình triển khai thực hiện.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính ghi nhận sự vào cuộc kịp thời của Đảng đoàn MTTQ Việt Nam khi thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, đặc biệt là trong công tác tinh giảm biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy thông qua việc cơ cấu lại tổ chức cán bộ theo hướng hợp lý hơn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Mặt trận, nhất là trong điều kiện công tác Mặt trận ngày càng nhiều, càng đòi hỏi những việc khó, nhất là trong công tác giám sát, phản biện xã hội.

Từ những ý kiến đề xuất của Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, đồng chí Phạm Minh Chính yêu cầu các Vụ chuyên môn của Ban Tổ chức Trung ương bám sát thực tiễn, thống nhất với MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc ban hành hướng dẫn đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, thành phố về việc thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, xác định rõ vị trí việc làm, đáp ứng kịp thời theo hướng năng động, hiệu quả và phân cấp trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Đảng.

Đồng thời, các Vụ chuyên môn cần tham mưu với Ban Bí thư sửa đổi Quy định 282-QĐ/TW ngày 01/04/2015 theo hướng bổ sung nhiệm vụ, làm rõ cơ cấu bộ máy tổ chức của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, để công tác Mặt trận được tăng cường hơn và đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển của đất nước.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cho rằng, trong quá trình phối hợp, hai bên cần đưa ra phương án nhân sự phù hợp để chuẩn bị cho Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024 theo đúng tinh thần của Chỉ thị 17 của Ban Bí thư ngày 04/01/2018 và Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương ngày 25/10/2017./.