14/10/2015 - Lượt xem: 2564
Nhân Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng chí Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ Trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã về dự và có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo tại Đại hội.

Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,

Thưa các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ,

Thưa quý Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân,

Thưa các đồng chí đại biểu khách quý,

Thưa Đại hội,

Hôm nay, tôi cùng các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương rất vui mừng về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015 - 2020). Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, tôi nhiệt liệt chào mừng và chúc sức khỏe các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, quý mẹ Việt nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí đại biểu khách quý và 323 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 47 nghìn đảng viên trong Đảng bộ về dự Đại hội. Qua các đồng chí, tôi xin gửi đến toàn thể cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí,

Đại hội đại biểu lần thứ XV Đảng bộ tỉnh Gia Lai là sự kiện chính trị quan trọng trong đời sống chính trị của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai, kết quả của Đại hội chắc chắn sẽ đóng góp quan trọng vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Để tiến tới Đại hội hôm nay, cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt việc thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XIV đã đề ra, cũng như Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển kinh tế vùng Tây Nguyên thời kỳ 2011 - 2020.

Trong quá trình chuẩn bị Đại hội, Tỉnh ủy Gia Lai đã kịp thời báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác chuẩn bị nội dung, phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV để bổ sung, hoàn chỉnh Báo cáo chính trị và các văn kiện trình Đại hội. Tôi hoan nghênh sự chuẩn bị chu đáo, công phu, nghiêm túc của các đồng chí và biểu thị sự nhất trí cao dự thảo các văn kiện trình bày tại Đại hội hôm nay

Thưa các đồng chí,

Năm năm qua, trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có những thời cơ, thuận lợi khó khăn, thách thức đan xen cùng với những hạn chế, yếu  kém vốn có của nền kinh tế và những khó khăn mới phát sinh đã ảnh hưởng đến sự phát triển của địa phương. Trong điều kiện của một tỉnh miền núi, biên giới, kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn nhưng với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai đã tranh thủ thuận lợi, thời cơ, phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo; bám sát chỉ đạo của Trung ương, nắm vững tình hình thực tiễn, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra.

Nền kinh tế của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bình quân hằng năm tăng 12,81%; GRDP bình quân đầu người đạt gần 35 triệu đồng/người/năm, bằng 70,7% so với bình quân chung của cả nước; cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu tư chuyển dịch hợp lý. Công nghiệp, xây dựng duy trì tốc độ tăng trưởng khá, giá trị sản xuất tăng bình quân 15,8%/năm. Thương mại, dịch vụ tăng bình quân 15,5%/năm. Xuất khẩu tăng trưởng bình quân 16,15%/năm. Thu ngân sách trên địa bàn hằng năm tăng 7,81%/năm. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được phát triển. Nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với xuất khẩu và công nghiệp chế biến, giá trị sản xuất gấp 1,41 lần so với năm 2010, tăng bình quân 7,2%/năm; nhiều trang trại, dự án chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ đã phát huy hiệu quả, dự án chăn nuôi bò thịt, bò sữa theo quy mô công nghiệp bước đầu đi vào hoạt động. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực và đạt kết quả bước đầu, ước đến cuối năm 2015 toàn tỉnh có 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng được quan tâm đầu tư. Đây là kết quả rõ nét của việc thực hiện sáng tạo Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn để khai thác tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được cải thiện; các vấn đề bức xúc được tập trung giải quyết; các gia đình chính sách, người có công, đối tượng xã hội được quan tâm chăm sóc. Y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, thể thao, thông tin truyền thông, giải quyết việc làm có chuyển biến tích cực, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 27,56% năm 2010 xuống còn 11,67% năm 2015. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng căn cứ cách mạng tiếp tục được cải thiện. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc được quan tâm.

Công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại tiếp tục được quan tâm lãnh đạo. An ninh biên giới, chủ quyền quốc gia được bảo vệ vững chắc. Chính trị - xã hội ổn định, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, nhất là âm mưu lợi dụng địa bàn nước ngoài để phục hồi FULRO, lôi kéo, kích động vượt biên và lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn  giáo để chống phá. Công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế với chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang Campuchia trên tuyến biên giới được tăng cường.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng đảng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được chú trọng và có chuyển biến tích cực. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy có nhiều đổi mới; đã hoàn thành sớm chỉ tiêu thu hẹp số buôn, làng chưa có đảng viên, chưa có tổ chức đảng. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp được tăng cường; nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân tiếp tục đổi mới, hướng về cơ sở với nhiều phong trào thiết thực, hiệu quả hơn.

Những kết quả đạt được của tỉnh Gia Lai trong nhiệm kỳ qua là rất đáng tự hào, góp phần quan trọng làm thay đổi bộ mặt của tỉnh từ thành thị đến nông thôn; đồng thời đóng góp vào những thành tựu chung của cả nước trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, tôi nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương tinh thần phấn đấu kiên trì, nỗ lực to lớn của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai trong nhiệm kỳ vừa qua.

Bên cạnh những ưu điểm nổi bật nêu trên, trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, Đảng bộ tỉnh Gia Lai cũng còn những hạn chế, yếu kém như đã nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội. Tôi hoan nghênh tinh thần tự phê bình và phê bình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm trước Đảng bộ, nhân dân tỉnh nhà, tập trung thảo luận, đi sâu phân tích, làm rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan của những hạn chế, yếu kém để có cơ sở đề ra các giải pháp khắc phục có hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.

Thưa các đồng chí,

Trong những năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Đất nước ta đứng trước những thuận lợi, thời cơ lớn và cả những khó khăn, thách thức không nhỏ. Các thế lực thù địch, phản động chưa từ bỏ âm mưu, hoạt động chống phá nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độp xã hội chủ nghĩa ở nước ta, trong đó địa bàn Tây Nguyên là mục tiêu mà chúng tập trung chống phá, gây mất ổn định chính trị - xã hội.

Tình hình đó tác động trực tiếp đến quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, đòi hỏi cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai phải nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Gia Lai là tỉnh có nhiều tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nhất là lợi thế trong phát triển nông nghiệp, do đó trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tỉnh cần tập trung khai thác tiềm năng, phát huy nội lực, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, tạo sức mạnh tổng hợp để “Tiếp tục nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, khai thác và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để Gia Lai phát triển nhanh và bền vững” như Chủ đề Đại hội đã đề ra.

Tôi cơ bản nhất trí với mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã nêu trong dự thảo báo cáo chính trị. Đề nghị Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, phát huy cao nhất mọi tiềm năng, lợi thế của địa phương về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tính đa dạng và đặc sắc về văn hóa để tạo ra động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với bảo đảm  quốc phòng, an ninh. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng mạnh tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, thực hiện quyết liệt ba đột phá chiến lược, chú trọng áp dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, kinh doanh để nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm. Làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; huy động mọi nguồn lực, coi trọng xã hội hóa đầu tư để phát triển; ưu tiên đầu tư thích đáng cho việc cải tạo, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông, hệ thống lưới điện, các công trình thủy lợi, bảo đảm đủ nước cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

Tiếp tục phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa lớn; áp liên kết chặt chẽ từ khâu giống, kỹ thuật canh tác, thu hoạch, bảo quản, chế biến, xây dựng thương hiệu hàng hóa và tiêu thụ. Đẩy mạnh các dự án chăn nuôi gia súc lớn. Tích cực ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất. Phát triển mạnh mẽ công nghiệp phục vụ nông nghiệp, công nghiệp chế biến nông, lâm nghiệp gắn với vùng sản xuất nguyên liệu, phát triển hình thành các vùng nông, lâm nghiệp chuyên canh và chăn nuôi quy mô lớn. Chú trọng chỉ đạo triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới, phát huy mạnh mẽ vai trò làm chủ của nông dân, thu hút các nguồn lực xã hội và sự hỗ trợ, hướng dẫn của Nhà nước, ưu tiên cho vùng có nhiều khó khăn. Quan tâm trồng, bảo vệ rừng, nâng độ che phủ rừng; có kế hoạch, giải pháp cụ thể nhằm bảo vệ rừng, hạn chế tối đa tình trạng phá rừng, nhất là rừng đặc dụng, đầu nguồn, rừng phòng hộ, kịp thời di dời các hộ mới di cư vào vùng quy hoạch, hạn chế lũ kép, cục bộ khi các công trình thủy điện, thủy lợi xã lũ.

Hai là, chăm lo phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc. Chú trọng tạo việc làm, đi đôi với xóa đói, giảm nghèo bền vững, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới. Quan tâm thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo trên địa bàn, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Phát huy lợi thế và khai thác có hiệu quả các tuyến đường: Hồ Chí Minh, Đông Trường Sơn, Quốc lộ 14, 19, phát triển mạnh du lịch gắn với khai thác tiềm năng, lợi thế về rừng, các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của địa phương; phối hợp, liên kết với các tỉnh Tây Nguyên và các tỉnh ven biển phục vụ du lịch, vận chuyển, xuất khẩu hàng hóa...

Ba là, Gia Lai là tỉnh có diện tích lớn, địa hình phức tạp, có nhiều dân tộc cùng sinh sống, mặt bằng dân trí có sự chênh lệch giữa các vùng, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là điều kiện để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng, kích động chống phá Đảng, Nhà nước. Đảng bộ tỉnh cần quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh.

Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp về an ninh trong vùng dân tộc thiểu số, tôn giáo, bảo đảm an ninh biên giới, an ninh nông thôn, không để bị động, bất ngờ, khôgn để xảy ra bạo loạn, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự. Tăng cường quan hệ - hợp tác với các cơ quan chức năng Campuchia trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Bốn là, yếu tố có ý nghĩa then chốt, quyết định để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trên là phải chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với tăng cường và nâng cao chất lượng đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao năng lực và hiệu quả bộ máy quản lý nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức liêm chính, tinh thông về chuyên môn nghiệp vụ, tận tụy với công việc, có tinh thần trách nhiệm cao, kính trọng nhân dân, không cửa quyền, hách dịch với nhân dân. Công tâm, khách quan trong đánh giá, sắp xếp, điều động, bố trí cán bộ, kiên quyết đấu tranh chống tư tưởng bè phái, cục bộ địa phương. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh. Chú trọng nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở thôn, làng, nhất là tuyến biên giới, địa bàn phức tạp về an ninh chính trị.

Thưa các đồng chí,

Đại hội hôm nay, ngoài việc thảo luận quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới, còn có các nhiệm vụ rất quan trọng là thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đề nghị các đồng chí đại biểu với ý thức trách nhiệm trước Đảng bộ và đồng bào các dân tộc trong tỉnh, dân chủ thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, trí tuệ và các các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng và sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và làm việc có hiệu quả, có khả năng đóng góp vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV. Ban Chấp hành khóa mới phải thực sự là một khối đoàn kết thống nhất, chung sức, đồng lòng lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra; bầu các đại biểu tiêu biểu cho trí tuệ của Đảng bộ, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Thưa các đồng chí,

Tây Nguyên là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh của đất nước. Sự phát triển của tỉnh Gia Lai về mọi mặt sẽ đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Bộ Chính trị, Ban Bí thư luôn tin tưởng và mong muốn Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, những thành tựu to lớn, kinh nghiệm quý báu trong 30 năm đổi mới vừa qua, nỗ lực phấn đấu, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ XV của Đảng bộ đề ra, phấn đấu xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững ở khu vực Bắc Tây Nguyên.  

Một lần nữa, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, tôi xin gửi đến các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, quý mẹ Việt nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí đại biểu khách quý và đồng bào các dân tộc tỉnh nhà lời chúc mừng tốt đẹp, chúc các đồng chí và đồng bào sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.

_______

* Tiêu đề do Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh đặt.

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,340.0023,680.00
THB676.68702.68
SGD17,391.4917,951.70
SEK2,217.802,312.25
SAR6,241.016,491.34
RUB293.01324.41
NOK2,202.822,296.64
MYR5,260.675,376.09
KWD76,611.4879,684.38
KRW17.4419.13
JPY177.60186.14
INR284.71296.13
HKD2,948.403,043.37
GBP28,325.1129,237.51
EUR24,935.4526,068.31
DKK3,338.253,466.52
CNY3,386.643,496.26
CHF25,212.8326,024.98
CAD16,828.7217,370.80
AUD15,423.5615,920.37
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG