The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy: "Phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, tăng cường đoàn kết trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc." (*)
02/07/2014 - Lượt xem: 2556
Tại Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ IX, nhiệm kỳ 2014-2019, đồng chí Phạm Đình Thu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng. Ban Biên tập Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh Gia Lai xin giới thiệu đến quý vị đọc giả toàn văn bài phát biểu.

               Thưa Đoàn Chủ tịch,

Thưa các vị lão thành cách mạng, các Anh hùng lực lượng vũ trang,

Thưa đồng chí Lê Bá Trình - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Thưa các quý vị đại biểu,

Thưa toàn thể Đại hội,

Hôm nay, tôi rất phấn khởi đến dự Đại hội lần thứ IX Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tôi nhiệt liệt chào mừng Đại hội của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đại hội biểu thị quyết tâm của nhân dân các dân tộc trong tỉnh phấn đấu vì mục tiêu cao cả “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Tôi nhiệt liệt chào mừng đồng chí Lê Bá Trình - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chào mừng các đồng chí lão thành cách mạng, anh hùng lực lượng vũ trang, các vị khách quý, đại diện uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh trong khu vực, các vị đã từng tham gia công tác mặt trận qua các thời kỳ, các vị nhân sỹ, trí thức, các vị chức sắc tôn giáo, các đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong tỉnh lời thăm hỏi chân thành, lời chúc mạnh khoẻ, hạnh phúc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Tôi nhiệt liệt hoan nghênh và chào mừng sự có mặt của các đồng chí, các vị đại biểu và chúc Đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp.

Thưa các vị đại biểu,

Thưa Đại hội,

Lịch sử đấu tranh cách mạng gần 75 năm qua đã chứng minh Mặt trận là nhân tố vô cùng quan trọng của cách mạng Việt Nam; là nơi tập hợp và phát huy sức mạnh vĩ đại của nhân dân ta trong 2 cuộc kháng chiến cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội càng được khẳng định là to lớn và đặc biệt quan trọng. Do vậy cuối năm 2013 Bộ Chính trị ban hành Quyết định 217 Về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và Quyết định 218 Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Điều đó một lần nữa chứng tỏ rằng: Trải qua những chặng đường đấu tranh cách mạng đầy thử thách, cam go và vẻ vang ấy đã làm cho năng lực toàn diện của Mặt trận ngày càng lớn mạnh không ngừng.

Đồng chí Phạm Đình Thu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Đăng Vũ

 Thưa Đại hội,

Năm năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên đã nỗ lực phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, khơi dậy lòng yêu nước, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các cuộc vận động đưa nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống; phát huy dân chủ, tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội để tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền từ tỉnh đến cơ sở ngày càng vững mạnh; tích cực, chủ động hơn trong tham gia chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Sau đại hội Mặt trận các cấp, công tác củng cố tổ chức tiếp tục được đẩy mạnh; xây dựng tiêu chuẩn cán bộ Mặt trận chuyên trách của từng cấp và tiêu chuẩn của từng chức danh cũng như làm tốt công tác quy hoạch cán bộ. Hoạt động của Mặt trận đã luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các chủ trương của Đảng bộ tỉnh. Đã chú trọng phối hợp với các đoàn thể và tổ chức thành viên làm nòng cốt trong việc phát động và tích cực tham gia phong trào quần chúng hành động cách mạng, đoàn kết xây dựng và phát triển kinh tế,
giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, từng bước vượt qua những khó khăn, thử thách trong giai đoạn suy thoái kinh tế vừa qua, nổi bật là phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “xây dựng nông thôn mới” hay thực hiện cuộc vận động “làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” gắn với các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, Ngày vì người nghèo; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền... Quan tâm chăm lo thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đời sống của nhân dân lao động. Xây dựng và đẩy mạnh thực hiện quy chế phối hợp giữa Mặt trận với hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cùng cấp; hoạt động giám sát và phản biện xã hội tuy chưa ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ đề ra nhưng đã được quan tâm, chú trọng hơn. Hoạt động của Mặt trận đã góp phần quan trọng trong việc giữ vững ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng Gia Lai ngày càng phát triển.

Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, tôi nhiệt liệt biểu dương những thành tích to lớn và những đóng góp quí báu của tổ chức Mặt trận các cấp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tỉnh nhà.

Thưa các vị đại biểu, thưa các đồng chí,

 Bên cạnh những thành quả đã đạt được đóng góp quan trọng vào công cuộc đổi mới và phát triển tỉnh nhà. Tuy nhiên, trên tinh thần tự phê bình và phê bình, chúng ta nhận thấy kết quả đạt được chưa tương xứng, kinh tế tăng trưởng chậm, quy mô nền kinh tế vẫn còn nhỏ, tỷ lệ hộ đói nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số còn cao, kết cấu hạ tầng còn nhiều bất cập cản trở cho tăng trưởng và cải thiện cho dân sinh; phát triển văn hoá, giáo dục - đào tạo, y tế, thể dục thể thao có mặt chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển... Đó là những thách thức rất lớn, chúng ta cần phải phấn đấu nỗ lực vượt qua. Cũng cần thấy rằng hoạt động của Mặt trận cũng như trình độ mọi mặt của đa số cán bộ làm công tác Mặt trận chưa ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, nhất là nâng cao năng lực giám sát và phản biện xã hội. Công tác phối hợp giữa Mặt trận với các tổ chức thành viên còn thiếu đồng bộ, có lúc còn nặng về hình thức; việc nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của nhân dân chưa sâu, chưa kịp thời. Những hạn chế, tồn tại đó đã được Báo cáo chính trị đề cập khá đầy đủ và xác thực. Đó là Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố cần sâu sát hơn, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các giới, các tầng lớp nhân dân, lấy mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” làm điểm tương đồng để phát huy sức mạnh đại đoàn kết
toàn dân tộc thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Đăng Vũ

Tôi cơ bản nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ và những chương trình hành động của Mặt trận nhiệm kỳ 2014 - 2019 được nêu trong Báo cáo. Đây là nội dung quan trọng cần được thể hiện xuyên suốt trong chương trình hành động của Mặt trận tỉnh nhà. Là một thành viên của Mặt trận, đồng thời là cơ quan lãnh đạo các hoạt động của Mặt trận, Tỉnh ủy luôn tích cực ủng hộ, thực hiện chương trình hành động chung; tạo những điều kiện thuận lợi nhất để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vươn lên làm tròn nhiệm vụ của mình trong giai đoạn mới. Tôi xin lưu ý một số vấn đề để Mặt trận suy nghĩ và có Chương trình hành động sát thực nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra, đó là:

1- Tăng cường củng cố, kiện toàn và không ngừng mở rộng Mặt trận Tổ quốc các cấp theo hướng nâng cao chất lượng toàn diện của đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận, xứng đáng là một tập thể tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, trí tuệ để phát huy tốt vai trò là trung tâm điều phối, phối hợp hoạt động của các tổ chức thành viên nhằm phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp của Mặt trận cũng như vai trò của từng tổ chức thành viên; bởi Mặt trận không những có quyền mà còn có trách nhiệm tham gia hoạch định và động viên nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội đổi với những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; cần phải đẩy mạnh hơn nữa trong chương trình phối hợp hành động của mặt trận, cấp uỷ chính quyền từ tỉnh đến cơ sở; phải tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận và tổ chức thành viên thực hiện tốt quy chế giám sát, phản biện xã hội và các đoàn thể chính trị xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị (khoá XI). Đồng thời, thông qua hoạt động giám sát và phản biện xã hội sẽ góp phần nâng cao vai trò của Mặt trận trong việc xây dựng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân ngày càng trong sạch, vững mạnh. Bản chất của giám sát và phản biện xã hội là mang tính xây dựng, làm cho các quyết định của cơ quan Đảng,
chính quyền được hoàn thiện hơn, đúng đắn hơn,
phù hợp với ý chí và nguyện vọng chính đáng của nhân dân và có tính khả thi cao. Phản biện xã hội là một nhiệm vụ mới, khó và nhạy cảm nên hoạt động này nhất thiết phải được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng và quy định của Nhà nước; phải đảm bảo tính Đảng, tính nhân dân, tính trung thực, khoa học, khách quan và thiết thực. Vì thế, để làm tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội, Mặt trận các cấp cần phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, các cá nhân tiêu biểu, các hội đồng tư vấn của Mặt trận, lực lượng cộng tác viên là những chuyên gia trên các lĩnh vực, coi đó là lực lượng chủ yếu, nguồn tư liệu vô cùng phong phú cả về lý luận và thực tiễn  để có cơ sở giám sát và phản biện xã hội. Mặt khác, đòi hỏi đội ngũ cán bộ của Mặt trận phải giỏi về chuyên môn nghiệp vụ và năng lực thực tiễn, đặc biệt là phải có dũng khí để đấu tranh bảo vệ quan điểm trong quá trình phản biện. Vì thế, Mặt trận và các tổ chức thành viên phải có kế hoạch và biện pháp để sớm nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo.

2- Chương trình xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn, thể hiện tính nhân văn sâu sắc của Đảng và Chính phủ. Là tỉnh có địa bàn rộng, địa hình phức tạp, hơn 70% dân số của Tỉnh sống ở vùng nông thôn nên việc thực hiện có chất lượng, hiệu quả Chương trình này sẽ là cơ hội rất tốt để nhanh chóng nâng cao đời sống mọi mặt cho đồng bào dân tộc thiểu số, rút ngắn đáng kể khoảng chênh lệch về mức sống giữa thành thị với nông thôn. Mặt trận và các tổ chức thành viên phải phát huy hơn nữa chức năng giám sát và phản biện xã hội, đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ
ở cơ sở để Chương trình xây dựng nông thôn mới mang lại hiệu quả thiết thực, đó cũng là cách để tri ân đồng bào các dân tộc thiểu số ở Gia Lai đã chịu nhiều mất mát, hy sinh để bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng trong hai cuộc kháng chiến.

3- Năm 2014 là năm đầu tiên thực hiện Hiến pháp 2013. Thực hiện Hướng dẫn tuyên truyền Hiến pháp của Ban Tuyên giáo Trung ương, Mặt trận và các tổ chức thành viên cần tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung của Hiến pháp, nâng cao nhận thức và niềm tin về Hiến pháp để hình thành ý thức tự giác, tôn trọng và chấp hành Hiến pháp; bảo đảm cho Hiến pháp được tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành
trong mọi tầng lớp nhân dân. Khẳng định Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIII là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân Việt Nam thời kỳ đổi mới toàn diện đất nước.

4- Đẩy mạnh hơn nữa việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, nhất là tăng cường và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Tiếp tục thể hiện rõ hơn vai trò là người phát động, tổ chức thực hiện và thúc đẩy phong trào ngày càng thiết thực và có chiều sâu. Mặt trận Tổ quốc cần đẩy mạnh tuyên truyền liên tục, sâu rộng hơn về các chuyên đề trong các tầng lớp nhân dân, các giai cấp, các giới, động viên mỗi cá nhân, tổ chức tự giác học tập, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đời sống hàng ngày.

5- Thời gian qua, bằng sự tin tưởng và tăng cường hiểu biết lẫn nhau, mối quan hệ giữa Mặt trận với chức sắc các tôn giáo và đồng bào có đạo đã có bước chuyển biến tích cực. Đồng bào các tôn giáo đã phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo trong các mặt của đời sống xã hội; hăng hái tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận phát động; tích cực thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và chính quyền các cấp. Thông qua  Mặt trận, các ngành, các cấp,
các đoàn thể xã hội ngày càng tôn trọng tự do tín ngưỡng của đồng bào có đạo; tôn trọng sinh hoạt của tôn giáo, bảo vệ các cơ sở tín ngưỡng, không can thiệp vào nội bộ tôn giáo; mặt khác, nghiêm khắc chống các hành vi lợi dụng chính sách tự do tín ngưỡng để phá hoại khối đại đoàn kết, vi phạm pháp luật.

Thưa quí vị đại biểu,

Thưa Đại hội,

Hiện nay, tình hình ở biển Đông đang diễn biến ngày càng phức tạp, chủ quyền lãnh thổ là vấn đề rất thiêng liêng, chúng ta kiên quyết
bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, chúng ta nhất quán quan điểm của Đảng và Nhà nước ta là giải quyết những tranh chấp, bất đồng bằng giải pháp hoà bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982, Tuyên bố ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) và những thoả thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam - Trung Quốc; đồng thời giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển bền vững của đất nước. Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai chúng ta tin tưởng, ủng hộ mạnh mẽ đường lối của Đảng và Nhà nước ta trong bảo vệ độc lập, chủ quyền của đất nước. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên cần nắm sát tình hình, phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, tăng cường đoàn kết, biến thành sức mạnh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai trao tặng bức trướng cho đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đăng Vũ

Thưa quí vị đại biểu,

Thưa Đại hội,

Một nhiệm vụ không kém phần quan trọng của Đại hội là hiệp thương dân chủ cử ra Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh khóa IX với số lượng ủy viên 85 vị, đảm bảo về chất lượng, thành phần cơ cấu, đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong Tỉnh; đồng thời bầu Đoàn đại biểu đủ năng lực trí tuệ, tâm huyết đi dự Đại hội toàn quốc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII sắp tới. Đề nghị các vị đại biểu tập trung trí tuệ để lựa chọn những đồng chí, những vị tiêu biểu hiệp thương vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII.

Tôi cũng tin tưởng rằng Ban Thường trực của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kì IX tiếp tục thể hiện được trí tuệ của Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh trong việc thực hiện đại đoàn kết các dân tộc, vượt qua thử thách tiếp tục đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Với tinh thần đó, một lần nữa thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin kính chúc các vị lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, mẹ Việt Nam Anh hùng cùng toàn thể quí vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Thưa các vị đại biểu,

Thưa Đại hội,

Nhân dịp Đại hội trọng thể này, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tôi trân trọng trao tặng Mặt trận Tổ quốc tỉnh bức trướng với nội dung:

ĐOÀN KẾT - DÂN CHỦ - ĐỔI MỚI

XÂY DỰNG GIA LAI NGÀY CÀNG PHÁT TRIỂN

Xin chân thành cảm ơn.

(*) Tựa đề do Ban Biên tập Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh Gia Lai đặt

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG