05/07/2018 - Lượt xem: 1989
Chiều 04/7, tại hội trường 2-9 (Pleiku), Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 đã diễn ra phiên bế mạc. Đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã có bài phát biểu bế mạc quan trọng. Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu trên.

Thưa các đồng chí đại biểu các ban đảng Trung ương,

Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,

Thưa các đồng chí dự Hội nghị,

Sau một ngày làm việc khẩn trương, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Các đồng chí đại biểu dự Hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2018.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin khái quát, làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2018 để thống nhất trong lãnh đạo sắp đến.

Hội nghị nhất trí cao với nhận định, đánh giá và phương hướng, nhiệm vụ nêu trong Dự thảo báo cáo. Trên cơ sở đó, tôi đề nghị các cấp, các ngành của tỉnh cần thay đổi mạnh mẽ về tư duy, cách làm, tiếp tục bám sát nội dung các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, nhất là Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Tỉnh ủy về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018 để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phấn đấu thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Một là, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nhiệm vụ chính trị của địa phương đảm bảo kịp thời và đúng định hướng. Trong đó, tập trung tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII) của Đảng. Tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Thường xuyên kiểm tra việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trước những sự kiện chính trị, xã hội quan trọng. Kịp thời định hướng và ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trước âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.

- Triển khai quyết liệt các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt chi bộ; thực hiện tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) về xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Tiếp tục tổng hợp, rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ trong diện quy hoạch. Tham mưu xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Hoàn thành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch thực hiện Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2018. Chỉ đạo ủy ban kiểm tra các cấp quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 01-QĐi/TW, ngày 10 tháng 5 năm 2018 của Bộ Chính trị về trách nhiệm và thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền và công tác vận động quần chúng đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo; công tác dân vận phải được thực hiện thường xuyên, liên tục và có hiệu quả, trong đó, tập trung làm tốt công tác vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo; vận động nhân dân cảnh giác trước âm mưu của các thế lực thù địch và cảnh giác với tình trạng cho vay nặng lãi đang diễn ở một số địa phương trong đồng bào dân tộc thiểu số... 

- Thực hiện nghiêm các kết luận, thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; kịp thời báo cáo, đề xuất để tháo gỡ khó khăn trong thực hiện.

Hai là, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Tiến hành rà soát, đánh giá các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV để làm cơ sở cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong những năm tiếp theo.

- Triển khai quyết liệt các giải pháp thu hút đầu tư, khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và ứng dụng công nghệ cao. Đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu trong năm 2018, 11 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới và thị xã An Khê hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

- Thực hiện tốt công tác phối hợp, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án quan trọng trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, đất đai, nhất là đất nông, lâm nghiệp bị người dân lấn chiếm trái phép. Chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra tình trạng người dân, doanh nghiệp tự ý tách thửa, phân lô bán nền đất nông nghiệp, hình thành các khu dân cư tự phát không đúng quy định. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, đơn vị trong công tác chỉ đạo xử lý các vi phạm, không để xảy ra điểm nóng về khai thác, mua bán, vận chuyển khoáng sản, lâm sản trái phép, gây bức xúc trong nhân dân.

- Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của tỉnh; xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, lấy nhân dân và doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ; xác định đây là nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu. Triển khai phương án thành lập Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2018 và những năm tiếp theo. Hỗ trợ thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã. Tập trung thực hiện có hiệu quả Chương trình kết nối đã ký kết với Thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ đạo thu ngân sách đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Ba là, ngành giáo dục và đào tạo chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới.  Đẩy mạnh công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia để đảm bảo tỷ lệ trường chuẩn quốc gia năm 2018 đạt 33%. Nâng cao năng lực, chất lượng khám, chữa bệnh; thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Tăng cường các hoạt động thông tin, truyền thông, văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh. Đổi mới các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch; đẩy mạnh hợp tác, liên kết phát triển du lịch với các tỉnh, thành. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức tốt Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tại tỉnh năm 2018.

- Thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, tập trung chỉ đạo giảm nghèo theo chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra, nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo là người có công với cách mạng. Đẩy mạnh thực hiện công tác tư vấn, giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động.

Bốn là, đẩy mạnh công tác đấu tranh, bóc gỡ các điểm nhóm phục hồi “Tin lành Đê Ga”, xóa bỏ tà đạo “Hà Mòn”, phòng, chống trốn, vượt biên. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 04 tháng 6 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về ngăn chặn tình trạng vay tiền, mua nợ hàng hóa lãi suất cao trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn.

- Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; không để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị mình quản lý tham gia bình luận, chia sẻ, đăng tải các xu hướng chống đối chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trên các trang mạng xã hội, tham gia tụ tập, tuần hành trái pháp luật. Xử lý nghiêm theo quy định, đúng pháp luật đối với các trường hợp là đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức tham gia đăng tải, chia sẻ, bình luận những thông tin không phù hợp trên các trang mạng xã hội thời gian qua.

- Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về phòng, chống tham nhũng. Chú trọng chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xử lý nghiêm các sai phạm. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng. Đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp; nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, đảm bảo đúng quy định của pháp luật; từng bước giải quyết các vụ việc khiếu nại kéo dài.

Năm là, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng kế hoạch đi cơ sở hiệu quả, thiết thực theo phương châm “Hằng tuần có 04 ngày làm việc ở cơ quan, 01 ngày làm việc ở cơ sở”. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tăng cường củng cố, kiện toàn tổ chức mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp. Tuyên truyền giáo dục quần chúng nâng cao cảnh giác cách mạng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Tiếp tục chỉ đạo đại hội mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp theo Thông tri chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thưa các đồng chí,

Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV đã thành công. Ngay sau Hội nghị này, đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội theo chức trách, nhiệm vụ và phạm vi trách nhiệm của mình, phát huy tinh thần đoàn kết nhất trí, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV. Chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn.

Đồng chí Dương Văn Trang

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư TỈnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

 

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,410.0023,750.00
THB678.49704.56
SGD17,293.8617,850.84
SEK2,197.392,290.96
SAR6,260.116,511.17
RUB291.59322.83
NOK2,151.942,243.57
MYR5,202.225,316.32
KWD76,689.4179,765.03
KRW17.2718.94
JPY176.40184.88
INR284.95296.37
HKD2,957.713,052.97
GBP28,254.0429,164.00
EUR24,740.5625,864.44
DKK3,314.393,441.73
CNY3,379.953,489.33
CHF25,102.0025,910.45
CAD16,898.5317,442.77
AUD15,485.7615,984.50
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG