The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Ngành Tuyên giáo: Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động
30/07/2019 - Lượt xem: 1738
Những năm qua, công tác tuyên giáo đã phát huy vai trò xung kích trong việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự nghiệp đổi mới, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh của địa phương, giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.
Những kết quả đáng tự hào
 
Ngành Tuyên giáo có lịch sử ra đời sớm nhất trong hoạt động lãnh đạo của Đảng. Ngay từ những năm trước khi thành lập Đảng, công tác tuyên giáo đã luôn đi đầu nhằm chuẩn bị tiền đề về tư tưởng, thống nhất ý chí để tiến đến việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 89 năm qua, ngành Tuyên giáo luôn làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đứng lên theo Đảng làm cách mạng, góp phần vào thắng lợi chung của cách mạng Việt Nam. Tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống quý báu của ngành, của các thế hệ đi trước, những người làm công tác tuyên giáo hôm nay luôn nỗ lực phấn đấu, không ngừng đổi mới, sáng tạo theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.
 
Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; tình hình trong nước, trong tỉnh đặt ra nhiều khó khăn, thách thức, công tác tuyên giáo của tỉnh luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng chủ động, sáng tạo, bám sát thực tiễn, bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, linh hoạt, phù hợp thực tiễn, với từng đối tượng cụ thể. Đặc biệt, lấy tuyên giáo cơ sở làm trọng tâm để đẩy mạnh công tác tuyên giáo hướng về cơ sở, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc nảy sinh từ cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, tâm huyết, trách nhiệm với công việc làm nòng cốt đã giúp cho bức tranh tuyên giáo tỉnh nhà có nhiều dấu ấn đậm nét.
 
  Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Phan Lương phát biểu tại hội nghị triển khai công tác tuyên giáo năm 2019. Ảnh: Thanh Lâm
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Phan Lương phát biểu tại hội nghị triển khai công tác tuyên giáo năm 2019. Ảnh: Thanh Lâm
 
Ngành Tuyên giáo luôn chủ động tham mưu giúp cấp ủy đổi mới, nâng cao chất lượng công tác học tập, quán triệt, triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kịp thời tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9, Trung ương 10 (khóa XII); tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV… Việc học tập, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp như: học tập trực tuyến từ tỉnh đến cấp huyện, quán triệt ở cơ sở. Tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết với những giải pháp cụ thể, sát với thực tiễn của địa phương, đơn vị, phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp.
 
Cùng với đó, ngành Tuyên giáo cũng đã tham mưu giúp ban thường vụ cấp ủy triển khai đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào công việc thường xuyên của các tổ chức Đảng, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Thời gian qua, ngành đã tích cực tham mưu cho cấp ủy các cấp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969-2/9/2019) và chuẩn bị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; phát động cuộc thi “Tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; biên tập, xuất bản sách “Người tốt, việc tốt làm theo gương Bác”; xuất bản “Sổ tay các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và lãnh đạo chủ chốt các cấp”; đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các gương điển hình tiên tiến làm theo gương Bác; phát hiện, biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, toàn ngành đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, trọng tâm là xây dựng nông thôn mới, phòng-chống thiên tai, dịch bệnh, biên soạn các tài liệu chuyên đề tuyên truyền, đấu tranh làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; đấu tranh bóc gỡ cơ sở ngầm FULRO, “Tin lành Đê ga”, tà đạo “Hà Mòn”; tuyên truyền xóa bỏ “ma lai”, “thuốc thư”, nạn tự tử; đồng thời tích cực tham mưu, chủ động tuyên truyền phòng-chống đồng bào dân tộc thiểu số vượt biên sang Campuchia, Thái Lan... Nắm chắc và phản ánh kịp thời tư tưởng cán bộ, đảng viên, dư luận xã hội phục vụ sự lãnh đạo của cấp ủy. Đối với những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, những địa bàn có điểm “nóng”, ngành luôn tham mưu giúp cấp ủy xử lý vấn đề kịp thời. Thời gian vừa qua, một số địa phương trong cả nước có những vụ việc gây rối ảnh hưởng an ninh trật tự, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kịp thời xây dựng đề cương, văn bản định hướng tuyên truyền nhằm ổn định tình hình an ninh trên địa bàn, góp phần tích cực vào công tác đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.
 
Công tác giáo dục lý luận chính trị thường xuyên được quan tâm chỉ đạo, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả. Công tác chỉ đạo, quản lý báo chí được tăng cường nên đã quản lý chặt chẽ thông tin trên mạng xã hội, kịp thời định hướng các cơ quan báo chí bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, là cầu nối giữa Đảng với dân, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cơ chế, chính sách của tỉnh đến với đông đảo các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, toàn ngành luôn chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng; nâng cao chất lượng nội dung đặc san Tư tưởng-Văn hóa Gia Lai, Bản tin Thông tin sinh hoạt chi bộ xuất bản 5.500 cuốn/tháng, Thông tin sinh hoạt nhân dân xuất bản 3.300 cuốn/tháng, trang tin điện tử đã kịp thời cung cấp thông tin, định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên, nhân dân. Công tác khoa giáo tiếp tục được quan tâm, tăng cường phối hợp với các đơn vị trong khối; triển khai đồng bộ, toàn diện góp phần nâng cao đời sống của các tầng lớp nhân dân. Chủ động nắm bắt tình hình và tham mưu các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong các lĩnh vực: giáo dục-đào tạo, khoa học công nghệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thể dục thể thao, môi trường, dân số, bảo hiểm xã hội… Công tác sưu tầm, biên soạn, xuất bản và giáo dục lịch sử địa phương tiếp tục được thực hiện có nền nếp.
 
Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo
 
Dự báo tình hình trong thời gian tới, chúng ta có nhiều thời cơ nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức đặt ra, đòi hỏi công tác tuyên giáo phải có tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng trong tình hình mới.
 
Trước mắt, ngành tập trung tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, nhất là tuyên truyền việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9, Trung ương 10 (khóa XII) bảo đảm sâu rộng, thiết thực, hiệu quả với các hình thức đa dạng, phong phú. Tăng cường đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa, phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đẩy mạnh chống phá hòng phủ nhận đường lối lãnh đạo của Đảng. Đề cao vai trò của bí thư và thường trực cấp ủy trong chỉ đạo và triển khai thực hiện nghị quyết; tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch hành động với các biện pháp thiết thực và phù hợp với địa phương, đơn vị.
 
Tiếp tục tham mưu đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng, đặc biệt chú trọng khâu “làm theo”. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu ở các cấp, các ngành, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung vào những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị. Coi trọng việc phát hiện, biểu dương, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến. Nâng cao chất lượng công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng, kịp thời cung cấp thông tin có định hướng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Bám sát thực tiễn, tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng tâm theo hướng thiết thực, kịp thời, phù hợp với đối tượng. Thực hiện tốt việc điều tra, nắm bắt thông tin, diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, lắng nghe, hiểu và đồng cảm với những nguyện vọng chính đáng của nhân dân nhằm tham mưu giải quyết những vấn đề bức xúc ngay từ cơ sở. Tăng cường định hướng, chỉ đạo hoạt động báo chí-xuất bản, văn hóa-văn nghệ; đấu tranh phê phán các quan điểm, nhận thức lệch lạc, đặc biệt là phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên các phương tiện thông tin đại chúng và các trang mạng xã hội để bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nâng cao chất lượng dạy và học lý luận chính trị, phối hợp hoạt động hiệu quả với các ngành trong khối Khoa giáo, thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống và lịch sử Đảng bộ địa phương nhằm giáo dục về truyền thống cách mạng, thắp sáng ngọn lửa trách nhiệm và lòng yêu nước trong nhân dân.
 
Chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930-1/8/2019), mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao hơn nữa trình độ, trí tuệ, năng lực thực tiễn, phẩm chất đạo đức và bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ sức tự đề kháng trước những diễn biến phức tạp của tình hình; đồng thời đấu tranh chống lại mọi hoạt động chống phá của kẻ thù, phê phán những tư tưởng lệch lạc, bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai, định hướng nhận thức cho nhân dân trước những vấn đề phức tạp, thông tin đa chiều và tiêu cực. Trong đó, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng để nâng cao nhận thức chính trị và đảm bảo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, chuyển tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân, tạo sự đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần phát triển kinh tế-xã hội và giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu của Đảng: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
 
 
 LÊ PHAN LƯƠNG
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG